Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Umenie s. 6 z 718

Lacná kniha Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském (-70%)


Reprezentativní publikace kolektivu renomovaných odborníků pod vedením Mojmíra Horyny je vůbec první větší monografií významné památky, jež byla na dlouhou dobu uzavřena pro veřejnost a odsunuta na okraj zájmu, který si jakožto stavba plně srovnatelná s n
Na sklade 1Ks
3,96 € 13,20 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Civilizations Art and Photography (-70%)


Kniha Civilizations vás prevedie svetom rôznych kultúr a civilizácií. Nájdete tu obrázky predmetov, ktoré sú typické pre jednotlivé oblasti sveta a ľudí, ktorí tam žijú. Významnými prvkami, ktorými sa jednotlivé kultúry odlišujú, sú oblečenie, nábytok, doplnky, či nástroje. Práve tu najlepšie vidie?, ako sa ľudia prispôsobili podmienkam, v akých žili, a ako významne sa na ich kultúrach podpísala história, jazyk, náboženstvo, kultúra, podnebie a iné.
Na sklade 1Ks
11,97 € 39,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Encyklopedie českých zámků (-70%)


Již páté vydání zásadní práce včetně vůbec první ucelené studie o vývoji naší zámecké architektury, která přináší v esejisticky pojatých encyklopedických heslech jak lokality s nejvýznamnějšími zámeckými objekty Čech, ale také biografie předních domácích i cizích architektů spojených se zámky i zámeckými zahradami a přehled příslušné terminologie. 550 hesel doprovází 335 ilustrací.
Na sklade 1Ks
4,65 € 15,50 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Lacná kniha Na kytaru bez not (-70%)


Příručka určená všem, kteří se chtějí naučit správně naladit a uchopit kytaru, a doprovázet například zpěv podle akordových značek. Kromě seznamu akordových značek obsahuje příručka tzv. posuvné transpoziční pravítko, na kterém podle základního akordu lze odečíst dominantní a subdominantní akord a to i v paralerní mollové tónině.
Na sklade 1Ks
1,65 € 5,50 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Rota pomalého nasadenia (-70%)


Po obsahovej i estetickej stránke mimoriadne originálna knižka, zložená zo scenárov nepoužitých a vystrihnutých scén kultovej série detektívnych filmov Ronyho Escherwooda. Texty vychádzajú aj so zasväteným predhovorom filmového teoretika Martina Ciela a komentármi autorov. Čitateľa čaká napínavý dej plný absurdného humoru, šperkovaný ilustráciami Erika Šilleho. Tučný: Už tu sedíme dva týždne, a Muhamad nikde. Slepý: Nebude to tým, že turecký týždeň má iba štyri dni – pondelok, stredu, piatok a nedeľu? A ešte štvrtok. Ten ale vychádza na každú nepárnu stredu. Tučný: A dnes je aký deň? Slepý: Podľa mňa utorok.
Na sklade 2Ks
1,98 € 6,60 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Javiskové osudy (-70%)


Mária Prechovská, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Zdena Gruberová a Eva Poláková patria medzi najvýraznejšie zjavy slovenského herectva 20. storočia. Všetky boli po dlhé roky výraznými členkami činohry Slovenského národného divadla a mali zásadný významv budovaní SND ako najreprezentatívnejšej slovenskej divadelnej scény. Každá svojou osobnosťou, hereckým štýlom a výrazovými prostriedkami prinášala na javisko originalitu a špecifickosť. Ich herecká typológia, spôsob herectva, spolupráca s kľúčovými divadelnými režisérmi ich vyzdvihovala na piedestál slovenského herectva. I keď menované herečky patria medzi najzaujímavejšie zjavy slovenského dramatického umenia druhej polovice 20. storočia, nedá sa obísť pôsobenie ich kolegýň. Kultúrnu hodnotu najvýznamnejších z toho radu herečiek sa usiluje naznačiť úvodná štúdia venovanágenéze slovenského ženského herectva od jej profesionálnych počiatkov v dvadsiatych rokoch 20. storočia až po prelomový rok 1989. Kapitola pomenúva vývin ženského herectva, jeho formovanie a nevyhnutné spoločenské a dobové kontexty, ktoré vplývali na modelovanie divadelného umenia.
Na sklade 1Ks
9,30 € 31,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Život s operou (-70%)


V autobiografické knize předkládá přední český operní režisér a pedagog obraz svého tvůrčího života. V první části je položen důraz nikoliv na vypravěče samého, nýbrž na široký okruh umělců, s nimiž pracoval, kteří ho ovlivňovali a které posléze spoluutvářel sám: pěvci, dirigenti, výtvarníci, choreografové etc. Druhá část je osobitým příspěvkem k jevištní realizaci hudebních dramat. V podobě úvah nad vlastní tvorbou odhaluje možné režijní postupy, názory a východiska ve vztahu k několika velkým osobnostem světové a české hudby. Kniha je doplněna bohatou fotografickou dokumentací, reprodukcemi výtvarných návrhů, kresbami a úplným soupisem režijní tvorby.
Na sklade 1Ks
4,08 € 13,60 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Natural Stone Houses (-70%)


