Portál

vydavateľstvo

Rodinná terapie psychosomatických poruch


Originální ucelená koncepce rodiny, která sdružuje biologická a psychosociální fakta. Vývojový systém rodiny jako sociální dělohy je postavený na soudobém systemickém paradigmatu narativní terapie. Hlavní nástroj k zobrazení média rodiny představuje dialog, který oba autoři vedou. Rodina jako rostoucí organismus je tak nahlížena současně pohledem muže i ženy, lékaře i psycholožky. Tento přístup odkrývá netušené možnosti, jak pohlížet na stav zdraví a nemoci. Celá řada poruch a nemocí je zde líčena jako důsledek stagnujících vývojových oscilací celého rodinného systému. Autoři uvádějí i praktické zkušenosti s možností léčby, které sice pokrývají široké spektrum nemocí, nejlépe jsou však ilustrované na léčbě poruch příjmů potravy. Postoje autorů jsou v některých ohledech provokativní vzhledem ke stávajícímu paradigmatu, které je stále více orientováno na jedince. Přestože autoři integrují známá fakta, otevírají čtenáři nové a revoluční pohledy.
Vypredané
17,20 € 18,10 €

Psychodiagnostika dětí a dospívajících


Práce navazuje na publikaci Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou. Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží například při určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti, je východiskem pro psychologické prognózy apod..
Vypredané
40,85 € 43,00 €

Psychologie zdraví


Co můžeme a máme dělat, abychom zabránili nežádoucím jevům a těžkostem v našem duševním životě? Jak vedle tělesné hygieny provádět i hygienu duševní? Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá - psychologie zdraví. Autor, který je naším předním odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky. Seznamuje s pojetími duševního zdraví a nemoci, s otázkami kvality života, s poznatky o mechanismech zvládání obtíží a stresu, s faktory podporujícími zdraví a odolnost jedince. Dále se zabývá psychikou nemocného člověka, psychoneuroimunologií, vztahem mezi pacientem a lékařem, rolí zdravotních psychologů aj.
Vypredané
17,20 € 18,10 €

Výtvarné náměty pro čtvero ročních období


Výtvarné náměty pro čtvero ročních období Konkrétní náměty pro výtvarnou práci s dětmi, včetně motivační části v podobě hry, konkrétní literární ukázky, písničky apod. Podrobně popisuje pracovní postup včetně používaných potřeb, nutné přípravy, uvádí také možné obměny a na závěr činnosti s hotovými výrobky nebo způsob hodnocení. Kniha je rozdělena podle ročních období, v každé části navrhuje práce pro jednotlivce, pro dvojice i pro skupiny. Inspirace využívají i současné umělecké tendence, netradiční výtvarné materiály - přírodniny, zbytkový a odpadový materiál, práci se šablonami. Pro každou roční dobu je připraven i jeden větší projekt s příslušným tématem, například Květina, Oslava narozenin, Les a Vánoce.
Vypredané
9,24 € 9,73 €

Průvodce dospělostí


Druhá polovina života bývá v dnešní západní kultuře často tabuizovaným tématem. Autorka ve svém Průvodci dospělostí ukazuje na základě stovek rozhovorů se známými osobnostmi i neznámými lidmi, že po odložení perspektivy a ideálů mládí, může být i dr uhá polovina života fascinujícím obdobím, skrývajícím nejen úskalí ale i četné šance. Provádí čtenáře předpověditelnými krizemi tohoto životního období a otevírá témata jako: předefinování životních cílů, ženská a mužská menopauza, Samsonův komplex, geometrie sexuálního diamantu, nevyužitá mentální kapacita, hlad po harmonii, zdroje pohody... Knihy Gail Sheehové patří mezi světově úspěšné tituly a bývají označovány za populárně psychologickou literaturu v nejlepším slova smyslu. Věčný přechod do středního věku I když na některé lidi kolem čtyřicítky dolehne raná krize, nechtějí slyšet o tom, že mají na krku střední věk. Platí to také pro vás? Čím více si svůj chronologický věk uvědomujete, tím více se od něj jaksi odcizujete. Připadá vám, ž e dospělost se týká těch druhých vašich rodičů, vašeho lékaře, vašeho šéfa ale ne vás. Alternativou pro většinu z těch, kteří odmítají vstoupit do druhé dospělosti, je chodit stále kolem dokola v kruhu, v nekonečném přechodu do středního věku, pohybovat se podle přetrvávajícího vzorce, který někdy vydrží až do padesátky. Přechod do středního věku je dočasným obdobím. Jestliže ho dlouho odkládáme, vynoří se později i s úroky. V několika následujících životních střípcích naleznete různé obmě ny tohoto jevu.
Vypredané
16,74 € 17,62 €

