! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Dane, účtovníctvo strana 1 z 54

Materská 2023


Kniha "MATERSKÁ 2023" je v poradí deviate vydanie knihy Jozefa Mihála počnúc rokom 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské". Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien a zavedenie otcovskej dovolenky, s možnosťou poberania materského v rozsahu 2 týždňov v období 6 týždňov po pôrode. Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ, a tak v roku 2023 môžete na materskej dostávať až 1851,40 € v mesiaci, ktorý má 31 dní. Pri nástupe na materské v roku 2024 môžete dokonca dostať až 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní. Mať na materskej temer 2000 € mesačne v čistom, nad tým sa už oplatí zamyslieť. A v tom vám pomôže táto kniha. Nájdete v nej aj rozsiahly komentár k rodičovským príspevkom a k možnostiam čerpania dávok v nezamestnanosti po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Jednotlivé životné situácie sú vysvetlené na množstve príkladov, aby pomerne komplikovaná problematika bola zrozumiteľná aj laikom. Predchádzajúce vydania knihy pomohli získať vysoké materské tisíckam rodín na Slovensku. Vôbec nemusíte pochybovať, že vám k tomu pomôže aj aktuálna knižka.
Na sklade > 5Ks
28,22 € 29,70 €

DUO 6-7 / 2023 - Sponzorské príspevky


V roku 2023 fyzická a právnická osoba uplatní rôzne sadzby dane z príjmov. O aké sadzby sa jedná a v akých prípadoch sa uplatňujú sa dočítate v príspevku Sadzba dane z príjmov FO a PO. Ako je to v prípade poskytnutia sponzorských príspevkov z pohľadu dane z príjmov a ako má postupovať podnikateľ – FO, ktorý sa rozhodne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť? • Sponzorské príspevky Spôsob zahrnovania príjmov do základu dane u daňovníka, ktorý účtuje v sústave JÚ alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP je obsiahnutý v rámci § 17 ods. 3 písm. k) ZDP, podľa ktorého sa do základu dane nezahŕňa príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe v zdaňovacom období, v ktorom ho prijal, ak nebol použitý na úhradu daňových výdavkov... • Sadzba dane z príjmov FO Sadzba dane z príjmov vo výške 15 % je zavedená pre FO s vybranými druhmi príjmov. Sú nimi príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, čiže príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak fyzická osoba, ktorá má aj iné druhy príjmov, okrem príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže uplatniť 15 % sadzbu len na príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Uvedené však platí za predpokladu, že FO spĺňa podmienky na uplatnenie 15 % sadzby dane (ak dosiahla príjmy neprevyšujúce sumu 49 790 eur). Na ostatné druhy príjmov použije sadzbu dane vo výške (19 % alebo 25 %). Bez ohľadu na hranicu príjmov 49 790 eur... • Lehoty v daňovom konaní Lehoty určené správcom dane sú lehoty, ktoré na vykonanie určitých procesných úkonov určí správca dane. Môže tak urobiť v prípade, ak zákon pre určitý právny úkon neustanovuje zákonnú lehotu alebo ak priamo zákon stanovuje, že na vykonanie procesného úkonu určí primeranú lehotu správca dane. Pojem „primeraná lehota“ zákon nedefinuje. Spravidla by táto lehota nemala byť kratšia ako 8 dní...
Na sklade 2Ks
18,24 € 19,20 €

