Nemzeti Örökség Kiadó

vydavateľstvo

A nemesség


"(...) Ennek a könyvnek megírásánál, mely mindazon tudnivalókat felöleli, melyekre nemesi ügyekben valakinek csak szüksége lehet, két szempont lebegett szemeim előtt: röviden vázolni a nemesség multját, történetének fontosabb eseményeit s kiváltságos köz- és magánjogi helyzetét; a másik: felvilágosítással szolgálni minden előforduló nemesi kérdésben. Az igaz hazafi talán mindkét részében meg fogja találni benne mindazt, mit e két szempontra való tekintettel csak kereshet benne: a nemesség dicső, fényes történeti multjában nem tetszelegni, hanem belőle példát és erőt fog meríteni a haza iránti kötelessége teljesítésére és megbízható útbaigazítást talál majd mindazon kérdésekben, melyek a nemesség régi fényének a változott körülmények daczára is annyira-mennyire megőrzésére vonatkoznak. E két szempont nemhogy nem ellentétes egymással, de sőt szorosan egymásba kapcsolódik. Annak az intézménynek, mely ezer éven át becsülettel megállta a helyét, kétségtelenül joga van az élethez a második ezerévben is. E joggal szemben azonban a kötelességek állanak s e kötelességek teljesítése vagy elhanyagolása adja meg az intézmény további fennállásának feltételeit. Könyvem megfelelt magam elé tűzött czéljának, ha mindazokat, kik hozzáfordulnak, útbaigazítással látta el és legalább egy pillanatra gondolkodóba ejtette az olvasót a nemesség multja és jövője felől; szerénytelenség nélkül többre nem vállalkozhattam, ennél kevesebbet adni pedig nem akartam." (a Szerző)
U dodávateľa
12,79 € 13,46 €

Erdély nevezetesebb családai


A szerző e munkájában több mint másfél száz erdélyi nemes család leszármazási adatait gyűjtötte egybe az Abafiaktól a Wesselényekig.
U dodávateľa
12,06 € 12,69 €

Pogány szokások őseinknél


A királyi jegyző művében, a fejedelemválasztásnál, vérrel pecsételt szerződésről olvasunk, mely pogány szokás szerint köttetett. Lovat áldoztat fel, továbbá a szerző ugyan pogány szokás szerint három hadvezér által a magyarok Istenének, midőn ők a hegytetőről a meghódolt ország síkságát áttekintik. Árpádról is azt írja, hogy más három hadvezértől kapott örömhír vételekor, lóáldozatot rendezett, melyet egy egész hétig tartó vendégeskedés követett. Mátyás Flórián az 1897-ben írott dolgozatában ezeket a szokásokat mutatja be és dolgozza fel.
U dodávateľa
4,39 € 4,62 €

Abaúj-Torna vármegye nemes családai


A szerző e munkájában Abaúj-Torna vármegye nemesi családjainak leszármazási adatait gyűjtötte egybe az Alexius családtól a Zsujtay családig. A(z) Abaúj-Torna vármegye nemes családai (Könyv) szerzője Csoma József.
U dodávateľa
7,68 € 8,08 €

A Görgeyek és a Reformáczió


"A könyv 1916-ban jelent meg a reformáció 400. évfordulója alkalmából. Igazi érdekessége, hogy a szerző Görgey Albert saját családja történetét, családfáját és a valláshoz való viszonyát mutatja meg." (a Kiadó) Az 1916-os kiadás reprintje
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről


"Mikor a magyar országos czímernek főleg történelmi és heraldikai alapon való ismertetésébe és egyes részei jelentőségének magyarázatába fogok, a fonalat ott veszem fel, a hol hazánk történetének az 1867. évvel kezdődő alkotmányos korszakában először állapították meg Magyarország czímerét. Ez 1874 február 9-ikén történt, a mikor is Ő Felsége, mint látszik, az akkori kormány által bizalmasnak tekintett úton, Magyarország czímerét az új állampecsét jóváhagyásával szentesítette." (a Szerző) Az 1916-os kiadás reprintje.
U dodávateľa
9,14 € 9,62 €

Szendrő vára


"A Boldva folyó mellett Borsod vármegyének két nevezetes vára emelkedett: Borsod, melytől a vármegye nevét vette s mely ősi szerkezetében már Szent István korában fennállott, s tőle északra Szendrő, mely noha századokkal később épült, sokkal jelentősebb szerepet töltött be az ország és a vármegye történetében, mint amaz." (a Szerző) Az 1908-as kiadás reprintje.
U dodávateľa
8,04 € 8,46 €

Az Andrássyak


"Utódok kötelessége megóvni jeles ősök emlékezetét. Hanyatló kor epigonja gyűjtse össze és őrizze meg azoknak a családoknak a történetét, melyek szinte egykorúak nemzetünk európai életével. Ősi címerük őrzi az átöröklött dicsőség nagy emlékezetét, jeles elődök méltó utódaiban pedig a régi nagyság hív és méltó bizományosait szemléljük. Ilyen családainknak egyik legnevezetesebbje az Andrássy család. (...)" (részlet a könyvből)
Na sklade 2Ks
7,68 € 8,08 €

