! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Personalistika strana 1 z 5

Hodnocení učitelů, 2. vydání


Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. I ředitel školy tak musí hodnotit své pedagogy, jenže v porovnání s jinými vedoucími pracovníky má mnohem složitější pozici. Činnost učitele je různorodá a její výsledky bývají obtížně uchopitelné. Co všechno je tedy možné na práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů pomoci? To vše a ještě mnohé další obsahuje tato publikace. Text navíc doprovázejí nejen příklady z praxe a otázky k zamyšlení, ale také praktické materiály, okamžitě využitelné v praxi. I díky nim se kniha stává neocenitelným pomocníkem každého ředitele školy.
U dodávateľa
16,99 € 17,88 €

Řízení lidí v organizacích


Publikace se zaměřuje na problematiku řízení lidí v silně nelineárním prostředí organizací, vyvolaném chaotickým působením geopolitických, demografických, sociálních, migračních, technických a dalších faktorů. Řízení lidských zdrojů autor pojímá jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího zdroje organizace, tedy zaměstnanců, kteří poskytováním svých znalostí a dovedností přispívají větší či menší měrou k dosahování jejích cílů. Toto řízení se uskutečňuje prostřednictvím firemní ideologie, politiky a kultury ve vazbě na firemní a personální strategii. Efektivní prací s lidmi lze posilovat jejich oddanost, angažovanost a energetizaci, a tudíž i jejich hodnotu pro organizaci, její konkurenceschopnost a vlastní seberealizaci. Publikace popisuje, jak toho docílit zásadní změnou firemní filosofie a přístupu k pojetí pracovní síly od chápání zaměstnance jako pasivního vykonavatele zadaných činností k aktivnímu účastníkovi ve firemních aktivitách a zlepšovateli, v ideálním případě se spolupodnikatelskými postoji a aktivním přístupem ke svěřené práci. Cesta vede přes postupný přechod od dosud převažujících funkčních modelů řízení, jež jsou založeny na autoritativním přístupu, k modelům participativním, k demokratickému vedení, které umožňuje plně využívat způsobilostí motivovaných pracovníků k vzájemnému prospěchu. Předložená publikace je adresována manažerům, zejména personálním, referentům personálních činností, především náboru, výběru, přijímání zaměstnanců, jejich adaptaci, hodnocení, odměňování, povyšování, a neméně dobře poslouží studentům personalistiky, andragogiky, vzdělávání dospělých a pomáhajících profesí.
Na sklade 2Ks
19,75 € 20,79 €

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 5. vydanie


Piate aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách. Zohľadňuje najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti. Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, ako aj členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení a pre rady škôl, na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.
Na sklade 1Ks
10,74 € 11,30 €

Riadenie ľudských zdrojov, 2. vydanie


Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje komplexný pohľad na problematiku riadenia ľudí v podmienkach súčasných organizácií s dôrazom na podnikovú sféru. Vychádza z aktuálnych teoretických poznatkov, no opiera sa tiež o skúsenosti a výsledky mnohých, autormi realizovaných výskumných projektov. Učebnica vysvetľuje základné témy z oblasti riadenia ľudských zdrojov s aplikáciou systémového prístupu, teda komplexne opisuje obsah systému riadenia ľudských zdrojov, jeho jednotlivé prvky a väzby medzi nimi. Jednotlivé kapitoly sú na viacerých miestach tiež obohatené o príklady z podnikovej praxe. V závere každej kapitoly čitateľ nájde podnety na diskusiu vo forme otázok, praktických zadaní a prípadových štúdií. Z praktického hľadiska je prínosom nielen pre študentov, ale je aj hodnotným zdrojom štruktúrovaných teoretických východísk a príkladov z hospodárskej praxe pre manažérov pôsobiacich vo firmách.
Na sklade 3Ks
17,58 € 18,50 €
  • 5 /5