DUO č. 5 / 2023 - Účtovná závierka a vysporiadanie výsledku hospodárenia


Ak valné zhromaždenie rozhodne o nerozdelení zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke z posledného účtovného obdobia, charakter tohto vykázaného zisku sa týmto rozhodnutím pretransformuje na tzv. nerozdelený zisk z minulých období, ktorý predstavuje iný vlastný zdroj spoločnosti. Operácie súvisiace s rozdelením zisku alebo úhradou straty nepatria medzi uzávierkové operácie, ale medzi operácie nasledujúceho účtovného obdobia. Predmetom rozdelenia je výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Z toho vyplýva, že predmetom rozdelenia je zisk účtovný a nie zisk daňový. Výsledok hospodárenia môže mať aj podobu straty. Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty pripadá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka do právomoci valného zhromaždenia. Návrh na rozdelenie predkladá podľa Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie výsledku hospodárenia Uplatňovanie paušálnych výdavkov Zmarené investície v daňových výdavkoch Spôsob preukazovania výdavkov – skutočné výdavky a evidencia Registračná povinnosť podľa zákona o DPH Počítanie „veku“ vozidla a úprava ročnej sadzby dane pri použití vozidla zamestnancom Overovanie účtovnej závierky audítorom Zatriedenie účtovných jednotiek za rok 2022 Peňažný denník – hlavná účtovná kniha JÚ Podania podľa daňového poriadku Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní Materská a otcovská dovolenka Preddavok na pracovnú cestu a jeho vyúčtovanie Príjmy z podnikania – zdaňovanie Výnosy z kapitálového majetku Výpočtet dane pri príjmoch z podnikania Uplatňovanie paušálnych výdavkov výrazne zjednodušuje daňovníkovi podnikateľskú administratívu a vykazovanie základu dane. Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov je vo výške 60 % najviac do výšky 20 000 eur. Výhody uplatňovania paušálnych výdavkov v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom alebo daňovou evidenciou sú predovšetkým v administratívnej jednoduchosti – nižšie náklady na účtovníka, resp. daňového poradcu, jednoduchšom priebehu prípadnej daňovej kontroly – nižšie náklady na zastupovanie v prípade daňovej kontroly, nie je nutnosť obhajoby daňových výdavkov. Ak sa skutočné výdavky pohybujú približne vo výške paušálnych výdavkov, je pre podnikateľa výhodnejšie uplatniť v daňovom priznaní paušálne výdavky. Odbremení sa od odkladania pokladničných bločkov a prijatých faktúr. Zároveň nemusí riešiť, čo môže a čo nemôže uplatniť v daňových výdavkoch. Aké sú pravidlá pri uplatňovaní paušálnych výdavkov? Odpovede nájdete v tomto mesačníku.
Na sklade 3Ks
10,83 € 11,40 €

Účetnictví podnikatelů 2023, 20. vydání


Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2023 vybíráme: zavedení daně z neočekávaných zisků, nezaplacené náklady příštích období, úpravy silniční daně, vyúčtování nároku na cestovní náhradu. Publikace je rozdělena do 23 dílů (úvod do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2023.
U dodávateľa
35,67 € 37,55 €

Daňový sprievodca 2023 s komentárom


Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1. Zákon o dani z príjmov 2. Zákon o DPH 3. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5. Zákon o dani z motorových vozidiel 6. Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: 1. Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo 2. Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo 3. Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky 4. Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky 5. Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu Bonus: 1. Zákon o účtovníctve 2. Zákon o cestovných náhradách 3. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti 4. Informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €

Daňové a nedaňové výdavky 2023


Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada. Aké daňové a aké nedaňové výdavky zákon o dani z príjmov vymedzuje, sa dočítate v novej publikácii. Titul obsahuje: Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi • z pohľadu zákona o dani z príjmov • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty • z pohľadu zákona o účtovníctve (JÚ, PÚ)
Na sklade 2Ks
19,86 € 20,90 €

Poradca 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom)


Titul Daňový poriadok obsahuje novelizované úplné znenie zákona s komentárom. Daňový poriadok priniesol pre rok 2023 nasledujúce novely, ktoré Vám zrozumiteľne vysvetlíme; zaviedla sa úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského registra a z ostatných registrov, podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. Ďalej sa pri ukladaní pokút zaviedol systém tzv. „druhej šance“, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta. Zároveň sa skrátila lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.
Na sklade 3Ks
9,50 € 10,00 €

