Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


  • 5 /5

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí


Publikácia „Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí" vznikla spojením poznatkov z množstva svetoznámych štúdií a experimentov, odborných materiálov a predovšetkým reálnych situácií zo školského prostredia. Vznikala zároveň v priebehu funkčného vzdelávania modulu Sebariadenie a manažérska etika Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čo je zárukou toho, že v nej čitateľ nájde množstvo inšpiratívnych myšlienok pre riadiacu a pedagogickú prax. Autorkám sa podarilo vyhnúť prinášaniu hotových receptov na úspech. Miesto toho neustálym kladením otázok a reflexiami v závere každej kapitoly otvárajú priestor pre kritické skúmanie vlastných myšlienok. Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si efektívne manažovať čas, aby som nebol/a v strese? Ktoré prezentačné a komunikačné zručnosti potrebujem využívať v riadiacej praxi? Viem si zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom? Dokážem určiť príčiny časových strát v mojom riadení? Ako ma zmenila moc, ktorú som s funkciou získal/a? Prečo je manažérska etika v mojej práci dôležitá? Ako súvisí s lojalitou a recipročnými očakávaniami? V akej miere a pri akých príležitostiach je nutné dodržiavať spoločenskú etiketu aj v školskom prostredí? Tieto a mnohé ďalšie otázky čitateľom pomôžu sa na chvíľu zastaviť a nájsť svoj pokoj počas nepredvídateľných situácií v školstve. Publikáciu si obľúbia nielen začínajúci vedúci a odborní zamestnanci, ale zaiste si v nej mnoho inšpirácií nájdu i skúsení riaditelia škôl a každý, kto chce preniknúť do každodennej reality slovenských škôl.
Na sklade 1Ks
15,58 € 16,40 €

Vnútropodnikové predpisy


Vnútropodnikové predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov majú určiť jednoznačné podmienky a pravidlá pre realizáciu práv a povinností nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, čím jednoznačne prispievajú k dosiahnutiu vyššej právnej istoty subjektov pracovnoprávnych vzťahov. Znepokojivý stav vnútropodnikových predpisov zamestnávateľov, ako aj neexistencia použiteľnej odbornej literatúry v tejto oblasti sa stali impulzom k napísaniu monografie „Vnútropodnikové predpisy. Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa". Autori monografie upozorňujú na najvýznamnejšie oblasti aplikačných problémov spojených s kreovaním a neskorším prijímaním vnútropodnikových predpisov. Pri spracovaní publikácie zvolili osobitý prístup, ktorý je založený na identifikácii praktického problému a následnom hľadaní právneho riešenia prostredníctvom právnej úpravy, súdnych rozhodnutí alebo vlastných právnych názorov vychádzajúcich z osobnej skúsenosti. Čitateľ tak dostáva jasné odpovede na otázky, čo možno a čo nemožno upraviť v jednotlivých druhoch vnútropodnikových predpisov a aké môže mať ich konanie dôsledky aj s ohľadom na súdnu prax. Zameranie publikácie, forma jej spracovania, fundovanosť autorov, ako aj skutočnosť, že publikácia s podobným zameraním na slovenskom knižnom trhu absentuje, sú zárukou, že predkladané monografické dielo nájde svoje uplatnenie u profesionálov, ktorí sa zaoberajú problematikou individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Je určené predovšetkým pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a personalistov.
Na sklade 2Ks
15,58 € 16,40 €

