% Zľavy na hry %

Gondolat Kiadó

vydavateľstvo

A hordozható szűzmária


"Anne Enright szövegei úgy humorosak, mintha tudnád, hogy valahonnan nevetést hallasz, de senki nem nevet, a száj még csak mosolyra sem húzódik... Létezik fájdalmasan konok komolytalanság. Ilyesmi az övé. (...) A hordozható szűzmária szokatlansága egyszerre szép, kihívó, izgató, mint az 'építész szerelmének háza'. A feltárásban szeretnivalóan egyszerű, független. Nyelvet talál, kifejezést követel magának az anyaság, a szerelem, a szexualitás, a vonzalom, a választás, a testiség női tapasztalatainak megragadására. És talán képes az ezekhez kapcsolódó feltáratlan, félelmetes elvárásoknak ellentmondó feszültségek természetes ábrázolására." (Bódis Kriszta)
Vypredané
8,00 € 8,42 €

A "boldog Bábel"


Mi történik akkor, ha az irodalmi fordítás kérdéskörének, illetve a fordított szövegeknek a vizsgálata során nem a hasonlóságra, hanem a különbségre helyezzük a hangsúlyt? Ha eltérő értelmezési módok és elméleti elgondolások felől közelítünk meg egy közös témát? Ezekből a kérdésekből indultak ki a kötetben szereplő tanulmányok szerzői. Ahhoz, hogy a fordítástörténetet és a fordításelmélet történetét az irodalomtörténet részévé avassa, a fordításértelmezés számára nem az irodalomértelmezés egyéb módszereitől eltérő alkalmazás kialakítása a cél, hanem annak feltérképezése, miként integrálható a fordításértelmezés és - kritika, illetve a fordítás diskurzusa az irodalomtörténet és -elmélet korszerű diskurzusai közé. Hiszen a fordított szöveg legfeljebb annyiban tér el - már ha egyáltalán különbözik - a nem fordított művektől, hogy intertextuális előfeltevései között jelentős szerepet kap egy másik nyelvű irodalomra, szövegre vagy szerzőre való utalás.
Vypredané
10,11 € 10,64 €

Változatok a kettős identitásra


A 2005.évben lezárult, az OTKA által támogatott kutatás azt tűzte ki célul, hogy feltárja a kettős identitás tartalmát a Magyarországon élő horvát, német, szerb, szlovák, szlovén kisebbség körében. Ehhez kapcsolódóan a kutatók megvizsgálták a kisebbs égek asszimilációjának és disszimilációs folyamatainak, túlélési stratégiájának diakrón és szinkrón folyamatait, ezzel összefüggésben a nyelvhasználati szokások alakulását, a kétnyelvűséget, az etnikai kultúra múltját és jelenét, valamint az átalakul ási folyamatok hatását az identitásra. Az összehasonlító kutatás során olyan települések vizsgálatára került sor, ahol az adott kisebbség körében a kisebbségi nyelvet még anyanyelvként is használják.
U dodávateľa
7,24 € 7,62 €

A rózsa és jelképei


Az antik mediterráneum rózsatörténete után Géczi János most újabb monográfiával jelentkezik, amelyben a Földközi-tenger térségében kialakult s a hellenisztikus hagyományokon keresztül formálódott virágképzetek középkori változatainak összegzésére tet t kísérletet. A rózsát és a rózsás jelképek megannyi formáját a középkor keresztény embere is alkalmasnak találta életviszonyai bemutatására, jellemzésére és értékelésére. A kezdetben Jézus Krisztus alakjához és az általa képviselt erényekhez, majd i dővel Máriához kapcsolt, piros vagy fehér virágú növény a kereszténység egyik leggazdagabb, legtöbb információit hordozó jelképegyütteseként az európai kultúra sajátosságait is előtérbe állítja.
Vypredané
11,69 € 12,31 €