Dane účtovníctvo odvody 3-4 2023 - Daňová povinnosť fyzickej osoby


Blíži sa obdobie, kedy v podnikateľskom prostredí čoraz viac rezonuje otázka daňovej povinnosti. Ako sa na jej splnenie pripraviť poradíme v príspevkoch Daňová povinnosť fyzickej osoby, Daň z príjmov PO – aktuálne problémy, Optimalizácia základu dane z príjmov FO, Ročné zúčtovanie dane – povinnosti zamestnávateľa alebo Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a DP, Účtovanie o odloženej dani z príjmov... • Daňová povinnosť fyzickej osoby Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2022 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy. Toto môže byť vykonané dvomi spôsobmi a to ak dosahovala • výlučne príjmy zo závislej činnosti a splnila ďalšie zákonom vymedzené podmienky môže jej daňovú povinnosť vysporiadať zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, • aj iné druhy zdaniteľných príjmov ako len príjmy zo závislej činnosti napr. z podnikania, z autorských honorárov, z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí, z predaja nehnuteľností a pod., potom musí dôjsť k vysporiadaniu daňovej povinnosti daňovníka prostredníctvom daňového priznania... • Daň z príjmov PO – aktuálne problémy Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP, je naďalej povinná v súlade s § 49a ods. 3 ZDP v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá nesplní žiadnu z podmienok pre registráciu a má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP... • Účtovanie o odloženej dani z príjmov Odložená daň z príjmov teda môže mať charakter odloženého daňového záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávky. Odložená daň bude uplatnená v nasledujúcich účtovných obdobiach. Zmyslom odloženej dane je doplniť výšku splatnej dane v bežnom účtovnom období o daň (kladnú alebo zápornú), ktorá pripadá na celkovú sumu dočasných rozdielov, t.j. takých položiek, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, dočasne zvyšujú alebo znižujú základ splatnej dane z príjmov a ktoré sa vysporiadajú v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s opačným vplyvom na základ splatnej dane z príjmov...
Na sklade 2Ks
18,24 € 19,20 €

Daňové zákony 2023 pre účtovníkov


Daňové zákony pre účtovníkov 2023 v kvalitnom časopiseckom prevedení obsahuje daňové a účtovné zákony. Ročenka prináša aj rešerš zmien v dani z príjmov, DPH, Zákone o účtovníctve a Daňovom poriadku. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok , Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o cestovných náhradách ÚČTOVNÉ ZÁKONY: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Na sklade 2Ks
10,93 € 11,50 €

Dane účtovníctvo odvody 2 2023 - Nové preddavky na daň, Zmena stravného


Preddavok na daň z príjmov je definovaný v zákone o dani z príjmov ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky preddavkov na daň platených v zdaňovacom období 2023 sa vychádza zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorý je uvedený v riadku 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022, prenásobeného sadzbou dane 21 %, resp. 15 %. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Preddavky na daň z príjmov PO Úpravy výšky stravného – dopady Zmeny nadväznosti na DP typ B k dani z príjmov FO Kedy je vhodné podať DP k dani z príjmov FO Zdanenie príjmov zo zahraničia Faktúra a odpočet DPH Zákon o DPH po novele – predmet úpravy, dane a zdaniteľná osoba Využívanie vlastného osobného automobilu v podnikaní FO a účtovanie v JÚ Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účtovnej závierky Oceňovanie majetku a záväzkov pri uzavieraní účtovných kníh Podanie odvolania a jeho posúdenie Operácie s pohľadávkami v JÚ Oslobodenie špecifických nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi do zákonom určenej výšky Zmeny v sociálnom poistení Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov Tvorba rezerv na účely daňovej optimalizácie Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade so zákonom o cestovných náhradách dochádza od 1. 1. 2023 k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Aký to prináša dopad nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov sa dočítate v tomto mesačníku. Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel zvyšuje ministerstvo opatrením na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.
Na sklade 2Ks
10,83 € 11,40 €