Stone, a natural resource available to man throughout history, has been used as a building material bringing together a wide range of characteristics that endow it with great versatility: structural material, decoration, texture and tact. The use of technology in handling this raw material has resulted in an increasing variety of products that adapts to the times and modern uses. The favorable conditions of stone make it possible to build the architectural gems that this book features representi ng the most noteworthy recent projects. Anglický text.
Na sklade 1Ks
11,97 € 39,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Čas v súvislostiach (-70%)


V poradí štvrtá kniha série o slovenskom výtvarnom umení z pera Jiřiny Diváckej Čas v súvislostiach má podtitul Slovenská postmoderna a jej výtvarné fenomény. Opäť v slovensko-anglickej mutácii predstavuje verejnosti 17 predstaviteľov súčasnej maliarskej a sochárskej slovenskej scény. Žiaľ, i keď ide o súčasných autorov, jeden z nich, profesor Jozef Jankovič nás pred niekoľkými mesiacmi opustil a vydania knihy, ktorú podporoval, sa nedožil. Profesor Ivan Csudai a jeho žiaci, docent Milan Lukáč, významný predstaviteľ súčasného sochárstva - či najmladší - sochárka Jana Brisudová, maliarka Noémi Kolčáková- Szakállová, alebo Júlia Haluzová a ich tvorba – to všetko sú fenomény dnes už nielen doma, ale aj za hranicami. Zaradili sme aj fotografickú tvorbu Antona Diváckého, nakoľko fotografia ako fenomén postmoderny vo fotografii nielen u nás, ale aj vo svete pomerne absentuje. Kniha má 170 farebných fotografií výtvarných diel, portrétov autorov a návštev v ich ateliéroch či na spoločne uskutočnených výstavách.
Na sklade 1Ks
8,10 € 27,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Rozmanité 19. storočie (-70%)


Exkluzívna obrazová publikácia prináša celistvý obraz architektonického diania 19. storočia na Slovensku v prepojení s históriou Európskeho kontinentu. Sústreďuje sa na dokumentovanie skutočností, zaznamenáva obrovský pokrok vo vývoji, vede a technike, upozorňuje na ekonomický a sociálny vývoj, ako aj umelecký vývoj významných architektonických osobností a dopĺňa poznanie o prúde umeleckých dejín Európy. Publikácia s bohatým poznámkovým a fotografickým aparátom je určená nielen pedagógom a študentom histórie architektúry, ale i širokej verejnosti.
Na sklade 1Ks
5,97 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovenské ateliéry (-70%)


Slovenské ateliéry sú knihou rozhovorov a čiernobielych fotografií, ktoré vznikali počas takmer troch rokov v ateliéroch slovenských výtvarníkov. Viac ako tristo strán textu a portrétov zachytáva postavy súčasnej výtvarnej scény v najrôznejších, no predovšetkým v čo najprirodzenejších podobách. Štyridsaťšesť mien, od galandovcov po nedávnych absolventov Vysokej školy výtvarných umení, sprístupnilo svoje súkromie. Výtvarníci rozprávajú svoje životné príbehy, ktoré sú súčasťou „veľkých“ dejín umenia. Vyťahujú z pamäti historky a osoby, na ktoré by sa inak možno zabudlo. Fotografie a autentické výpovede zrkadlia skutočnú podobu ľudí, ktorých často poznáme iba cez ich dielo.
Na sklade 1Ks
13,50 € 45,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Majstri architektúry (-70%)


Ďalšia publikácia z edície Významné osobnosti slovenských dejín príťažlivou formou a pomocou bohatého dokumentárneho materiálu približuje často veľmi pohnuté životné osudy a rôznorodé diela 38 architektov a staviteľov, ktorí sa vo výraznej miere pričinili o to, ako vyzerajú slovenské mestá a dediny.
Na sklade 1Ks
4,17 € 13,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Heideggerova chata (-70%)


Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University a autor knih Heidegger for Architects a Heideggerova chata. Těžištěm knihy je chata jako ohnisko Heideggerova života a díla, respektive otázka, zda a nakolik skutečně takovou váhu měla. Chata v Todtnaubergu je na jedné straně „hlavním hrdinou“ knihy, na druhou stranu je referentem, k němuž se vztahují další témata od obecných otázek týkajících se architektury přes rozbory Heideggerova vztahu k bydlení v jeho dvou konkrétních (venkovské a městské) podobách až po vztah této slavné horské komorní stavby k zásadním Heideggerovým textům o „stavění a bydlení“. Heideggerova chata rovněž obsahuje první český překlad slavné básně Paula Celana Todtnauberg ve vynikajícím básnickém převodu Radka Malého. Todtnauberg navštívila v průběhu desetiletí řada prominentních osobností, například Edmund Husserl, Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Karl Löwith, Jean Beaufret, Ernst Tugendhat či Herbert Marcuse a celá řada dalších. Nedílnou součástí knihy jsou fotografie od Digne Meller-Marcovicz a dalších autorů. Sharrův text usiluje v podrobných popisech o co největší autenticitu vnímání této kulturně-historicky výjimečné stavby. Proto zde důležitou roli hrají i řezy a půdorysy, které pomáhají čtenáři se orientovat v minuciózním Sharrově popisu chaty. S popisy chaty a okolní krajiny souznějí citované názvy básní z Heideggerova díla Aus der Erfahrung des Denkens. Zejména tyto pasáže řadí Sharrovo svědectví o Heideggerově chatě svým způsobem rovněž mezi literárně zdařilou beletrii.
Na sklade 1Ks
4,92 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Rodokmeny slavných kytar (čeština) (-70%)


Úchvatný obrazový přehled nejvýznamnějších kytar v bohaté historii tohoto nástroje od akustických kytar začátku devatenáctého století po nejmodernější modely současnosti. Tento bohatý seznam nejpopulárnějších hudebních nástrojů obsahuje: Historii více než 200 kytar, odhalující inspiraci a záměry spojené s každým modelem; přehledné tabulky popisující každý detail konstrukčního stylu, povrchové úpravy, intarzií, pražců a snímačů; skvělé celostránkové fotografie každé kytary a fotografie umělců, kteří na ni hráli nejlépe; bonusové vyjmutelné, bohatě vybavené plakáty zobrazující rodokmeny pěti hlavních kytarových dynastií - Fender, Gibson, Gretsch, Martin a Rickenbacker.
Na sklade 1Ks
8,37 € 27,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Příběhy měst Praha Bratislava (-70%)


Kniha plná nádherných fotografií z Prahy a Bratislavy.
Na sklade 1Ks
7,50 € 25,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Michelangelo (-70%)


Po úspěchu, jaký sklidil rozměrný knižní artefakt Leonardo da Vinci, vychází v českém překladu také úplné dílo Michelangela Buonarrotiho. První část této velkolepé knihy zobrazuje umělcův život, a to formou rozsáhlého a bohatě ilustrovaného eseje. Těžištěm knihy je samotné Michelagelovo dílo, jehož labyrintem je čtenář provázen. Celistvý přehled děl a jejich podrobný komentář je rozdělen do čtyř oddílů, jejichž obsahem je 7 maleb (včetně fresky Posledního soudu a výzdoby stropu v Sixtinské kapli), 44 soch, 535 kreseb a 24 staveb. Nádherné celostránkové reprodukce a zvětšeniny detailů ještě více umocní čtenářův dojem. Dílo vychází k 500. výročí od započetí Michelangelovy výzdoby Sixtinské kaple.
Na sklade 1Ks
38,70 € 129,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Velké dějiny zemí Koruny české Architektura (-70%)


Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost. Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů i proměny moderní architektury, a připomene nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří zde působili. Vedle architektury budou zmíněny i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel. Kniha bude kromě černobílých fotografií zahrnovat i dobová vyobrazení a kresby půdorysů, těžiště však bude spočívat v textové části.
Na sklade 2Ks
13,96 € 46,53 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Vladimíra Klumpar - Work in Glass (-70%)


Monografie Work in Glass sleduje téměř tři desetiletí tvorby Vladimíry Klumpar, špičkové americké sklářky a výtvarnice českého původu, která se již od svých studií u profesora Libenského věnuje skleněné tavené plastice. Publikace interpretuje objevnost, monumetalitu a dynamičnost jejích sochařských objektů. Mimořádnou autorčinu senzitivitu, úzce spjatou se světem přírody, a vysoce kultivované abstraktní vnímání dokazují nejen její plastiky, ale i publikované kresby. Knihu uvádí studie amerického teorika Williama V. Ganise, autobiografický rozhovor a autorčin popis složité technologie realizace skleněných tavenic.
Na sklade 1Ks
13,96 € 46,53 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 A-Č (-70%)


Kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 — 1997 1.díl (A-Č) ještě nemá anotaci.
Na sklade 1Ks
12,55 € 41,83 €

dostupné aj ako:


Milujete kvalitné filmy, architektúru, krásne fotografie, výtvarné umenie a dizajn? Chcete vedieť, ako vyzerala Obchodná ulica? Tu nájdete viac o histórii divadla, príručky o hudbe, noty, slovníky, filmové encyklopédie a ročenky.

Zaostrite na krásu v módmej fotografii s Karolom Kállayom. Objavte dokonalú renesančnú osobnosť Leonarda da Vinciho. Zaujímate sa o to, ako vyzerá archív Adidas, alebo skôr o spevník obľúbeneho pesničkára Tomáša Klusa. Toto všetko a mnoho ďalšieho objavíte v tejto sekcii.