Bro útja


"Beszélj a szíveddel!" A jégkalapács végzi a dolgát. Felébreszti és szóra bírja a kiválasztottak szívét. Anyaga a Tunguz meteor nyomába eredő expedíció kitartásának köszönhetően, a vállalkozást elhagyó főhős látomásai és hányattatásai nyomán lesz hozzáférhető. A Magyarországon is nagy sikert aratott A jég című regény szerzője, Vlagyimir Szorokin a posztmodern orosz irodalom világszerte legismertebb és sokat vitatott alakja. E regényében tovább szövi a Fény Testvériségének mondáját. A Bro útja, bár másodikként íródott, A jég történetének előzményeit mondja el. A főhős a klasszikus családregények elbeszélő modorában járja be a 20. század első felének Oroszországát, majd az űrbéli anyag érintésére szíve felébred, s ő fokozatosan átalakul. Átváltozása nyomán újonnan szerzett társaival együtt apránként elszakad a föld lakóitól, az emberektől. Az emberek világát kívülről látja, célirányosan ténykedő robotokként észleli. Ugyanakkor kitartóan kutatja közöttük a Testvériség tagjait, hogy rátaláljon a Nagy Kör megalkotásához, azaz a világharmónia megteremtéséhez szükséges huszonháromezer kiválasztottra, akik a szív hangján szólnak egymáshoz.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Tiltott ábrázolások könyve


Mellémesélésre vállalkozik könyvében a szerző, s erre oka van. Firenze, Róma, Rovinj, Korfu, Padova, Balaton - ezek a helyszínei a kékszemű Cholnokyak családtörténetének, amely, meglehet, nem is az övék. A veszprémiek históriája helyére könnyen odaáll egy-egy újabb, s hogy kié, arról az olvasónak lehet egyes-egyedül elképzelése.
U dodávateľa
3,79 € 3,99 €

Nagy Imre és kora


A Nagy Imre Alapítvány könyvsorozatának ötödik kötete az 1956. október-novemberi budapesti egyetemista és főiskolás diákmozgalommal foglalkozó tanulmányokat tartalmazza. Az írások az új kutatási eredményekre támaszkodva nemcsak az ELTE-n és a Műegyetemen lezajlott eseményeket dolgozzák fel, hanem azt is bemutatják, mi történt más fővárosi felsőoktatási intézményekben, beleértve a katonai tanintézeteket is, s beszámolnak a MEFESZ-ről, valamint az egyetemistákat ért megtorlásról is.
U dodávateľa
15,84 € 16,67 €

Gladiátorok


A holland professzor könyve a régészeti és irodalmi források segítségével, a legújabb tudományos eredmények ismeretében, de mindvégig olvasmányosan mutatja be a gladiátorjátékok történetét, a gladiátorok életmódját és kiképzését, a játékok helyszínét és típusait, valamint a küzdők fegyvereit. A szerző kitér a gladiátorjátékok társadalmi-szociológiai szerepére, és foglalkozik két nagyszabású amerikai gladiátorfilmmel (Spartacus, Gladiátor) is. Fik Meijer ókortörténetet tanít az Amszterdami Egyetemen. Számos sikeres, főként az ókori Róma történetét és kultúráját bemutató ismeretterjesztő kötet szerzője.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010


Magyarországon mindeddig nem készült az ország modern történelme során működött politikai pártok adatait, történetét, a legfőbb szereplőket és a mindezekre vonatkozó szakirodalmat tartalmazó összefoglaló lexikon. Ezt a hiányt pótolja a "Magyarországi politikai pártok lexikona". A kötet összeállításának munkálataiban több mint 30 történész, politológus, levéltáros, muzeológus, valamint doktori iskolás hallgató és egyetemista vett részt. A lexikon tartalmazza azon 362 politikai szervezet minden ad atát a dualizmus korától, a politikai pártok megjelenésétől kezdve napjainkig, amely valaha is jelöltet állított parlamenti választásokon. Az adatokat bevezető tanulmány, szerkesztői tájékoztató, válogatott szakbibliográfia és rövidítésjegyzék egészí ti ki. A mű nélkülözhetetlen kézikönyv történészek, politológusok, gyakorló országos és helyi politikusok, valamint a média munkatársai számára.
U dodávateľa
18,27 € 19,23 €