Minden nap számít - 12 napi gyakorlat a sikeres jövőért


Több mint 30 évet szenteltem az életemből annak, hogy embereknek konferenciákon adok elő és segítek nekik sikeresebbé és jobb vezetővé válni. De az igazi fenntartható változás nem egy pillanat műve. Az egy folyamat. Az emberek a sikert a mai napra fókuszálva teremtik meg. Lehet, hogy közhelyesen hangzik, de csak a mai nap áll a rendelkezésünkre. A tegnapról - aminek sokszor túl nagy jelentőséget tulajdonítunk - már lekéstünk. A holnapra pedig még nem támaszkodhatunk. Ezért van jelentősége a mai napnak. Még rosszabbak azok az emberek, akik azt hangsúlyozzák, hogy mit tehettek volna meg. Meg kell értenünk, hogy a tegnap véget ért előző éjjel! Anélkül remélni jobb jövőt, hogy a mai napba befektetnénk, olyan, mintha úgy várnánk hatalmas termést, hogy egyetlen magot sem vetettünk. Ha szeretnénk kezdeni valamit az életünkkel, a mai napra kell fókuszálnunk. Ebben rejlik a holnap sikere. Hogyan arathatunk győzelmet a mai nap során? Hogyan építhetünk fel egy sikeres napot? A sikered titka napi időbeosztásodban rejlik. 12 pontban összefoglalva segítséget nyújtok, hogy általa az életed könnyebb, sikeresebb és boldogabb legyen. John C. Maxwell #1 New York Times bestseller író, coach és üzleti előadó. A világ legjobb üzleti vezetőjévé választották, a legbefolyásosabb vezetőképző szakember címet is elnyerte. A kiadónál megjelent A jó vezetők jól kérdeznek és A fejlődés 15 felbecsülhetetlen törvénye című kötet.
Na sklade 1Ks
13,76 € 14,48 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Manažovanie zmeny v školskom prostredí (Vedenie ľudí I.)


Ako byť dobrým manažérom, zvládnuť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca a úspešne riadiť zmenu v školskom prostredí? Publikácia „Manažovanie zmeny v školskom prostredí" prináša netradičný pohľad na náročné úlohy riadiaceho pedagogického zamestnanca v procese riadenia zmien na školách a v školských zariadeniach. Na rozdiel od iných publikácií o riadení v nej nenájdete poučky a definície, ale príbeh. Prostredníctvom fiktívneho príbehu novej riaditeľky školy sa stanete účastníkom rôznych situácií, ktoré musí dobrý manažér v školstve zvládnuť. Jednotlivé kapitoly publikácie prinášajú odpovede na otázky, ako zbaviť svojich kolegov strachu zo zmeny, motivovať ich k spolupráci a vybudovať kvalitný pracovný tím, ako sa stať lídrom a dokázať priradiť správnu rolu každému členovi tímu, prečo je nevyhnutné mať vopred definovanú víziu a ako vypracovať stratégiu na jej dosiahnutie, akú úlohu má v celom procese správna marketingová stratégia a prečo je dôležité budovať „značku" školy či školského zariadenia. Cieľom autorky nebolo striktne trvať na jednom postupe či riešení, ale podnietiť čitateľa, aby si počas čítania tvoril svoj vlastný príbeh. Aby prichádzal so svojimi vlastnými postupmi a názormi, ako by on riešil situáciu, a tak začal tvoriť vlastné strategické plánovanie. Forma spracovania publikácie a jej zameranie ju predurčujú stať sa praktickou pomôckou pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ako aj pre vedúcich zamestnancov v školstve. Môže byť však zaujímavým a inšpirujúcim čítaním pre každého, kto má záujem stať sa vedúcim zamestnancom.
Na sklade 1Ks
12,16 € 12,80 €

PMPP 9-10/2021 Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení


Májové dvojčíslo PMPP prináša sumár nielen týchto tém - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení, otec a materské od 1. mája 2021, pomoc v hmotnej núdzi, študenti a podnikanie, dočasné pridelenie zamestnancov, ochrana zdravia pri práci pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom a iné.
U dodávateľa
14,50 € 15,26 €