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA za rok 2022


Titul obsahuje: • 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2022 • 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2022 Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12. kalendárneho roka alebo k inému dátumu, záleží od skutočnosti, či účtovná jednotka má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo nie. Ak má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k 31. 12. kalendárneho roka. Ak má účtovné obdobie hospodársky rok, teda iné obdobie po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov ako kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k inému dňu, než k 31. 12., napr. k 30. 6. Bez ohľadu na dátum, ku ktorému bude účtovná jednotka zostavovať účtovnú závierku, môže pri jej zostavovaní postupovať podľa tohto príspevku, aj keď je zameraný na zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. kalendárneho roka, pretože pri zostavovaní účtovnej závierky za hospodársky rok platia rovnaké princípy a pravidlá.
Na sklade > 5Ks
6,27 € 6,60 €

Poradca 8/2023 - DPH (s komentárom po novele)


Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch, podporu naplnenia aj ďalších čiastkových cieľov na obdobie rokov 2021 - 2024, nakoľko má potenciál prispieť k zníženiu únikov na DPH. Titul sa taktiež venuje téme - Dovoz tovaru a poskytovanie služieb a odvod DPH. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) – zákon s komentárom účinný od 1. 1. 2023
Na sklade 3Ks
9,50 € 10,00 €

Optimalizácia dane 2023


Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt nevyhnutne povinný odviesť štátu. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Pri legálnej daňovej optimalizácii daňovník analyzuje a uplatňuje v praxi všetky dostupné prvky, ktoré umožňujú znížiť daňový základ, využíva rôzne variantné riešenia uplatnenia daňových výdavkov a využíva prípadné medzery v daňových zákonoch. Aké nástroje môže daňovník využiť pri daňovej optimalizácii tak, aby neporušil zákon? Môžete využiť opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie, prerušenie odpisov alebo použiť motivačné príspevky pre žiakov a študentov. Uplatňujete správnu výšku ceny pohonných hmôt? Na všetko vám odpovieme. V publikácii nájdete aj veľa príkladov ako si optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Obsah: - Možnosti optimalizácie základu dane z príjmov FO - DHM v daňových výdavkoch - Opravné položky k pohľadávkam - Rezervy a odpisy - Daňová strata - Daňové zvýhodnenie výskumu, vývoja a inovácií - Účtovné obdobie hospodársky rok - Rekreačné poukazy, kúpeľná starostlivosť, vzdelávanie
Na sklade > 5Ks
9,31 € 9,80 €

Odvody poistného od 1. 1. 2023


Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne. Nový minimálny vymeriavací základ za obdobie 1. januára – 31. decembra 2023 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 605,50 eur. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2023 bude určený vo výške 8 477 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 810,11 eur. Výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne v roku 2023 vzrastie na sumu 84,77 eur. Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení odpustí alebo nepredpíše dlžníkom penále v prípade, ak celé dlžné poistné z minulosti, ktoré im vzniklo za obdobie poistenia pred 1. júlom 2022, zaplatia v lehote najneskôr do 31. augusta 2023. Zmena zákona, ktorá zavádza tento „generálny pardon“, nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023. Titul Odvody poistného obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2023: • Pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy • Pracovnoprávny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo PP • Samostatne zárobkovo činné osoby • Spoločníci, konatelia, členovia štatutárnych a iných orgánov právnických osôb
Na sklade 5Ks
4,28 € 4,50 €

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022


Publikácia "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" Ing. Anny Cenigovej, ktorá sa dostáva do predaja, je 20. aktualizovaným vydaním k 1.1.2022. V publikácii je zahrnuté Opatrenie MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania pre podnikateľov. Okrem toho je v publikácii doplnené: a) účtovanie správy cudzieho majetku podľa zákona 326/2005 Z. z. o lesoch, b) účtovanie a vykazovanie majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v účtovníctve a v účtovnej závierke správcu, c) podrobnejšie a prehľadnejšie usporiadaný postup účtovania základného imania a vydaných družstevných podielnických listov v poľnohospodárskych družstvách, d) v súvzťažnostiach doplnené účtovanie DPH pri ručení za daň podľa § 69b a 69c zákona o DPH a oprava dane z pridanej hodnoty podľa § 25a a § 53b zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2021.
Na sklade > 5Ks
28,22 € 29,70 €