Az európai irodalom mágikus városai


A kitűnő lengyel írónő könyve az irodalomtörténet, az esszé és az útleírás határterületén mozog. Czapinksa sorra felkereste azokat a varázsvárosokat, ahol az európai irodalom néhány legnagyobb alkotása született: A Mester és Margaríta Moszkváját, Moravia Rómáját, Kafka Prágáját, azt a Bécset, amely Muslik, Kokoschka és Mahler városa volt, vagy épp Molnár Ferenc Budapestjét. A magyar olvasó számára különösen megindító lehet, hogy Czapinksa budapesti irodalmi útja volt az utolsó, amely után nem sokkal váratlanul elhunyt.
U dodávateľa
9,86 € 10,38 €

Angol-magyar tematikus jogi szótár


Az angol jogi nyelv, a "legalese" irigylésre méltóan gazdag, árnyalt és kifinomult. Megértése azonban még az angol anyanyelvű, nem jogász átlagember számára is kihívást jelent annak ellenére, hogy mára jelentős eredményeket ért el egy mozgalom (Plain English), amely a jogi, illetve ... Folytatás ›› a hivatali nyelv egyszerűsítését, a hétköznapi nyelvhez való közelítését tűzte zászlajára. Ez a zsebkönyv navigációt kínál angol jogi szövegek megfejtéséhez. A(z) Angol-magyar tematikus jogi szótár (Könyv) szerzője Barna András.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

A reklám fogalomtára


Társaságban mindig akad jó néhány olyan közös beszédtéma, amelynek mindenki "szakértője". Ezek a "szakértett" területek többnyire a foci, a politika, a nők és az autók, de az utóbbi néhány évben ez a sor kiegészült a reklámokkal. Divat a reklámokat szidni, egy-egy rosszindulatú, cinikus megjegyzést megereszteni a szakmáról és annak művelőiről. Pedig mindannyian foglalkozunk vele. Amikor névjegyet csináltatunk, vagy netán magunk készítjük el, amikor beszélünk önmagunkról, munkánkról, amikor fejléces levelet írunk, akkor is reklámot készítünk. De önkéntes reklámhordozók vagyunk, amikor bevásárlószatyrainkat lóbálva megyünk az utcán. A reklámok akarva-akaratlanul bevonultak mindennapjainkba, szófordulatai a köznyelvbe; értékeket, divatot közvetítenek számunkra. Hogyan készül a reklám? Milyen törvényszerűségeket célszerű figyelembe venni? Milyen lépésekből tevődik össze a reklámkészítés? Hogyan lehet a hatékonyságát, hatását ellenőrizni? Milyen technikai feltételeknek kell eleget tegyen? Erről szól Virányi Péter könyve.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

dostupné aj ako:

A gyakorlati marketing alapjai


A könyv elsődleges célja, hogy a magyar mikró-vállalakozóknak nyújtson gyakorlati, az életből vett egyszerű esettanulmányokkal alátámasztott és azonnal felhasználható ismeretanyagot - humorral fűszerezve. A mű ötvözi a mikró- és kisvállalkozások (MKV-k) számára nélkülözhetetlen marketing, időgazdálkodási és cégvezetéssel kapcsolatos alapvető elméleti tudást, és a napi operatív üzletmenethez szükséges gyakorlati példákat, legyen szó fodrászról, villanyszerelőről, pékboltról, vagy éppen a sarki fűszeresről. A könyv hasznos segítséget nyújt felsőfokú tanulmányokat folytató, és a magyar mikró és kisvállalkozók gyakorlati marketingtevékenységei után érdeklődő hallgatóknak is.
U dodávateľa
11,14 € 11,73 €

dostupné aj ako:

