Filosofia

vydavateľstvo

Architektonika a protoarchitektura


Sedmý svazek Spisů Petra Rezka zkoumá tělesné východisko architektonické zkušenosti a architektonického myšlení. Protoarchitektura se shoduje s Malevičovou architektonikou – obě discipliny hledají předpoklady architektury, ovšem odlišují se od ní mírou me
Vypredané
12,95 € 13,63 €

Hermeneutická svoboda


Eseje o interpretaci textu a o svobodě jsou podnětným příspěvkem do diskuze o povaze lidského porozumění a o základech našeho jednajícího, politického bytí ve světě.
Vypredané
1,25 € 1,32 €

Technologický úděl


V monografii se autor zabývá nejen základními dimenzemi technických činností, technických artefaktů, jejich užití (i možného zneužití), ale poukazuje i na neméně důležité dimenze lidské, společenské, kulturní a etické; zdůrazňuje potřebu respektovat jistá omezení. V závěrečných kapitolách vysvětluje, že vývoj tohoto světa, který se pro člověka stal také "novou přírodou", a proto novým "přirozeným světem", je společenským procesem.
Vypredané
7,37 € 7,76 €

Hermeneutické pojetí zkušenosti


Rozbor hermeneutické interpretace podstaty a struktury zkušenosti. Hermeneutický výklad pojímá základní podobu zkušenosti jako porozumění , prostupující veškerou lidskou činnost a chtění. Zkušenost tudíž označuje velice různorodé fenomény. Hermeneutická snaha odhalit vzájemnost rozrůzněné zkušenosti a bytí umožnila aktualizovat filozofické poznání. Hermeneutika napomohla sebeuvědomění filozofie! Mokrejš tento přínos oceňuje, avšak kriticky hodnotí hermeneutickou dialektiku racionálního a univerzálního. Dialektiku je třeba chápat jako vztah racionálního a protiracionálního. Studie je určena odborně erudovaným čtenářům s hlubším zájmem o hermeneutický výklad lidského bytí.
Vypredané
2,15 € 2,26 €

Spor o spravedlnost


Sborník je sestaven ze statí autorů, kteří patří do širšího kontextu současné německé filosofie. Autoři ve svých úvahách zastávají velmi odlišná filosofická stanoviska a přinášejí tak nové pohledy na problematiku.
Vypredané
5,36 € 5,64 €

Pravda a fakt


Autor se v knize pokouší naznačit odpovědi na některé z nejnaléhavějších otázek, s nimiž se střetávají současní logikové a analyticky zaměření filozofové, když usilují o vypracování teorie faktů a pravdy a teorie jejich vzájemného vztahu.
Vypredané
11,61 € 12,22 €

Budoucnost lidské přirozenosti


Filosofický příspěvek k současné diskusi v biomedicíně. Řeší problematiku morálního a právního postavení embrya a vyjadřuje znepokojení nad možnými negativními důsledky programování lidí - narušení lidské přirozenosti, identity jednotlivce, mezigeneračních vztahů apod. Obsahuje stať Víra a vědění, která je reakcí na aktuální problémy naší kultury po 11. září 2001.
Vypredané
5,19 € 5,46 €

Baroko v Itálii - baroko v Čechách


Sborník přináší příspěvky ze stejnojmenného mezinárodního sympozia, uspořádaného Univerzitou Karlovou v Praze, Akademií věd České republiky a Nadací Fondazione Giorgio Cini v Benátkách v Praze roku 1999. Zahrnuje nejrůznější aspekty politického, sociálního, vědeckého a kulturního vývoje 17. a 18. století. Texty jsou přehledně členěny do tematických skupin.Uspořádali Vilém Herold a Jaroslav Pánek
Vypredané
24,21 € 25,48 €

Metoda Význam Intence


Sborník šestého slovensko–českého sympozia o analytické filosofii, konaného v roce 2002 v Bratislavě. Soubor statí je věnován soudobému analytickému filosofickému myšlení s ohledem na inspirace, jejíž kořeny lze nalézt v popperovské filosofii. Charakter jednotlivých statí je velice různorodý a odráží bohatost a pestrost soudobých diskusí v rámci analytické filosofie. Autoři se věnují nejen problémům z oblasti filosofie vědy (falzifikaci, blízkosti k pravdě, pravděpodobnosti, explanaci, přesnosti, redukcionismu), ale zabývají se také otázkami logicismu, psychologismu, metafyzikou, Popperovým třetím světem a dalšími problémy z oblasti filosofie mysli a jazyka.
Vypredané
6,92 € 7,28 €

Pojednání o nápravě rozumu


Jde pravděpodobně o nejranější Spinozův text, osvětlující vývoj a genezi jeho filozofických stanovisek. Jeho jediným tématem je problém pravdivého poznání, otevřený v 17. století R. Descartesem a jím určitým způsobem otevřený. Spinozova důsledná vůle dobrat se pravdivého poznání je inspirující i pro soudobé úvahy o rozvoji vědeckého poznání.
Vypredané
7,78 € 8,19 €

Vágnost, věda a filosofie


Sborník 14 příspěvků věnovaných problematice fenoménu vágnosti a diskutovaných na mezioborovém semináři, konaném v listopadu 2001 v Praze. Autoři příspěvků se zamýšlejí nad rolí, kterou vágnost hraje v běžném životě, umění, filosofii, lingvistice, psychologii, fyzice a biologii.
Vypredané
8,48 € 8,93 €

Ústavní zakotvení sociálních práv


Autorka ve své přednášce zdůvodňuje, proč je zapotřebí uznat lidské bytosti za nositele sociálních práv a proč je třeba tato práva zařadit mezi ostatní lidská práva.
Vypredané
2,15 € 2,26 €

Sapientia nostra


Studie se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozlišováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení.
Vypredané
2,15 € 2,26 €

Proč Gorgiáš Mluví


Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní je však podrobný komentář tohoto spisu a interpretace ojedinělého a neprávem opomíjeného filosofického díla Gorgii z Leontín. Výsledkem je obraz spisu jako pozoruhodného polemického díla na špičce dobové filosofie.
Vypredané
13,84 € 14,57 €

Jazyk, logika, věda


Sborník ze zasedání českých a slovenských analytických filozofů na téma Aktuální problémy logické a filosofické analýzy. Editor Prokop Sousedík.
Vypredané
14,29 € 15,04 €

Adorno - moderna a negativita


Tato kniha je první českou monografií o Adornovi. Klade si za cíl vyložit Adornovu filosofii jako kritickou obhajobu moderny a západní racionality. Autor se vyhraňuje jak proti Habermasovým „normativním“ výkladům moderny, tak proti jejímu pojetí „dekonstruktivnímu“. Adornův myšlenkový model se tu stává interpretačním nástrojem hlavních krizových fenoménů současného světa. Tato práce patří mezi knihy mladé, nastupující filosofické generace.
Vypredané
9,82 € 10,34 €