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí


Publikácia „Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí" vznikla spojením poznatkov z množstva svetoznámych štúdií a experimentov, odborných materiálov a predovšetkým reálnych situácií zo školského prostredia. Vznikala zároveň v priebehu funkčného vzdelávania modulu Sebariadenie a manažérska etika Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čo je zárukou toho, že v nej čitateľ nájde množstvo inšpiratívnych myšlienok pre riadiacu a pedagogickú prax. Autorkám sa podarilo vyhnúť prinášaniu hotových receptov na úspech. Miesto toho neustálym kladením otázok a reflexiami v závere každej kapitoly otvárajú priestor pre kritické skúmanie vlastných myšlienok. Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si efektívne manažovať čas, aby som nebol/a v strese? Ktoré prezentačné a komunikačné zručnosti potrebujem využívať v riadiacej praxi? Viem si zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom? Dokážem určiť príčiny časových strát v mojom riadení? Ako ma zmenila moc, ktorú som s funkciou získal/a? Prečo je manažérska etika v mojej práci dôležitá? Ako súvisí s lojalitou a recipročnými očakávaniami? V akej miere a pri akých príležitostiach je nutné dodržiavať spoločenskú etiketu aj v školskom prostredí? Tieto a mnohé ďalšie otázky čitateľom pomôžu sa na chvíľu zastaviť a nájsť svoj pokoj počas nepredvídateľných situácií v školstve. Publikáciu si obľúbia nielen začínajúci vedúci a odborní zamestnanci, ale zaiste si v nej mnoho inšpirácií nájdu i skúsení riaditelia škôl a každý, kto chce preniknúť do každodennej reality slovenských škôl.
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Vnútropodnikové predpisy


Vnútropodnikové predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov majú určiť jednoznačné podmienky a pravidlá pre realizáciu práv a povinností nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, čím jednoznačne prispievajú k dosiahnutiu vyššej právnej istoty subjektov pracovnoprávnych vzťahov. Znepokojivý stav vnútropodnikových predpisov zamestnávateľov, ako aj neexistencia použiteľnej odbornej literatúry v tejto oblasti sa stali impulzom k napísaniu monografie „Vnútropodnikové predpisy. Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa". Autori monografie upozorňujú na najvýznamnejšie oblasti aplikačných problémov spojených s kreovaním a neskorším prijímaním vnútropodnikových predpisov. Pri spracovaní publikácie zvolili osobitý prístup, ktorý je založený na identifikácii praktického problému a následnom hľadaní právneho riešenia prostredníctvom právnej úpravy, súdnych rozhodnutí alebo vlastných právnych názorov vychádzajúcich z osobnej skúsenosti. Čitateľ tak dostáva jasné odpovede na otázky, čo možno a čo nemožno upraviť v jednotlivých druhoch vnútropodnikových predpisov a aké môže mať ich konanie dôsledky aj s ohľadom na súdnu prax. Zameranie publikácie, forma jej spracovania, fundovanosť autorov, ako aj skutočnosť, že publikácia s podobným zameraním na slovenskom knižnom trhu absentuje, sú zárukou, že predkladané monografické dielo nájde svoje uplatnenie u profesionálov, ktorí sa zaoberajú problematikou individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Je určené predovšetkým pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a personalistov.
Na sklade 2Ks
15,58 € 16,40 €

Minden nap számít - 12 napi gyakorlat a sikeres jövőért


Több mint 30 évet szenteltem az életemből annak, hogy embereknek konferenciákon adok elő és segítek nekik sikeresebbé és jobb vezetővé válni. De az igazi fenntartható változás nem egy pillanat műve. Az egy folyamat. Az emberek a sikert a mai napra fókuszálva teremtik meg. Lehet, hogy közhelyesen hangzik, de csak a mai nap áll a rendelkezésünkre. A tegnapról - aminek sokszor túl nagy jelentőséget tulajdonítunk - már lekéstünk. A holnapra pedig még nem támaszkodhatunk. Ezért van jelentősége a mai napnak. Még rosszabbak azok az emberek, akik azt hangsúlyozzák, hogy mit tehettek volna meg. Meg kell értenünk, hogy a tegnap véget ért előző éjjel! Anélkül remélni jobb jövőt, hogy a mai napba befektetnénk, olyan, mintha úgy várnánk hatalmas termést, hogy egyetlen magot sem vetettünk. Ha szeretnénk kezdeni valamit az életünkkel, a mai napra kell fókuszálnunk. Ebben rejlik a holnap sikere. Hogyan arathatunk győzelmet a mai nap során? Hogyan építhetünk fel egy sikeres napot? A sikered titka napi időbeosztásodban rejlik. 12 pontban összefoglalva segítséget nyújtok, hogy általa az életed könnyebb, sikeresebb és boldogabb legyen. John C. Maxwell #1 New York Times bestseller író, coach és üzleti előadó. A világ legjobb üzleti vezetőjévé választották, a legbefolyásosabb vezetőképző szakember címet is elnyerte. A kiadónál megjelent A jó vezetők jól kérdeznek és A fejlődés 15 felbecsülhetetlen törvénye című kötet.
Na sklade 1Ks
13,76 € 14,48 €

Manažovanie zmeny v školskom prostredí (Vedenie ľudí I.)


