Portál

vydavateľstvo

Náměty pro stolní hry dětí


Rozvoj vynalézavosti, myšlení, obratnosti a komunikace dětí od 3 let. - Vytváření a sestavování her - Seznamování dětí s pravidly - Soupeření i spolupráce dětí - Hledání strategie při hře Soubor námětů pro stolní hry nabízí učitelkám v mateřských šk olách a vychovatelkám v družinách inspiraci, aby spolu s dětmi vytvářely herní pomůcky a pravidla ke hrám. Tyto hry je pak možno využívat ve chvílích, kdy si děti hrají ve dvojicích nebo malých skupinách. Nabízené hry zábavnou formou přispívají k roz voji myšlení, obratnosti, komunikačních schopností, vzájemné spolupráce dětí. Soubor her je doplněn o teoretický úvod, ve kterém autorky vysvětlují, jaký význam pro děti předškolního věku mají hry s pravidly a jaká je role dospělého při těchto hrách.Autorky Denise Chauvelová, Viviane Michelová jsou zkušené francouzské pedagožky, které se ve své teoretické i praktické činnosti věnují problematice výchovy předškolních dětí. Ukázka Obrázkové loto Pomůcky 2 stejné sady 24 obrázků, z toho: 4 sady še sti obrázků, které se nalepí na 4 lepenkové podložky; 4 sady šesti obrázků, které se nalepí na lepenkové podložky jednotlivých hráčů. Hra se skládá z obrázků koupených v obchodě nebo okopírovaných. K rozšíření slovní zásoby Soubor zvířátek, ovoce, květin, dopravních prostředků atd.; soubor, kde se nacházejí prvky stejného předmětu. Například části oblečení, druhy domů, příslušenství plavidla; soubor prvků, kde rozdílnost mezi prvky spočívá v kvalitě: barva, velikost, v množství: počet prvk ů, v charakteristickém znaku, například u postavy boty, klobouk, taška, v rozmístění prvků a jejich poloze na kartě, například nahoře vpravo, uprostřed... K procvičení mluvnické skladby Dítě při popisu rozdílů vyobrazení na kartičce může používat sl ožitější souvětí s vedlejšími větami vztažnými se vztažnými zájmeny a příslovci který, kde...: například soubor, kde rozdíl spočívá ve vykonávané činnosti: našel jsem holčičku, která vstává, našel jsem chlapečka, který se myje; v místě, kde se př edmět nachází: u moře, na horách; v poloze předmětu: nahoře, dole, vpředu, vzadu, na ledničce, pod stolem... Počet hráčů: 2 až 4. Rozmístění hráčů: kolem hry.
Vypredané
4,69 € 4,94 €

Úvod do metodologie psychologického výzkumu


Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i jako příručka odborníky v praxi, jimž poslouží při plánování vlastní výzkumné práce, zpracování dat a formulování výsledků. Text je doplněn řadou konkrétních příkladů, které pomáhají porozumění a schopnost aplikování probírané látky.
Vypredané
16,74 € 17,62 €

Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2007: Co dělat, aby se vaše děti správně chovalyUnavuje vás říkat dětem všechno čtyřikrát? Tráví vaše děti hodiny před televizí a jen minuty při domácí práci? Jak najít správnou rodičovskou strategii?Zkušený psycholog radí rodičům, jak postupovat, když je jejich děti neposlouchají: ignorují výzvy, odmlouvají, hádají se mezi sebou, provokují své rodiče k hněvivým výbuchům apod. Většina rodičů reaguje podobně: po marných pokusech přimět děti k odp ovídající spolupráci se začínají zlobit, hrozit, křičet, trestat. Autor nabízí čtivý a konkrétní návod, jak si v takových situacích poradit. Buďte svým dětem sami dobrým příkladem. Změňte svůj vlastní model chování (své reakce) tak, abyste v dětech n eposilovali jejich špatný model chování.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Kognitivní psychologie