Šimonovy pracovní listy 9


Většina dětí v předškolním věku si ráda maluje a kreslí. Existují však i ty, které z různých důvodů pastelky ani tužka nelákají. Tyto děti pak obvykle mají obtíže nejen při nácviku psaní, ale i v jiných předmětech. Při psaní jsou neobratné, neumějí lehce držet tužku a často se i nedostatečně orientují na ploše a v prostoru. Pracovní sešit pomůže dítěti i jeho rodičům. Dítě je ke kreslení motivováno již v průběhu nácviku nejjednodušších rovných čar. Náročnost jednotlivých tahů na grafické dovedn osti dítěte i obtížnost kreseb se postupně zvyšuje.
Vypredané
3,08 € 3,24 €

Nápady pro mamininky na mateřské dovolené


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2007: Nápady pro maminky na mateřské dovolenéJako kalendář plný nápadů provází kniha čtenářky jednotlivými měsíci roku. Na každý z nich nabízí řadu praktických činností a podnětů pro obohacení mateřsk é dovolené a pomáhá maminkám tuto dobu s dětmi prožít tvořivě a v pohodě.
Vypredané
7,46 € 7,85 €

Školní didaktika


Pojetí výuky a jeho východiska Činitele výuky Základy vyučování a učení Evaluace ve výuce Edukace v české škole a perspektiva Evropské unie Učebnice širokého týmu našich předních didaktiků pokrývá všechny základní aspekty vzdělávání v dnešní škole se zvláštním zřetelem k sekundární škole (2. stupeň základních škol a všechny typy středních škol). Kromě teoretických koncepcí obsahuje velké množství praktických nástrojů pro každodenní činnost učitelů v praxi.
Vypredané
24,51 € 25,80 €

Přízraky a zjevení


Zjevení duchů, předtuchy, jasnozřivost, kontakt s mrtvými, očarování - tyto a další fenomény, které bývají označovány za paranormální, vždy přitahovaly a přitahují zájem mnoha lidí. Aniela Jaffé zpracovala 1200 dopisů, které v souvislosti s výzkumem paranormálních jevů dostala od redakce časopisu Schweizerischer Beobachter. Čtenáři v nich popisovali své tajemné zážitky. Její studie se soustřeďuje na otázku, co tvoří psychický základ jevů, které popisovali lidé různých dob i míst. Autorka zkoumá , jaký je archetypový základ zmíněných fenoménů a poukazuje na jejich souvislost s obrazy kolektivního nevědomí. Zajímavým způsobem také srovnává prožitky dnešních lidí se zkušenostmi mystiků nebo fantaziemi alchymistů. Publikace, ke které napsal úvo d C.G.Jung, je určena čtenářům se zájmem o témata hlubinné psychologie a o populárně psychologickou tematiku. Kniha jistě zaujme i ty, kdož se zajímají o paranormální jevy.
Vypredané
7,81 € 8,22 €

Život a jak v něm zůstat naživu


Živou formou rozhovoru opět probírají renomovaný psychiatr Skynner a jeho někdejší klient, komik Cleese psychologická témata, jejichž znalost může pomoci učinit život srozumitelnějším, smysluplnějším a veselejším. Zaměřují se na život a vztahy mimo rámec rodiny, hledají odpověď na otázky ohledně duševního zdraví, práce, zdravého fungování společnosti a společenských skupin, významu sekularizovaných i duchovních hodnot pro život člověka apod.
Vypredané
9,69 € 10,20 €

Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole


Specifické poruchy chování často zůstanou nerozpoznány. A přece mohou dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům způsobit nesmírné množství problémů a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Autorka nabízí praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dětmi se specifickými poruchami chování. Kniha je psána jako manuál - neobsahuje dlouhé teoretické výklady, většina textu je shrnuta do přehledů osvědčených zásad, seznamů, postupů atd. pro všechny oblasti života a práce školy. Umožní všem zainteresovaným lépe rozpoznávat děti s tímto syndromem, vyučovat s ohledem na jejich potřeby a zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým může dojít. Autorka Sandra F. Riefová vystudovala pedagogiku a speciální pedagogiku na University of Illinois. Přes dvacet let se vyučuje děti s poruchami chování a učení a působí jako metodička pro oblast speciální pedagogiky v San Diegu (USA). Publikuje, přednáší a vede řadu dílen v oblasti specifických poruch učení a chování.
Vypredané
13,26 € 13,96 €