Ako byť dobrým manažérom, zvládnuť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca a úspešne riadiť zmenu v školskom prostredí? Publikácia „Manažovanie zmeny v školskom prostredí" prináša netradičný pohľad na náročné úlohy riadiaceho pedagogického zamestnanca v procese riadenia zmien na školách a v školských zariadeniach. Na rozdiel od iných publikácií o riadení v nej nenájdete poučky a definície, ale príbeh. Prostredníctvom fiktívneho príbehu novej riaditeľky školy sa stanete účastníkom rôznych situácií, ktoré musí dobrý manažér v školstve zvládnuť. Jednotlivé kapitoly publikácie prinášajú odpovede na otázky, ako zbaviť svojich kolegov strachu zo zmeny, motivovať ich k spolupráci a vybudovať kvalitný pracovný tím, ako sa stať lídrom a dokázať priradiť správnu rolu každému členovi tímu, prečo je nevyhnutné mať vopred definovanú víziu a ako vypracovať stratégiu na jej dosiahnutie, akú úlohu má v celom procese správna marketingová stratégia a prečo je dôležité budovať „značku" školy či školského zariadenia. Cieľom autorky nebolo striktne trvať na jednom postupe či riešení, ale podnietiť čitateľa, aby si počas čítania tvoril svoj vlastný príbeh. Aby prichádzal so svojimi vlastnými postupmi a názormi, ako by on riešil situáciu, a tak začal tvoriť vlastné strategické plánovanie. Forma spracovania publikácie a jej zameranie ju predurčujú stať sa praktickou pomôckou pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ako aj pre vedúcich zamestnancov v školstve. Môže byť však zaujímavým a inšpirujúcim čítaním pre každého, kto má záujem stať sa vedúcim zamestnancom.
U dodávateľa
12,16 € 12,80 €

Výber zamestnancov


Obsadzovanie pracovných miest je náročný proces, v ktorom zohráva významnú úlohu právna veda. Pri výbere zamestnancov sa totiž musia rešpektovať zásady rovnosti, zákaz diskriminácie, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov. Monografia „Výber zamestnanca. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest“ analyzuje právnu úpravu postupov personalistov a iných špecialistov na ľudské zdroje pri obsadzovaní pracovného miesta. Autorka publikácie sa zamerala na aktuálne právne problémy v procese získavania, výberu a prijímania zamestnancov v súkromnej sfére, upozorňuje na prípadné sporné miesta a odporúča vhodný zákonný postup. Jednotlivé kapitoly publikácie poskytujú čitateľovi sumarizáciu právnych povinností zamestnávateľa v etape získavania, výberu a prijímania zamestnancov vrátane ich analýzy, ale aj pohľad na možné následky v prípade ich nerešpektovania. Publikácia obsahuje množstvo praktických usmernení, ktoré môžu prispieť k riešeniu naliehavých otázok spojených s ochranou osobných údajov a s elektronizáciou pracovného práva. Hoci je určená predovšetkým pre zamestnávateľov, personalistov a špecialistov na ľudské zdroje, praktické prípady v nej rozoberané ocení aj široká verejnosť, ktorej sa problematika zákonného obsadzovania pracovných miest týka.
Na sklade 2Ks
13,40 € 14,10 €

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 4. vydanie


Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti. Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, ako aj členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení a pre rady škôl, na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Lidé v procesech řízení


Moderní řízení lidských zdrojů musí vést k vysoké kvalitě lidského potenciálu, schopného zvládat vysoké nároky neustále se měnícího podnikatelského prostředí. Kniha analyzuje nové trendy v této oblasti a přináší souhrnný pohled na rozvoj a řízení lidských zdrojů v moderní době. Je určena nejen pracovníkům útvarů řízení kvality, ale i personalistům a představitelům vrcholového vedení firem, jakož i studentům vysokých škol. Z obsahu: Synergie v řízení; Komunikace a informace; Motivace a hodnocení pracovníků; Výchova a výcvik pracovníků; Management znalostí; Společenská odpovědnost organizací; Nové trendy v řízení lidských zdrojů atd. Kniha vychází za podpory Rady kvality ČR.
Na sklade 2Ks
25,50 € 26,84 €

Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov


Cieľom tejto vedeckej monografie je poukázať na historickú genézu personálnej práce od jej vzniku až po súčasné štádium manažmentu ľudských zdrojov, a to v priamej závislosti od typu ekonomiky, v ktorej sa rozvíjala. Spôsob výroby a charakter pracovných činností postupne menil podnikateľské prostredie, ktoré následne determinovalo personálnu prácu v podnikoch a vyžadovalo od nej novú profesionálnu ambíciu. Autorka sa pri riešení danej problematiky opiera predovšetkým o prístupy frankofónnych autorov, pre ktoré je charakteristická názorová rozmanitosť a kultúrna diverzita.
U dodávateľa
14,73 € 15,50 €

Okamžité skončenie pracovného pomeru


Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje radikálny zásah do pracovného pomeru. Ako jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru ho môže využiť zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, no jeho využitie sa obmedzuje na výnimočné prípady taxatívne vymedzené Zákonníkom práce. Publikácia „Okamžité skončenie pracovného pomeru“ podrobne približuje čitateľovi tento inštitút pracovného práva z hľadiska zamestnávateľa, ako aj z hľadiska zamestnanca. Autori publikácie sa však neobmedzili len na vysvetlenie súvisiacich ustanovení Zákonníka práce, ale poukazujú aj na rozhodovaciu prax slovenských a českých súdov formou odkazov na ich relevantné rozhodnutia. Publikácia je určená predovšetkým zamestnávateľom, zamestnancom, zástupcom zamestnancov, personalistom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Práce, nebo důchod?


Poprvé v lidské historii máme my i naši blízcí reálnou šanci dožít se v přiměřeném zdraví dlouhého života. Obavy z ekonomické zátěže a disharmonie pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace vnímáme jako výzvu, která nás inspiruje k výzkumům, šetřením a podrobným analýzám. Předkládaná monografie hledá odpovědi na otázky spojené s touto fylogeneticky unikátní situací a nabízí možná řešení pro manažery, lídry i tvůrce sociálních politik.
U dodávateľa
10,05 € 10,58 €

Jak hledat zaměstnance v 21. století


Hledáte moderní metody pro efektivní hledání nových lidí? Chcete rozumět oblasti náboru a dokázat najít specialisty ve vašem oboru? Pak je tato kniha určena právě vám. Ať jste nováčkem nebo profesionálem s mnohaletou praxí, díky této knize objevíte nové metody vyhledávání a naučíte se vše potřebné pro svou každodenní práci. V první části knihy najdete metody a postupy pro hledání lidí a získávání kontaktů na ně. Jde zejména o postupy při vyhledávání lidí na internetu a sociálních sítích, které jsou v dnešní době nejúčinnější a které dosud nebyly v češtině publikovány. V druhé části knihy se dozvíte, jak vyniknout v náborovém marketingu, při oslovování, efektivním využití inzerce, práci s pasivními kandidáty a dalších oblastech. Autorem knihy je zkušený odborník s mnohaletou praxí v této oblasti, který tuto komplexní knihu napsal pro všechny pracovníky v personalistice a personálních agenturách, kteří mají na starosti vyhledání nových zaměstnanců a chtějí v tomto oboru patřit mezi nejlepší.
Na sklade 2Ks
21,95 € 23,10 €

Munka és magánélet - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben


Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című sorozatunk kötetei rövid idő alatt, egy lélegzetvétellel elolvashatók, s kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka világában kiemelt jelentőséggel bíró területeken, mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés. 21. századi, modern életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság. A könnyen áttekinthető, olvasmányos, informatív és kompakt kivitelű kötetek segítségével nem szükséges sok időt és energiát áldoznunk arra, hogy olyan hasznos tudásra tegyünk szert, amely által a munkahelyünkön sikeresebbek, személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Az eredetileg német nyelven írt sorozat köteteiből világszerte több mint 5 millió példány kelt el. Az önfejlesztő sorozat első két kötete a testbeszéd és a siker témája köré épül, és hasznos tanácsokat ad annak könnyebb megértéséhez.
Na sklade 1Ks
3,37 € 3,55 €

dostupné aj ako:

