H+H

vydavateľstvo

Válka a mír ve středověku


Jak ve středověku probíhaly války a bitvy? Jaké druhy válek existovaly a za jakým cílem? Jakou roli hrály městské brány a opevnění, hrady, zbraně, panská jízda a pěšáci? Jak se choval lid? Jak dobovou situaci ovlivňovaly náboženské představy a proč se vedly náboženské války?Na tyto otázky odpovídá kniha Norberta Ohlera, který, vycházeje z pečlivého studia dobových písemných pramenů - krásné literatury, archivních materiálů, dochované korespondence - i výsledků archeologického bádání, napsal živý a čtivý text. Na rozdíl od starších odborných prací, jež se mnohdy omezovaly na vojenskohistorické problémy, Ohler se zabývá i přírodními, klimatickými a prostorovými okolnostmi, které průběh války ovlivnily, i významem náboženských okolností a mentálních předpokladů těch, kteří do války vstupovali.Jeho kniha popisuje období válek od stěhování národů do dobytí Konstantinopole roku 1453.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Evropské salony


Literární salon patří k fascinujícím jevům evropských kulturních dějin. Od svých prvotních forem za italské renesance až po zánik počátkem 20. století vytvářel prostor pro ženskou kulturu a vybraný životní styl. Tuto společnost, v jejímž středu byla vždy dáma, charakterizovaly duchaplné myšlenkové rozlety, intelektuální lesk, vzrušující erotično i odvážná politická revolta. Kouzlo této enklávy ducha a šarmu bylo nezměrné a po pět století ovlivňovalo Itálii, Francii, Anglii, Německo, Rakousko i Rusko. Kniha poprvé zobrazuje bohatou tradici i kosmopolitní charakter této kulturní sféry a seznamuje s jeho nejpůvabnějšími ženskými osobnostmi. Cílem naší knihy je vyjít tomuto "ztracenému ráji" vstříc, objevovat a nechat se okouzlovat.
Na sklade 1Ks
10,27 € 10,81 €

Koncepty literární vědy


Publikace je výběrem studií ze dvou knih amerického literárního vědce Reného Welleka (Concepts of Critism a Discriminations: Further Concepts of Critism). Autor se v nich pokouší o synetizující pohledy na problematiku pojetí literární historie, teorie a kritiky, přičemž mu jde především o projasňování širokého spektra výrazně odlišných metodologií a pojmů ustavujících se v evropské i zámořské historii těchto disciplín. René Wellek přitom těží jak ze své hluboké znalosti evrospkého strukturalizmu a komparatistiky, tak z pochopení amerických literárněvědných tradic spojených především s "novou kritikou". Editorem svazku a autorem doprovodné studie je Vladimír Papoušek.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Klinická kardiologie


Překlad díla vědeckých pracovníků a profesorů Kalifornské univerzity přináší nové poznatky o diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Kniha je napsána pro studenty medicíny, lékaře před atestací z kardiologie, internisty, praktické lékaře i odborníky z jiných oblastí medicíny, kteří chtějí nalézt v knize specifické informace. Rozsáhlé dílo je doprovázeno bohatým obrazovým materiálem a četnými odkazy na odbornou literaturu.
Na sklade 1Ks
26,79 € 28,20 €

dostupné aj ako:

Grál. Od keltského mýtu ke křesťanskému symbolu


Středověká legenda o grálu příběh o hledání nejvyššího mystického zážitku nepřestává fascinovat vědce i spisovatele bohatstvím a rozmanitostí svých podob.
U dodávateľa
10,72 € 11,28 €

dostupné aj ako:

To ty jsi Daniel


Ve své knize reportáží To ty jsi Daniel zachytila současná polská spisovatelka a reportérka Hanna Krallová osudy polských, židovských i německých postav v době druhé světové války, za totalitního režimu i v současnosti. Příběhy psané formou reportáží představují osudy konkrétních lidí, jejichž charakter je hluboce psychologicky prokreslen.
U dodávateľa
5,31 € 5,59 €

Tvár a maska


Kniha je svéráznou monografií významného českého prozaika Ladislava Fukse. Perspektivou dílčího motivu "masky" autor nahlíží nejen celé spisovatelovo dílo, ale do značné míry i Fuksův osobní život, poznamenaný permanentním skrýváním. Pomocí analýzy panoptikálního světa Fuksových postav vytváří Aleš Kovalčík typologii rozmanitých způsobů maskování a zakrývání skutečné identity a zároveň poukazuje i na mimoliterární příčiny tohoto maskování. Kniha sleduje také proměny Fuksových mystifikačních postupů v závislosti na změnách společenského klimatu, a to na časové ose od šedesátých do osmdesátých let. Monografie tak originálním způsobem uvádí čtenáře do bizarního společenství Fuksových postav, z nichž nejpodivnější je Fuks sám
U dodávateľa
8,48 € 8,93 €

Žebráci, šarlatáni, papežové


V esejisticky pojatých kapitolách a zároveň dílčích studiích zde anglický kulturní historik P. Burke barvitě vylíčil život společnosti renesanční a barokní Itálie. Odvážně se pokouší aplikovat specificky přizpůsobené metody sociální a kulturní antropologi
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Barevné dráhy snů