Čtení a hraní k uzdravování


Každá věc, kterou děti vyrobí z papíru, látky či krabičky, má nějaké pokračování, nějakou obměnu a význam, takže hraní pro ně nikdy nekončí..., říká maminka Matyáše a Evy, kteří provázejí čtenáře touto knížkou. Když děti jednou onemocní a musí být d elší čas doma, nacházejí si spoustu zajímavé zábavy, aby neměly při uzdravování nikdy dlouhou chvíli. Rodiče je nezahrnují drahými dárky, ale inspirují je vším, co je v domácnosti dostupné a využitelné, nenáročné na práci, a přitom milé. Maminka pomá há při vytváření hraček a tatínek vymýšlí neobvyklé příběhy i pohádky, k nimž dá vždy podnět nějaká denní událost nebo zážitek. V knížce je nenásilně propojeno beletristické vyprávění s návody na zábavnou činnost a s mnoha návrhy, jak naložit s volný m časem za různých okolností.
Vypredané
2,19 € 2,30 €

Psychologický slovník


Nové, zcela přepracované a rozšířené vydání úspěšného a oblíbeného slovníku obsahuje asi deset tisíc hesel z oblasti psychologie a příbuzných sociálních věd. Slovník je doplněn přehledem světových i českých psychologů.
Vypredané
31,47 € 33,13 €

Malé dějiny české a středoevropské psychologie


Vznik a vývoj hlavních proudů psychologie a jejích aplikačních oblastí v českém, slovenském a širším středoevropském prostoru od počátků vědecké psychologie až do dnešních dní s důrazem na 20. století. Jednotlivé myšlenkové okruhy jsou reprezentován y postavami významných představitelů, vedle nichž jsou představeni žáci nebo oponenti. Prostor je věnován zejména osobnostem méně známým, které nicméně měly často klíčový význam pro vývoj naší psychologie, a umožňuje tak lépe rozumět i její dnešní po době a situaci u nás a na Slovensku. Úvod V knize, kterou jste právě otevřeli, se pokoušíme podat obraz dějin české a související středoevropské psychologie ve 20. století s občasnými exkurzemi do 19. století. Sledujeme, jak psychologové i badatelé d alších vědních oborů rozšiřovali znalosti o lidské psychice i jak psychologické poznatky nalézaly uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Omezený prostor knihy umožnil představit jen některá témata a osobnosti; proto poskytujeme odkazy na další zdroje ke studiu historie české a středoevropské psychologie. Proč je historie vědy důležitá? Naše současné pojmy, modely a teorie lidské psychiky nejsou něčím definitivním, představují určitá zastavení na cestě vědy. Je potřebné rozumět tomu, odkud pocházejí, v jakém kontextu vznikly, protože to nám umožní nejen správně je užívat, ale také rozvíjet nebo překonat a opustit ve prospěch pojmů, modelů a teorií nových. Aby byla historie psychologie schopna dosahovat tohoto cíle, musí být zd roje dat specifikovány společně s metodami jejich získávání a vysvětlení. Při historické analýze můžeme přitom sledovat tři úrovně: teoretickou, individuální životopisnou a sociální.
Vypredané
9,16 € 9,64 €

Veselé hry s malými dětmi


Dovádění doma i venku Tradiční i nové hříčky Veselé zpívání Vtipy a scénky Komické obrázky Rozvoj fantazie a tvořivosti Posilování sebedůvěry Podněcování jazykové tvořivosti Podpora komunikace Zábavná pohybová cvičení Humor ovlivňuje pozitivně život dítěte, podporuje jeho kognitivní rozvoj, posiluje jeho sebedůvěru a socializaci, rozvíjí jeho citlivost a tvořivost. Kdo se v dětství naučí brát život s humorem, bude v dospělosti schopen zvládat nejrůznější situace s nadhledem. Humor, stejně jako hra, patří neodmyslitelně patří k šťastnému dětství. Matka a ostatní členové rodiny by měli dítě často zásobovat různými humornými hrami. Jako zdroj nápadů nabízí autorka rodičům, prarodičům i učitelkám v mateřských školách soubor tradičních i nových her a hříček povzbuzujících humor v rodině i v mateřské škole.
Vypredané
7,46 € 7,85 €

Příběhy z moudrosti Indů II.


Soubor indických legend a příběhů o obyčejných lidech i vládcích, o indických bozích i o zvířatech je určen čtenářům, kteří mají rádi příběhy, z nichž vyplývá nějaká moudrost nebo podnět k zamyšlení nad životem, člověkem, lidskými vlastnostmi, jedná ním. Protože indická kultura je hluboce spirituální, mají spirituální zabarvení i tyto příběhy, které vycházejí z hinduistického nazírání světa a z jeho chápání běhu života. Pro české čtenáře budou tyto příběhy zajímavé úhlem pohledu, který je v naš í západní kultuře méně obvyklý. Publikace je druhým svazkem dvoudílného vydání příběhů starých Indů.
Vypredané
9,24 € 9,73 €