Kalligram

vydavateľstvo

Filozofia vína


Dielo analyzuje nielen spôsoby vychutnávania vína, ale aj vychutnávania života vo všetkých jeho podobách. Text je charakteristický magickým štýlom, silou presvedčivosti a zároveň neodolateľným šarmom a mimoriadnym zmyslom pre iróniu.
Vypredané
7,22 € 7,60 €

Filozofia slobody


Ľudský duch v skutočnosti nikdy neprekračuje hranice skutočnosti, v ktorej žijeme, a ani to nie je potrebné, pretože všetko, čo potrebujeme na vysvetlenie tohto sveta, leží v ňom samom. Keď filozofi nakobiec vyhlasujú, že sú spokojní s odvodením sveta z princípov, ktoré preberajú zo skúseností a potom ich prenesú do nejakého hypotetického mimosvetia, rovnaké uspokojenie musí byť možné aj vtedy, keď sa rovnaký obsah ponechá v tomto svete, vo svete, do ktorého patrí prežiteľné myslenie. Každé vystúpenie zo sveta je iba zdanlivé a princípy položené mimo sveta nevysvetľujú svet o nič lepšie než tie, ktoré ležia v ňom samom. Tematickým ľažiskom Steinerových úvah sú dva tradičné problémy európskeho myslenia: otázka, do akej miery si človek môže byť istý svojím poznaním a otázka slobody či neslobody ľudskej vôle.
Vypredané
7,89 € 8,30 €

O láske


Skúsenosťami stáročí overené a prenikavé postrehy jedného z brylantných duchov klasického obdobia francúzskej literatúry, gurmána života Henriho Beyla, známeho pod menom Stendhal.
Vypredané
3,94 € 4,15 €

Hlad a hojnosť


Kniha prostredníctvom skúmania stravy, zabezpečovania produktov a spôsobov výživy chce obsiahnuťcelé dejiny našej civilizácie, ktorá bola vždy priamo a úzko spätá s problémami výživy. (215x150,str.219,TV,ČB,r.vyd 2004)
Vypredané
9,42 € 9,92 €

És eljön az Ő országa


Miközben a sajtó, rádió, tévé, közélet habzó gyűlölettel és sunyi lapítással hol máglyára küldené a volt (?) ügynököket, hol elmismásolná a puszta létüket is, Grendel megírja az ügynökök drámáját. Páratlan teljesítmény, még csak megközelítőleg sem vállalkozott ... Folytatás ›› senki hasonlóra. Holott mint minden nagyszerű dolog, ez is végtelenül egyszerű. Csak annyi, hogy akár Pilinszky, azt mondja: az ügynök "lappangó démonitása", bármilyen sötét dolgokat művelt is, nem tevékenységében rejlik, hanem a sorsában. (Pályi András) A(z) És eljön az Ő országa Könyv szerzője Grendel Lajos.
Vypredané
9,56 € 10,06 €

Analýza poznania


Výber z epistemologických prác významného anglického filozofa, logika a moralistického sociológa, jedného zo zakladateľov logického atomizmu. Nový, transparentný spôsob filozofovania má byť podľa neho založená na logickej analýze.
Vypredané
8,20 € 8,63 €

Nikdy sme neboli moderní


Najprekladanejšia a najcitovanejšia kniha jedného z najvýraznejších súčasných francúzskych filozofov. Autor sa v tejto publikácii zamýšľa nad problémami, s ktorými je konfrontovaná súčasná spoločnosť: kríza ideológií, pád socializmu, rozvoj moderných telekomunikačných technológií, sociálne pohyby, medzinárodné konflikty a i.
Vypredané
8,23 € 8,66 €

Zvodcov denník


Zvodcov denník zobrazuje rozmanité podoby estetického spôsobu života a hedonistického prístupu k nemu.
Vypredané
7,25 € 7,63 €

Päť úvah o morálke


Texty uverejnené v tomto zväzku vznikli ako prednášky na aktuálnu tému. Zaoberajú sa etikou, teda tým, čo by bolo dobré robiť, čo by sa robiť nemalo a čo sa nesmie robiť za nijakých okolností.
Vypredané
5,04 € 5,31 €