Kniha obsahuje studie o životě a díle významných výtvarných umělců, malířů a grafiků, patřících mezi čelné představitele několika důležitých stylotvorných proudů, které orientovaly světové umění předchozího století. Jejich bazální formace našla nejednou s
Na sklade 1Ks
14,29 € 15,04 €

Diskurs umění a vzdělávání


Publikace Marie Fulkové je určena posluchačům výtvarného oboru na pedagogických fakultách a učitelům výtvarné výchovy na základních a středních školách i v zájmových výtvarných kroužcích. Autorka vychází ze své praxe vyučující na Pedagogické fakultě KU v
Vypredané
9,82 € 10,34 €

Tajemství vody


Účelem publikace není vyčerpávajícím způsobem pojednávat o vodě, ale zdůraznit její nevšední a podivuhodné vlastnosti. Voda je bezpochyby důležitá pro náš běžný život v mnoha oblastech a oborech. O nich se autor zmiňuje z pohledu těch nejzajímavějších vla
Vypredané
8,48 € 8,93 €

Výživa v dětském věku


Kniha je určena pediatrům pracujícím v nemocnicích, praktickým dětským lékařům, neonatologům, dětským gastroenterologům, ale i internistům, kteří se zajímají o problémy dětské výživy. Je vhodná i pro studenty lékařských fakult, svou formou je přístupná i laické veřejnosti. Odpovídá na otázky výživy nejen dětí zdravých, ale i nemocných.
Na sklade 2Ks
10,05 € 10,58 €

dostupné aj ako:

Anatomie domácich savců 1+2


Rozsiahla dvojdielna monografia, kombinácia učebnice a atlasu, česko-slovenský preklad s doplňujúcimi poznámkami v intenciách anatomickej školy Českej a Slovenskej republiky.Jedna zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou domácich cicavcov s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombinácia učebnice a atlasu.Táto monografia doplná o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá modernej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentácia funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia!Obsah 1. dielu: Úvod Označení polohy a směru na těle zvířete Delení těla zvířete 1. Kostra trupu 2. Povázky a svaly hlavy a trupu 3. Přední neboli hrudní končetiny - membra thoracica 4. Zadní neboli pánevní končetiny – membra pelvina 5. Statika a dynamikaLatinsko-česko-slovenský slovníček termínov.
Vypredané
223,25 € 235,00 €

Aké je Severné Írsko


Netradične poňaté autorské rozprávanie o Severnom Írsku, ktoré si slovenský čitateľ často zamieňa a spája s celým Írskym ostrovom. Autorka žijúca v tejto krajine, patriacej britskému kráľovstvu, jednoduchým hovorovým štýlom obahateným povesťami a báj ami, odhaľuje históriu i súčasnosť tejto malej, no veľmi špecifickej oblasti, ktorá sa smutne preslávila svojimi spormi medzi katolíckymi a protestantskými obyvateľmi, medzi nacionalistami a liberálmi. Kniha, v ktorej je intenzívne cítiť autorkin nez ávislý pohľad na konfiktné situácie týchto dvoch skupín, je citlivým príspevkom k postupnému uvoľňovaniu spoločenskej situácie, hľadaniu globálneho porozumenia a definitívneho mieru. Kniha je obohatená autorskými karikatúrami a reportážnou farebnou f otografiou.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Paměti


Proslulý historik náboženství, filozof, spisovatel a publicista (1907–1986) vypovídá o svém dětství v Bukurešti za první světové války, o prvních přátelstvích, zálibách pro přírodní vědy, filozofii a literaturu i o svém pozdějším odjezdu do Kalkaty, který předurčil jeho další životní dráhu. V Indii studoval pod vedením filozofa S. Dásgupty, žil v poustevně na břehu Gangy a hlavně si osvojoval myšlenkové dědictví jógy. Po návratu do vlasti se čile účastnil kulturního dění, na Bukurešťské univerzitě přednášel dějiny indické filozofie a dostalo se mu uznání i jako romanopisci. Ve 2. polovině 30. let sice musel pro údajnou nemorálnost svých prozaických děl, napadaných tradicionalisty, z univerzity odejít, vstoupil do diplomatických služeb a působil v Anglii a Portugalsku, ale jeho literární tvorba a badatelská činnost tím nikterak neutrpěla. Po 2. světové válce se do Rumunska, kde byl uznáván za vůdčí intelektuální osobnost své generace, již nevrátil a jako historik náboženství musel znovu začínat od píky, než se mu dostalo plného uznání ve Francii a posléze ve Spojených státech, kde pro něho zvlášť zřídili katedru. Když jako rozhořčený mladý muž v roce 1927 vyhlašoval válku „stařešinům“ a vyzýval mladé tvůrce, aby pracovali tak, jako by před sebou měli poslední rok života, zároveň tím bezděky vytyčil svůj vlastní životní program. Eliadův život je vskutku naplněn tvořivou, činorodou prací, jejímž výsledkem je rozsáhlé badatelské dílo světového významu. V Pamětech se pokouší podat co nejplastičtější obraz světa, jehož skrytý smysl se vždycky snažil postihnout, a na pozadí velkých dějinných událostí nám umožňuje krok za krokem sledovat svůj odborný růst. Činí tak poutavou formou, která prozrazuje autorovu beletristickou průpravu.
Vypredané
17,86 € 18,80 €

Nebe peklo svět


Cesty k lidové kultuře středověku
Vypredané
11,56 € 12,17 €