Výber zamestnancov


Obsadzovanie pracovných miest je náročný proces, v ktorom zohráva významnú úlohu právna veda. Pri výbere zamestnancov sa totiž musia rešpektovať zásady rovnosti, zákaz diskriminácie, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov. Monografia „Výber zamestnanca. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest“ analyzuje právnu úpravu postupov personalistov a iných špecialistov na ľudské zdroje pri obsadzovaní pracovného miesta. Autorka publikácie sa zamerala na aktuálne právne problémy v procese získavania, výberu a prijímania zamestnancov v súkromnej sfére, upozorňuje na prípadné sporné miesta a odporúča vhodný zákonný postup. Jednotlivé kapitoly publikácie poskytujú čitateľovi sumarizáciu právnych povinností zamestnávateľa v etape získavania, výberu a prijímania zamestnancov vrátane ich analýzy, ale aj pohľad na možné následky v prípade ich nerešpektovania. Publikácia obsahuje množstvo praktických usmernení, ktoré môžu prispieť k riešeniu naliehavých otázok spojených s ochranou osobných údajov a s elektronizáciou pracovného práva. Hoci je určená predovšetkým pre zamestnávateľov, personalistov a špecialistov na ľudské zdroje, praktické prípady v nej rozoberané ocení aj široká verejnosť, ktorej sa problematika zákonného obsadzovania pracovných miest týka.
Na sklade 2Ks
13,40 € 14,10 €

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 4. vydanie


Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti. Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, ako aj členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení a pre rady škôl, na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.
Na sklade 4Ks
10,36 € 10,90 €

PMPP 1/2021 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane


Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky. Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného práva. Rieši zložité prípady pracovnoprávnych vzťahov a každodenných mzdových úloh formou praktických príkladov. Produkt je určený najmä pre: -mzdových účtovníkov -personalistov -manažérov -právnikov -zamestnancov a každého, kto chce mať prehľad v oblasti pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky. Personálny a mzdový poradca podnikateľa prináša: -aktuálne platné zákony aj s komentárom -rady a návody pre výpočet rôznych druhov miezd a ich náhrad -upozornenia na podstatné zmeny v právnych predpisoch -pútavé články na témy: pracovné právo, riadenie ľudských zdrojov, manažment -bezplatná príloha Práca, mzdy a odmeňovanie (2-krát ročne vkladaná) -príklady a rady z praxe -odpovede na otázky z oblasti odmeňovania, sociálneho fondu, cestovných náhrad a iné.
U dodávateľa
13,71 € 14,43 €

Lidé v procesech řízení


Moderní řízení lidských zdrojů musí vést k vysoké kvalitě lidského potenciálu, schopného zvládat vysoké nároky neustále se měnícího podnikatelského prostředí. Kniha analyzuje nové trendy v této oblasti a přináší souhrnný pohled na rozvoj a řízení lidských zdrojů v moderní době. Je určena nejen pracovníkům útvarů řízení kvality, ale i personalistům a představitelům vrcholového vedení firem, jakož i studentům vysokých škol. Z obsahu: Synergie v řízení; Komunikace a informace; Motivace a hodnocení pracovníků; Výchova a výcvik pracovníků; Management znalostí; Společenská odpovědnost organizací; Nové trendy v řízení lidských zdrojů atd. Kniha vychází za podpory Rady kvality ČR.
Na sklade 2Ks
21,79 € 22,94 €

Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov


Cieľom tejto vedeckej monografie je poukázať na historickú genézu personálnej práce od jej vzniku až po súčasné štádium manažmentu ľudských zdrojov, a to v priamej závislosti od typu ekonomiky, v ktorej sa rozvíjala. Spôsob výroby a charakter pracovných činností postupne menil podnikateľské prostredie, ktoré následne determinovalo personálnu prácu v podnikoch a vyžadovalo od nej novú profesionálnu ambíciu. Autorka sa pri riešení danej problematiky opiera predovšetkým o prístupy frankofónnych autorov, pre ktoré je charakteristická názorová rozmanitosť a kultúrna diverzita.
Na sklade 1Ks
14,73 € 15,50 €

Práce, nebo důchod?