A Szent Korona-tan és a legitimizmus történetéből


A megjelenő tanulmánykötet a szerző több mint negyven esztendős munkásságából ad ízelítőt. Az írások a Szent Korona-eszme és a legitimizmus témakörében íródtak. A Szent Koronával kapcsolatos gondolatok ugyan több mint ezer esztendőre tekintenek vissza, de a két világháború közötti időszakban sajátosan fontos szerepet kapott a Szent Korona-tan. Így a legitimista gondolatokban is meghatározó jelentőségre tett szert. Az első világháború és a levert forradalmak után az államfői hatalom, a trón betöltésének kérdése éles politikai-közjogi vitákat váltott ki. A legitimista felfogás szerint a Habsburg király és a trónöröklési rend történeti jogfolytonossága biztosíthatja az államberendezkedés stabilitását. Ezzel szemben az ún. szabad királyválasztók - a Habsburgok kizárásával - maguk kívántak királyt választani. Az ebből adódó vitákról, összeütközésekről a kötet tanulmányai igyekeznek számot adni. Külön érdekessége ennek a problémának, hogy mindkét részről történeti érvként a Szent Korona-tant használták fel más-más értelmezéssel. Napjaink közjogi-politikai vitái sem mentesek a históriai díszletektől, így a tanulmánykötet nemcsak hasznos időtöltést biztosíthat, hanem bizonyos eligazítást is adhat a jelenkori eszmék megértéséhez.
Vypredané
10,96 € 11,54 €

Tirza


Jörgen Hofmeesternek nemrég még mindene megvolt, amire egy idősödő férfi vágyhat: szép feleség, elegáns ház Amszterdam egyik legjobb negyedében, tisztes állás egy könyvkiadóban, két gyönyörű lány - Ibi és Tirza -, valamint megfelelő mennyiségű tartalék egy svájci bankszámlán. Az olvasó a Tirza érettségi bulijának elbeszélésébe szőtt, finoman adagolt visszatekintésekből ismeri meg apa és lánya viszonyának történetét, és tudja meg, hogy Hofmeester mennyi mindent veszített: felesége elhagyta egy másik férfiért, Ibi külföldre ment, hogy a saját életét élje, Hofmeestert kirúgták az állásából, a befektetés pedig odalett. Felesége most ugyan három év után váratlanul beállít, de legféltettebb kincse, Tirza új baráttal jelentkezik, aki Hofmeestert leginkább Mohammed Attára, a WTC elleni merényletet kitervelő terroristára emlékezteti. A fiú és Tirza hamarosan együtt utaznak Afrikába, hogy ott töltsék a következő évet. Amikor a terv valósággá válik, és végül maga Hofmeester is Afrikába indul lánya keresésére, Grunberg felpörgeti az eseményeket, és egy merész csavarral mindent, amit addig megtudtunk, teljesen új fényben tüntet fel. A Tirza félreismerhetetlenül eredeti Grunberg-mű, egyszerre pszicho-thriller és szarkasztikus humorú, kíméletlenül gyönyörű regény egy apa lánya iránti szeretetéről, az elmúlásról és az emberi létezés vigasztalan szépségéről.
Vypredané
15,34 € 16,15 €

Vállalat és vállalkozás


A könyv a széles szakmai közönséget kívánja megszólítani. A posztgraduális képzések, átképző tanfolyamok résztvevőinek, doktoranduszoknak és egyéb felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak megkönnyíti e bonyolult problémakör tanulmányozását. A könyv hidat képez elmélet és gyakorlat között, vállalattulajdonosok, részvényesek, vállalati felső- és középvezetők számára használható. Különböző szakterületek szakemberei számára hasznos, ugyanis a tárgyalt témákat szemléletileg az irányítás mint univerzális jelentőségű tudományterület fogja át.
U dodávateľa
29,23 € 30,77 €