Kognitivní revoluce v psychologii a dalších vědních oborech znamenala ve druhé polovině 20. století zásadní změnu vědeckého paradigmatu a překonání behaviorismu. Kognitivní přístup představuje hlavní inspiraci většiny současných psychologických výzkumů a plodně se uplatňuje i v oblastech, které původně vzešly ze zcela jiných východisek (např. v psychoterapii). Poznatky kognitivních věd ovlivňují také řadu oblastí praxe s nesmírným významem pro moderní společnost - např. pedagogiku, teorii řízení, masovou komunikaci, výpočetní techniku či výzkum umělé inteligence. Kniha je unikátní i vyvážeností, kterou zasazuje popisované jevy do širšího kontextu neurobiologického a zároveň kulturního, a tak respektuje a vyvažuje dvě významné orientace současné psychologie: směr psychobiologický i směr humanitně-kulturní a sociální.
Vypredané
49,07 € 51,65 €

Dětská psychoterapie


Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny. Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, p ředstavuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti nemocné, týrané, užívající drogy aj.). Nové, přepracované a rozšířené vydání knihy tří renomovaných českých autorů vedle základů oboru odráží i v ývoj v posledním desetiletí. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik.
Vypredané
22,19 € 23,36 €

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích


Kniha představuje současné přístupy k ozbrojeným střetům mezi státy i uvnitř států.Přináší základní definice a klasifikace konfliktů z pohledu mezinárodního společenství.
Vypredané
13,71 € 14,43 €

Hry s čtverečkovaným papírem a tužkou


Pro děti ve věku od 10 let, mládež i dospělé. Soubor her, k nimž je potřeba jen papír a tužka. (Někdy stačí jen papír bez čtverečků.) Ve většině případů jde o hry pro dva hráče, některé jsou určeny pro 2, 4 nebo více hráčů. Některé jsou tradiční (bitvy, šibenice), ale stálo za to je zařadit, protože od nich jsou odvozeny další zajímavé varianty. Pravidla her bývají jednoduchá a lehce zapamatovatelná, ale strategie k dosažení vítězství nebývají snadné. Mladší děti se hrami jen baví a příliš je nepromýšlejí. Starší a dospělí mohou objevovat různé možné taktiky. Proto také druhá část knihy přináší úvahy, strategie a možnosti řešení her. Kdo chce jen hrát, nemusí se jimi zabývat. I samotnou hrou si hráči bystří mozek. Hlavním cílem knížky je sice zábava, hra, ale výsledkem her je poučení, protože se tu hraje s jazykem, matematikou, logikou, prostorovou představivostí... Přehled her na konci knihy dává i informace o počtu hráčů, potřebných pomůckách a hodnocení hry.
Vypredané
8,70 € 9,16 €

Jiným hlasem


Autorka na základě vlastního výzkumu a praxe zdůrazňuje odlišnou psychickou strukturu, hodnoty a hlediska žen, na něž se však ve společnosti tradičně aplikují mužská měřítka a požadavky. V psychologii a psychoterapii se tak daná problematika spíše zatemňuje, místo aby docházelo k procesu objasnění a skutečnému řešení. V této práci se odhalují a analyzují nereflektované přístupy k rolím muže a ženy, jak je zastávají jednotlivci (i ženy k sobě samým) a instituce, a jak jsou postulovány v zásadní ch prohlášeních a dílech konstituujících západní tradice a kulturu. Práce Gilliganové byla hodnocena jako revoluční v oblasti psychologie a společenských věd a nyní již představuje jednu ze základních prací. Pomáhá lépe porozumět tomu, jak přemýšlejí a cítí muži a ženy. Znamená otevření dveří pro plnější a autentičtější účast žen na životě společnosti, tak jak to odpovídá jejich vlastnímu vnímání, přání a hodnocení jak to odpovídá jejich vlastnímu hlasu. I po sedmnácti letech uplynulých od prv ního vydání knihy jde o aktuální povzbuzení k tomu slyšet svůj (slyšet ženin) hlas, i o stále aktuální příspěvek k odborné diskusi v dotyčných oborech.
Vypredané
10,67 € 11,23 €