A magyar rovásírás hiteles emlékei


Árpádkori latin krónikásaink említik először, hogy a keleti határhegyek közé szorult székelységnek valami sajátságos, a magyarságétól elütő írásrendszere van. A krónikások és emlékírók egybehangzóan azt igazolják, hogy az erdélyi székelyek fára rovott ősi írása a XIII. század elejétől fogva még négyszáz esztendőn át élt és megfigyelhető volt. Dr. Sebestyén Gyula kiváló, tudományos értékű művében tárja fel a rovásírás történetét és értékét. Jelen kiadás az 1915-ben megjelent mű reprintje.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Bars vármegye nemes családai


A szerző e munkájában Bars vármegye nemesi családjainak leszármazási adatait gyűjtötte egybe az Agárdy családtól a Zongor családig. A(z) Bars vármegye nemes családai (Könyv) szerzője dr. Ifj. Reiszig Ede.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Békésvármegyei nemes családok története


A szerző e munkájában Békés vármegye alábbi nemesi családjainak leszármazási adatait gyűjtötte egybe: Báró Harruckernek és örököseik, Wenckheimi Wenckheim-család története, a Wenck-ek és lovag Wenck-ek, Báró Wenckheim-ok, Gróf Wenckheim-ok, zsadányi és törökszentmiklósi Gróf Almásy-család, Gróf Bolza-család. A(z) Békésvármegyei nemes családok története (Könyv) szerzője Palatinus József.
Na sklade 1Ks
17,91 € 18,85 €

Nagyapó tréfái


Gárdonyi Géza a nagyapó tréfáival igazi békebeli mesekönyvet írt, melyen nagyszüleink és szüleink is felnőttek. Ahogy a szerző maga definiálja a könyvét "unatkozó gyermekeknek mulatságul, tanulságul, hallásból, tudásból, maga-kitalálásából" összeállított gyűjtemény.
Na sklade 2Ks
3,66 € 3,85 €

Mindentudó Gergely bácsi


Ti, akik e sorokat olvastátok, talán nem is tudjátok mindannyian, hogy aki e könyvecskét megírta nektek, már néhány éve elköltözött az élők sorából. Eltávozott az angyalok hazájába, mert hiszen rég elmondta minden meséjét, leírta minden gondolatát. Most bizonyára ott járkál ő valahol a csillagos égnek kék országában, ahol a Hetedhétország fényessége ragyog, ahol örökké élnek az emberek s ahol a könny, ha néha-néha meg is terem, gyorsan aláhull a messzeségbe, a Földre. Ha majd ti is megöregesztek, mint a Nagyapó vagy a Mindentudó Gergely bácsi, ti is eljuttok majd őhozzá s meglátjátok mennyire örül majd nektek, megsimogatja orcátokat s boldog örömmel ölel benneteket a szívére. E könyvben itthagyta leírva az ő élő szavát. Leírta úgy a maga módja szerint. Talán nem pontosan azon a módon, ahogy nektek a helyesírást tanító bácsi magyarázza. De azért ne vegyétek ezt tőle rossznéven és ne is kövessétek őt ebben a tekintetben. Az iskolában írjatok úgy, mint eddig. Mert ahogy ez a könyv van írva, így csak annak szabad írni, aki már a mesék országában jár és akit a lányok-fiúk csak így ismernek: Nagyapó! Vagy: Mindentudó Gergely bácsi.
Na sklade 1Ks
4,93 € 5,19 €

Székely népmesék


Bisztray György székely népmesegyűjteménye hűen tükrözi a székely ember furfangosságát és bölcsességét. Az ízes nyelvezet, amin a mesék megszólalnak, még jobban tükrözik annak a kornak a stílusát és látásmódját, amely időszakban azok keletkeztek. A meséket gyermekek és felnőttek számára egyaránt ajánljuk.
Na sklade 5Ks
5,48 € 5,77 €

Magyar nemzeti szakácskönyv


Egy nemzetet nem csak történelme, művészete és kultúrája határoz meg, hanem ételei, azaz kulináris tudománya is. Milyen ételeket eszünk, azok hogyan készülnek, milyen fűszereket használunk, és mit és mivel fogyasztunk - tehát a gasztronómia együttesen alkotja mindezt -, nem beszélve a tálalásról. A szerző így foglalja össze konyhaművészetét: "Könyvem megírásánál idegen kútfőket nem használtam, van énnekem ennél sokkal jobb útmutatóm, a saját tapasztalásom. Első férjem ugyanis dúsgazdag földbirtokos volt, nyílt házat és szakácsot tartott. Már akkor érdeklődtem a szakácsművészet iránt, nem elégedtem meg azzal, hogy a különféle jó étkeket csak megízleljem, hanem a készítési módját is megtanultam, amely körülmény engem arra képesített, hogy könyvemet egyedül a magam erejéből írhattam meg." Jelen kötet az 1896-os Magyar nemzeti szakácskönyv ezeregy vénnyel és leírással című kiváló szakácskönyv újrakiadása. A ma már szinte fellelhetetlen gyűjtemény a maga nemében az igazi kuriózumok sorába tartozik.
Na sklade 1Ks
16,44 € 17,31 €

Árpád népe


Árpád népe - Képek Magyarország ezer esztendős múltjából című gyűjtemény a honfoglalás előtti időtől egészen a Millennium ezer éves ünnepéig kíséri végig történelmünk jelentős eseményeit és nagy alakjait.
Na sklade 2Ks
4,57 € 4,81 €