1000 riešení 1-2 2023 - Koniec roka v účtovníctve


Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo závislej činnosti a zamestnávatelia ako platitelia týchto príjmov povinnosť sa daňovo vysporiadať s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a pripraviť sa na nové zdaňovacie obdobie. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Ukončenie účtovného obdobia Zamestnávanie a koniec roka Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Automobil Daňové výdavky Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Jednoduché účtovníctvo (JÚ) Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Stravné a cestovné náhrady Právo Verejná správa Verejný sektor Stavebné právo Dlhá anotácia: Pri uzatváraní kalendárneho roka je zamestnávateľ povinný v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave ročnej mzdovej uzávierky a k príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ide predovšetkým o doplnenie zákonom predpísaných evidencií a zabezpečenie, archivácia dokumentov a vystavenie potvrdení pre zamestnancov, ktoré obsahujú údaje o poskytnutom príjme zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach potrebných pre vysporiadanie ich celoročnej daňovej povinnosti. Aké povinnosti má zamestnanec voči zamestnancov v súvislosti s koncom roka a je povinný vykonať zúčtovanie dane všetkým zamestnancom? Odpovede na všetky otázky tákajúce sa ukončenie účtovného obdobia sa dočítate v tomto dvojčísle mesačníka.
Na sklade 2Ks
8,36 € 8,80 €

Dane účtovníctvo odvody 1 2023 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, Zmeny v dohodách


Inventarizácia je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva a základnou podmienkou správneho zostavenia účtovnej závierky. Ako postupovať poradíme v príspevku Inventarizácia majetku a záväzkov. Ako je to s účtovaním výnosov a nákladov sa dočítate v príspevku Časové rozlíšenie nákladov a výnosov... Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Inventarizácia majetku a záväzkov Časové rozlíšenie nákladov a výnosov Odpočet daňovej straty PO Príklady z praxe – Odpočet daňovej straty PO Koncoročné úpravy základu dane FO – podnikateľa Vybrané úpravy základu dane – príjmy a výdavky Príklady z praxe – Vybrané úpravy základu dane Predaj obchodného podielu v ZDP Ročné zúčtovanie pomerne odpočítanej DPH Oprava základu dane – nezaplatenie protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku Opravné položky k pohľadávkam Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky Účtovanie odpisov v sústave JÚ Zdaňovanie príjmov FO – chyby Odklad platenia dane Neoprávnené podnikanie – „živnostenské“ sankcie Skončenie pracovného pomeru – zmeny Zmeny v dohodách OM VP • Inventarizácia majetku a záväzkov Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky sa týka všetkých účtovných jednotiek vymedzených v § 1 zákona o účtovníctve a to nezávisle na tom, v akej sústave účtovníctva účtujú, či v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, alebo či ide o podnikateľskú účtovnú jednotku alebo nepodnikateľskú účtovnú jednotku (neziskové organizácie), prípadne rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu. Správne vykonaná inventarizácia je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva... • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov Náklady sú peňažné vyjadrenie spotrebovaných vstupov účtovnej jednotky pri výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb. Vznikajú iba pri ekonomickej činnosti právnickej osoby. Výdavky sú úbytok finančných prostriedkov (alebo ich ekvivalentov) účtovnej jednotky. Vznikajú pri ekonomickej činnosti právnickej, a aj fyzickej osoby. Pre vznik nákladov je rozhodujúci časový okamih ich vzniku, kedy ku spotrebe skutočne došlo. To isté platí aj pre výnosy. Náklady a k nim súvisiace výdavky, výnosy a k nim súvisiace príjmy môžu preto vznikať časovo rôzne od seba. Je preto dôležité rozlišovať medzi jednotlivými pojmami, každý znamená niečo iné... • Zmeny v dohodách Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti písomnú informáciu o a) dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce, b) lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín. Zmenu týchto údajov je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi v písomnej forme najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny.
Na sklade 3Ks
6,84 € 7,20 €