Poprvé v lidské historii máme my i naši blízcí reálnou šanci dožít se v přiměřeném zdraví dlouhého života. Obavy z ekonomické zátěže a disharmonie pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace vnímáme jako výzvu, která nás inspiruje k výzkumům, šetřením a podrobným analýzám. Předkládaná monografie hledá odpovědi na otázky spojené s touto fylogeneticky unikátní situací a nabízí možná řešení pro manažery, lídry i tvůrce sociálních politik.
U dodávateľa
10,05 € 10,58 €

Jak hledat zaměstnance v 21. století


Hledáte moderní metody pro efektivní hledání nových lidí? Chcete rozumět oblasti náboru a dokázat najít specialisty ve vašem oboru? Pak je tato kniha určena právě vám. Ať jste nováčkem nebo profesionálem s mnohaletou praxí, díky této knize objevíte nové metody vyhledávání a naučíte se vše potřebné pro svou každodenní práci. V první části knihy najdete metody a postupy pro hledání lidí a získávání kontaktů na ně. Jde zejména o postupy při vyhledávání lidí na internetu a sociálních sítích, které jsou v dnešní době nejúčinnější a které dosud nebyly v češtině publikovány. V druhé části knihy se dozvíte, jak vyniknout v náborovém marketingu, při oslovování, efektivním využití inzerce, práci s pasivními kandidáty a dalších oblastech. Autorem knihy je zkušený odborník s mnohaletou praxí v této oblasti, který tuto komplexní knihu napsal pro všechny pracovníky v personalistice a personálních agenturách, kteří mají na starosti vyhledání nových zaměstnanců a chtějí v tomto oboru patřit mezi nejlepší.
U dodávateľa
21,95 € 23,10 €

Munka és magánélet - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben


Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című sorozatunk kötetei rövid idő alatt, egy lélegzetvétellel elolvashatók, s kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka világában kiemelt jelentőséggel bíró területeken, mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés. 21. századi, modern életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság. A könnyen áttekinthető, olvasmányos, informatív és kompakt kivitelű kötetek segítségével nem szükséges sok időt és energiát áldoznunk arra, hogy olyan hasznos tudásra tegyünk szert, amely által a munkahelyünkön sikeresebbek, személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Az eredetileg német nyelven írt sorozat köteteiből világszerte több mint 5 millió példány kelt el. Az önfejlesztő sorozat első két kötete a testbeszéd és a siker témája köré épül, és hasznos tanácsokat ad annak könnyebb megértéséhez.
U dodávateľa
3,37 € 3,55 €

Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji


- Jak snížit současnou vyšší fluktuaci zaměstnanců bez zvyšování mezd, což k dlouhodobému udržení lidí stejně nevede? - Jak podpořit loajalitu zaměstnanců, aby své zaměstnání nebrali pouze jako místo, kam chodí vydělávat peníze, ale jako součást svého života? - Jaká opatření k omezení fluktuace fungují a jak je realizovat? - Jak pracovat se zaměstnanci s rizikem odchodu? - Jaké taktiky použít k zastavení fluktuace, tedy když už lidé odcházejí? To vše se dozvíte v této praktické a přehledné knížce zkušeného konzultanta v oblasti vedení lidí a komunikace ve firmách. Zjistíte, proč lidé nejsou a proč odcházejí, kdy a jak fungují peníze, jaký způsob vedení a jaké prostředí zaměstnance udrží, proč tolik záleží na předávání informací zaměstnancům, a také jak poznáme, zda se nám tato práce daří. V knížce najdete mnoho praktických rad a příkladů z reálné praxe. Je určena personalistům a manažerům v komerčním i nekomerčním sektoru.
Na sklade 1Ks
4,34 € 4,57 €

Prokoukněte svého šéfa


Nevycházíte se svým šéfem? Řekneme vám, proč to mezi vámi „neklape“. Máte nového šéfa a nechcete nic pokazit? Poradíme vám, jak na to. Inspirujte se příběhy ze života a zjistěte, co zafungovalo jinde. Tato kniha vnese do vašeho vztahu se šéfem nové podněty a pomůže vám, aby se vám společně lépe pracovalo.
U dodávateľa
4,34 € 4,57 €