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě


Soubor s téměř 200 náměty na nejrůznější typy her představuje všestranný program pro pobyt v přírodě. Největším přínosem uvedených činností je důraz na spolupráci, vzájemný kontakt, důvěru a řešení problémů. Hlavní část knihy tvoří hry, které představují všestranný program pro pobyt v přírodě, mnohé z nich však lze hrát i v místnosti.
Vypredané
11,38 € 11,98 €

Jak ochránit své dítě


Násilí a pornografie na obrazovce - Sexuální zneužití - Šikanování - Hazardní hráčství - Únos - Drogy a alkohol Publikace seznamuje širokou veřejnost s nejzávažnějšími problémy týkajícími se možného ohrožení dítěte a zajištění jeho bezpečnosti před takovými jevy, jako je sexuální a emocionální zneužívání, fyzické týrání, zanedbávání, šikanování, drogová nebo alkoholová závislost aj. Celou knihu prolínají návody, instrukce, doporučení, jak k dětem přistupovat, jak je chránit.
Vypredané
8,70 € 9,16 €

Jak využít životních změn


Klíč k zachování vnitřní rovnováhy v proměnách života. Jedním z důsledků stále rychlejšího životního tempa je i to, že musíme čelit častým změnám ve svém okolí i v životě. Každá velká změna nebo otřes vnáší do našeho života nerovnováhu a bere nám pů du pod nohama. Životně důležitou se tak stává schopnost adaptace. Negativní změny se mohou týkat našeho zdraví (vážné nemoci a úrazy) nebo sociální situace (rozvod, ztráta zaměstnání, finanční problímy). Přehledná příručka Jak využít životních změn z důrazňuje důležitost poznání sebe samého a svýcho schopností pro překonávání nepříznivých životních situací. Člověk, který pozná sám sebe, své schopnosti a meze, dokáže zvládat problémy související se změnami a s přizpůsobením, a může změn dokonce po zitivně využít. Z testů uvedených v každé kapitole o sobě čtenář získá další informace a v textu najde i doporučení, na co by se měl v určitých situacích zaměřit. Publikace je určena všem, kde nechtějí být zaskočeni nejrůznějšími negativními změnami ve svém životě. Ukázka Intimita Hovoříme-li o intimním vztahu, vybaví se nám zpravidla sexuální život páru. Jedná se skutečně o jednu z podob intimity a bezpochyby o podobu nejintenzivnější. Není však jediná. A navíc, ať si o tom myslí kdo chce co ch ce, sexuální vztahy nejsou prožívány vždycky ve skutečné intimitě. Docházíme tedy k tomu, že prožívání intimity, které může mít mnoho podob a aspektů, je výtečný způsob, jak uspokojovat citové potřeby. Zahrnuje totiž nutně více či méně přechodné sblí žení. Někdy takové sblížení trvá jen okamžik. Může být vyjádřeno pohledem nebo úsměvem. Někdy bude vzájemné sblížení delší, například během setkání několika jistým způsobem spřízněných osob nebo třeba při večírku při setkání s jednou spřízněnou osobo u uprostřed ostatních. Snažíme-li se uvědomit si, co je intimita, je největší překážkou fakt, že její definici čerpáme z romantické literatury plné ideálů nebo také z milostných písniček. Není to samo o sobě špatné, ale tímto způsobem pak pomineme na citové a emotivní úrovni řadu zajímavých a obohacujících možností. Upřesněme nejdříve, že intimní vztah není záležitostí náhody, ale věcí volby. Musíme se totiž odhodlat k tomu, abychom se otevřeli druhému, a počkat si, až se on otevře nám. Dospě t k takovému rozhodnutí může být někdy obtížné, protože v sobě zahrnuje prvek angažovanosti. Jakmile se však rozhodneme, učinili jsme první krok ke zdravějšímu a bohatšímu životu.
Vypredané
6,48 € 6,82 €