Pramene a zmysel ruského komunizmu


V tomto diele Nikolaj Alexandrovič Berďajev (1874–1948) tvrdí, že „ruský komunizmus je tradičnejší, než si ľudia obyčajne myslia, je transformáciou a deformáciou starej ruskej mesiášskej idey“, má jednoducho dlhoročnú tradíciu. V knihe vystupuje celá galéria postáv ruských revolucionárov, čudákov, rojkov i praktikov, anarchistov a nihilistov, konštitučných demokratov, sociálnych revolucionárov, socialistov a komunistov, boľševikov i menševikov.
Na sklade 1Ks
6,94 € 7,30 €

Základy metafyziky mravov


Kniha Základy metafyziky mravov vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z kníhkupectiev tak rýchlo, že už o rok neskôr vyšlo druhé vydanie. Ide fakticky o prvý Kantov spis, v ktorom sa venuje problémom morálky a morálneho konania. Základy sú podľa samého autora vyhľadaním a určením najvyššieho princípu morálnosti a vo svojom zámere sú iba jedinou ucelenou a od všetkých ostatných mravných skúmaní oddeliteľnou záležitosťou. Kant tu sformuloval dôvody rozumu pre mravné konanie ako kategorický imperatív.
Vypredané
4,42 € 4,65 €

Filozofia ako problém?


Výber z esejí renomovaných slovenských a českých filozofov poskytuje obraz o situácii a dianí vo filozofii od roku 1989. Príspevky sú členené podľa tradičných filozofických disciplín (dejiny filozofie, epistemológia, ontológia) a informujú o skutočnej myšlienkovej produkcii v novej etape vývoja filozofie. Autori si kladú otázky o mieste filozofie v našej kultúre, o jej podobe a rozmanitých formách, o perspektívach do budúcnosti.
U dodávateľa
8,17 € 8,60 €

Miazga života Kultúrne dejiny krvi


Kniha, ktorá napriek mnohým faktom nepôsobí prehustene, ale nesnaží sa ani za každú cenu riadiť vkusom konzumnej spoločnosti. Autorka sa úspešne vyrovnala s nebezpečenstvom profesorského tónu a jej štýl je príjemne rozptyľujúci.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

dostupné aj ako:

Umenie pozornosti


Jean-Yves Leloup (1950) je dôležitou postavou súčasného medzináboženského dialógu a spirituálneho života, patrí k osobnostiam, ktoré sa usilujú napomáhať praktickým spôsobom v duchovnom rozvoji iným ľuďom. Podľa názoru tohto autora žijeme v excitovan om svete: stres nás má presvedčiť o hodnote aktivity, pričom nie je ničím iným ako brzdou nášho šťastia. Leloup v tejto publikácii ponúka liek: pozornosť. Jedine tento postoj nás môže zachrániť pred peklom nedostatku lásky, pred obchádzaním samého se ba, pred zabudnutím Bytia.
Na sklade 5Ks
5,67 € 5,97 €

Šifry transcendencie


Táto knižka obsahuje texty posledných Jaspersových prednášok z letného semestra v roku 1961....Keď sa teraz zamyslíme nad tisícročiami, nad tým, čo človeka stretlo, a potom sa opýtame, tak čo je teda človek, výsledok je nesporný: každý obraz človek a je nedostatočny. Máme hojnosť obrazov človeka, ktoré sa dajú načrtnúť, až po obrazy dnešné, ktoré robia človeka predmetom výskumu antropológie, psychológie a sociológie, a ktoré, ak sú výsledkom vedeckého výskumu, sú oprávnené, nikdy však neuchopuj ú človeka ako celok.
Na sklade 1Ks
4,73 € 4,98 €

TündérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeiről


A TündérVölgy című regény az író eddigi legnagyobb vállalkozása. Nemcsak abban az értelemben, hogy a szerző kilenc évig írta a könyvét, hanem a regény szintézis jellegű alkotás. Érvényesülnek benne Kukorelly írásmódjának legfőbb erényei: a nyelvi pontosság és szigorúság, irónia és gyöngéd humor, az emlékezet működésének állandó felülvizsgálata, az elbeszélői Én oszcilláló mozgása a múlt és jelen között, a lírai hangoltság. Tematikusan a regény az apa alakja köré szerveződik, és ezáltal felöleli az elmúlt fél évszázad történéseit. Metaforikusan szólva: a regény beszélője mintegy az apa hallgatását próbálja megértetni.
Vypredané
10,21 € 10,75 €