Zaměstnavatelé versus zaměstnanci


Na velmi úspěšné knihy JAK PODNIKAT BEZ RIZIKA a PODNIKATELÉ VERSUS PODVODNÍCI z r. 2016 navazuje Vladimír John tématem, jež se dotýká téměř každého podnikatele. Mít zaměstnance a neohrozit přitom své podnikání mimo jiné znamená být neustále ve střehu. Zaměstnanci totiž umí být nesmírně vynalézaví v prosazování vlastních zájmů na úkor svého zaměstnavatele. V knize ZAMĚSTNAVATELÉ VERSUS ZAMĚSTNANCI se tak dočtete o 52 skutečných a mnohdy až neuvěřitelných případech, kdy se zaměstnanci pokusili okrást, podvést či jinak poškodit svého chlebodárce. Poučte se z chyb zaměstnavatelů před vámi a nastavte ve své firmě systémy tak, abyste se nestali dalšími v řadě napálených!
Na sklade 2Ks
13,26 € 13,96 €

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky 2., rozšířené vydání


Zkušený autor, který jako manažer a konzultant osobně vedl tisíce pohovorů, vám poradí, jak postupovat a čeho se vyvarovat při nejčastějších rozhovorech s podřízenými pracovníky – při výběrových, hodnoticích, obtížných a rozvojových pohovorech. Na komentovaných ukázkách uvidíte, jak vést motivační a hodnoticí pohovory s různými typy lidí – od plachého pracovníka přes pohodáře až po člověka arogantního. Dále se dozvíte, jak optimálně postupovat při rozvojových rozhovorech, jejichž cílem je zvýšit odborné, manažerské nebo komunikační kvality pracovníka. Autor vám pomůže zvládnout i obtížné pohovory, které se týkají uvolňování pracovníka pro nadbytečnost, nepřítomnosti v práci, nízkého pracovního výkonu, nedodržování technologické či pracovní kázně nebo narušování vztahů mezi lidmi na pracovišti. Dozvíte se také, jak připravit a vést výběrové pohovory, jakými otázkami zjistit různé kompetence, přístup k práci a charakterové vlastnosti uchazeče. Předností knihy je mnoho komentovaných ukázek rozhovorů, praktických rad a postupů vycházejících z bohatých zkušeností autora. Knížka je určena všem manažerům, vedoucím týmů, personalistům a studentům personálního managementu.
Na sklade 1Ks
13,08 € 13,77 €

Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu


Cieľom publikácie je prezentovať teoretické poznatky domácich a zahraničných autorov vrátane vlastných názorov na dôležitosť ľudských zdrojov pri riadení práce v hoteloch, poukázať na postupy najlepšej praxe uplatňované v riadení a odporučiť spôsoby, ktorých uplatňovaním sa prispeje k naplneniu stanovených očakávaní. Publikácia má deväť kapitol zameraných na tie procesy riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú dôležité na úspešné zvládnutie pracovných úloh a povinností v hoteloch. Pozornosť sa venuje systémovému prístupu v práci so zamestnancami, a to od ich získavania a prijatia do zamestnania, adaptácie, vzdelávania a rozvoja až po uvoľnenie. Publikácia je určená študentom cestovného ruchu a hotelierstva, manažérom a zamestnancom hotelov, penziónov, motelov a botelov, a každému, koho zaujíma riadenie ľudských zdrojov.
Na sklade 3Ks
12,26 € 12,90 €

Motivace a odměňování pracovníků


Jsou vaši zaměstnanci málo výkonní a iniciativní? Chcete své zaměstnance motivovat, ale nevíte jak? Přijde vám finanční forma motivace už v dnešní době málo? Zkušený a úspěšný autor vám v knize poradí, jak kombinovat finanční i nefinanční motivaci a zda lépe funguje pozitivní či negativní motivace. Zjistíte, jak posílit ducha celého týmu a jaké jsou nejčastější motivační chyby vedoucích. Publikace spojuje manažerské, psychologické a ekonomické přístupy k motivaci pracovníků. Prozradí vám, jaké jsou přínosy zaměstnaneckých benefitů, jak delegovat pravomoci, zadávat úkoly, hodnotit výsledky apod. Cílem je ukázat, jak na základě účinné a správně zaměřené motivace získat od svých spolupracovníků to nejlepší. Kniha je určena především manažerům, studentům manažerských oborů, vedoucím týmů a personalistům.
Na sklade 1Ks
10,93 € 11,50 €