Jak omezit fluktuaci a udržet si zaměstnance manažerskými nástroji


- Jak snížit současnou vyšší fluktuaci zaměstnanců bez zvyšování mezd, což k dlouhodobému udržení lidí stejně nevede? - Jak podpořit loajalitu zaměstnanců, aby své zaměstnání nebrali pouze jako místo, kam chodí vydělávat peníze, ale jako součást svého života? - Jaká opatření k omezení fluktuace fungují a jak je realizovat? - Jak pracovat se zaměstnanci s rizikem odchodu? - Jaké taktiky použít k zastavení fluktuace, tedy když už lidé odcházejí? To vše se dozvíte v této praktické a přehledné knížce zkušeného konzultanta v oblasti vedení lidí a komunikace ve firmách. Zjistíte, proč lidé nejsou a proč odcházejí, kdy a jak fungují peníze, jaký způsob vedení a jaké prostředí zaměstnance udrží, proč tolik záleží na předávání informací zaměstnancům, a také jak poznáme, zda se nám tato práce daří. V knížce najdete mnoho praktických rad a příkladů z reálné praxe. Je určena personalistům a manažerům v komerčním i nekomerčním sektoru.
Na sklade 1Ks
4,34 € 4,57 €

Prokoukněte svého šéfa


Nevycházíte se svým šéfem? Řekneme vám, proč to mezi vámi „neklape“. Máte nového šéfa a nechcete nic pokazit? Poradíme vám, jak na to. Inspirujte se příběhy ze života a zjistěte, co zafungovalo jinde. Tato kniha vnese do vašeho vztahu se šéfem nové podněty a pomůže vám, aby se vám společně lépe pracovalo.
U dodávateľa
4,34 € 4,57 €

Zaměstnavatelé versus zaměstnanci


Na velmi úspěšné knihy JAK PODNIKAT BEZ RIZIKA a PODNIKATELÉ VERSUS PODVODNÍCI z r. 2016 navazuje Vladimír John tématem, jež se dotýká téměř každého podnikatele. Mít zaměstnance a neohrozit přitom své podnikání mimo jiné znamená být neustále ve střehu. Zaměstnanci totiž umí být nesmírně vynalézaví v prosazování vlastních zájmů na úkor svého zaměstnavatele. V knize ZAMĚSTNAVATELÉ VERSUS ZAMĚSTNANCI se tak dočtete o 52 skutečných a mnohdy až neuvěřitelných případech, kdy se zaměstnanci pokusili okrást, podvést či jinak poškodit svého chlebodárce. Poučte se z chyb zaměstnavatelů před vámi a nastavte ve své firmě systémy tak, abyste se nestali dalšími v řadě napálených!
Na sklade 2Ks
15,52 € 16,34 €

Literatúra v oblasti personalistiky je zameraná na štúdium ľudských zdrojov vo firmách a organizáciách. Táto kategória kníh ponúka informácie o najnovších trendoch, postupoch a strategiách v riadení a rozvoji ľudských zdrojov.

V literatúra o personalistike sa skúma rôzne aspekty riadenia ľudských zdrojov, ako napríklad procesy náboru a výberu zamestnancov, rozvoj zamestnancov, hodnotenie výkonu, motiváciu a zamestnaneckú angažovanosť, riadenie zmien a konfliktov, manažment talentov a rozvoj organizačnej kultúry.

Čitatelia tejto literatúry získavajú ucelený prehľad o najlepších postupoch v riadení ľudských zdrojov a objavujú nové perspektívy a nástroje na vytváranie silných a výkonných tímov. Súčasne sa skúmajú aj právne aspekty, etické otázky a trendy v oblasti zamestnaneckých vzťahov a pracovného práva.

Literatúra o personalistike slúži nielen profesionálom v oblasti ľudských zdrojov, ale aj manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorí majú záujem o lepšie pochopenie a využitie ľudského kapitálu vo svojich organizáciách. Taktiež môže byť cenným zdrojom pre študentov a akademickú obec, ktorí sa zaujímajú o riadenie ľudských zdrojov ako súčasť obchodnej a manažérskej praxe.

Cieľom literatúry z oblasti personalistiky je poskytnúť čitateľom praktické nástroje, inovatívne prístupy a osvedčené postupy pre efektívne riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v organizáciách.