Nešikovné dítě


Dítě "nešikovné" bývá často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo obecněji vývojovou poruchou koordinace. Tyto děti (a později i dospělí) mají problémy se zvládnutím základních úkonů sebeobsluhy, nedaří se jim zapojovat se do dětských her a bývají proto sociálně izolované a stávají se snadným terčem stálé kritiky dospělých a šikany vrstevníků. Autorka ve své ojedinělé knize podává řadu praktických rad pro výchovu a pomoc těmto dětem i odbornější informace o příčinách a diagnostických postupech.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Techniky arteterapie


Soubor více než 140 námětů pro skupinovou arteterapii dětí i dospělých. Na základě bohaté praxe a dlouhodobé výzkumné práce sestavila Jean Campbellová praktickou příručku základních arteterapeutických cvičení pro všechny věkové kategorie. Arteterapii autorka chápe jako spontánní, expresivní a tvořivou činnost, která významně přispívá ke spojení vnějšího a vnitřního světa člověka, a tím může pomoci odpovědět na jeho základní potřeby a problémy. Kromě teoretického úvodu, ve kterém autorka přehledně seznamuje s historií skupinové arteterapie a s nejdůležitějšími zásadami přípravy a řízení arteterapeutických činností ve skupině, nabízí publikace soubor více než 140 námětů pro skupinovou arteterapii. Činnosti jsou roztříděny na rozehřívací, základní a závěrečné reflexivní aktivity. Popisy činností jsou stručné, ale přitom přesné a srozumitelné. Technika výtvarné činnosti je zcela volná - záleží na vedoucím, jak námět rozvine. U každého námětu je uveden cíl činnosti, časová náročnost, potřebné pomůcky, vhodný věk účastníků a velikost skupiny.
Vypredané
9,24 € 9,73 €

Sourozenecké konstelace


Známý psycholog vtipně vysvětluje význam postavení dítěte v rodině a jeho vliv např. na výběr partnera, volbu povolání i všechny další vztahy v životě člověka. Nejen rodičům, ale všem, kteří chtějí porozumět sami sobě, pomáhá kniha pochopit, jakou roli hrají sourozenecké vztahy.
Vypredané
9,69 € 10,20 €

Hudebně pohybová výchova


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2007: Hudebně pohybová výchovaHudbu a tanec mají děti rády, ale hudební výchovu a teorii už méně. Metodická příručka pro hudební výchovu ve škole přináší řadu vyzkoušených nápadů k pohybové průpravě, p rocvičení hudebních úloh pohybem a k pohybovému ztvárnění písní v tancích a hrách. Konkrétní návody pomohou vyučovat hudební teorii zajímavě a poutavě. Publikace se jistě stane užitečným pomocníkem učitelů hudební výchovy na základních i uměleckých š kolách. Pohybové náměty jsou zpracovány podle osnov pro základní, obecnou i národní školu. Každému ročníku prvního stupně je věnována jedna kapitola, hudebně pohybová výchova pro druhý stupeň je zpracována souhrnně. Kniha obdržela schvalovací doložku MŠMT ČR.
Vypredané
9,16 € 9,64 €

Legenda o grálu


Legenda o Grálu je významným pramenem jak historickým, tak i náboženským či literárně vědným. Autorky vycházejí z předpokladu, že v motivu Grálu lze nalézt v symbolické formě významný díl psychologické problematiky současného člověka. Na pozadí je dnotlivých příběhů se věnují například otázkám transcendentního zážitku, zla, problematice erotu a dalším. Známý sen středověku tak může být nově zpřístupněn prožitku člověka dnešní doby.
Vypredané
22,19 € 23,36 €