Dane účtovníctvo odvody 12 2022 - Daň z motorových vozidiel


V podnikateľskej praxi vznikajú nejasnosti pri správnom určení daňovníka v prípadoch, ak je motorové vozidlo predmetom nájomného vzťahu. Aj v tejto súvislosti si treba uvedomiť, že jednou z podmienok, aby motorové vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel je jeho používanie na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Keďže daňovníkom dane z motorových vozidiel je v prvom rade držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, ktorý uvedené vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane používa na podnikanie, potom v prípade nájomných vzťahov platí, že ak prenajímateľ svoje vozidlo, ktorého je držiteľom, prenajíma inej firme, daňovníkom dane z motorových vozidiel je prenajímateľ, nakoľko ako držiteľ vozidla používa vozidlo na podnikanie. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Daň z motorových vozidiel Zmena minimálnej mzdy Zamedzenie dvojitého zdanenia Výpočet dane z príjmov za rok 2022 Oslobodenie od dane pri dovoze Účtovanie nároku na vrátenie DPH zo zahraničia Upozornenie na možné omyly pri dani z motorových vozidiel Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti - účtovný a daňový pohľad Vyradenie pohľadávok z účtovníctva Paušálne výdavky Úprava vzniku záložného práva Zmena príplatkov Odchodné a odstupné v daňových výdavkoch Výpočet dane za prenájom Kilečko 2 Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda sa na rok 2023 na základe dohody sociálnych partnerov zvyšuje zo súčasných 646 € na 700 €. V akej výške sa budú uplatňovať minimálne mzdové nároky a ako sa menia príplatky, sa dočítate v rubrike Aktuálne.
Na sklade 3Ks
6,84 € 7,20 €

Základy účtovníctva pre manažérov


Cieľom odbornej publikácie Základy účtovníctva pre manažérov je ponúknuť jej čitateľom a študentom ucelený pohľad na problematiku účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky. Zrozumiteľne predstavuje podstatu podvojného účtovníctva tak, aby študenti získali nie len vedomosť a zručnosť správne viesť podvojné účtovníctvo, ale aby chápali účtovníctvo ako významný nástroj riadenia podnikových procesov a zdroj podstatných informácií o hospodárení podniku. Študijný text je členený do piatich tematických celkov. V prvej časti sú uvedené vybrané právne normy, ktoré upravujú účtovníctvo, predmet a funkcie účtovníctva a základné odborné pojmy používané v účtovníctve. Druhá časť obsahuje charakteristiku majetku podniku a zdrojov jeho krytia v kontexte bilančnej rovnováhy, ďalej sa text venuje praktickej stránke účtovania na účtoch, podvojnosti účtovných zápisov, účtovnej dokumentácii a vo štvrtej časti je praktický pohľad na účtovanie na účtoch podľa účtových tried. Nasleduje problematika výpočtu a účtovania výsledku hospodárenia a účtovná závierka. Prínos publikácie spočíva v naplnení jej cieľa, v možnosti získať vedomosti o význame a užitočnosti účtovníctva pre riadenie podnikových procesov a zručnosti vo vedení základnej účtovnej evidencie klasickým spôsobom bez elektronickej podpory, ktorý výrazne napomôže porozumeniu ekonomických vzťahov a súvislostí a chápaniu zápisov v elektronickej účtovnej evidencii, ako aj výstupov z nej – napríklad pri hodnotení finančného zdravia podniku. Základy účtovníctva pre manažérov sú vhodným študijným materiálom nie len pre študentov ekonómie a manažmentu, ale aj pre účtovníkov v praxi, ktorí si potrebujú doplniť niektoré odborné poznatky a súvislosti.
U dodávateľa
15,39 € 16,20 €