% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Bestsellery - Knihy - Odborná a populárno-náučná literatúra strana 1 z 500

Knižné bestsellery nesmú v našej ponuke rozhodne chýbať. Najpredávanejšie a najobľúbenejšie knihy slávnych spisovateľov vás vtiahnu do deja a ponúknu vám množstvo skvelých príbehov. Vyberte si žáner, ktorý je vám najbližší alebo darujte najnovšie knižné bestsellery ako darček svojim blízkym.

Zákony 2023 II. A – Obchodné právo, Občianske právo, živnostenské podnikanie


Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy: daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, správa daní, medzinárodná spolupráca, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, poplatky.Titul daňové zákony obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:1. Správa daní a poplatkovZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní VYHLÁŠKA č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane ZÁKON č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z.n.p. ZÁKON č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia ZÁKON č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov2. Daň z príjmovZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov3. Daň z pridanej hodnotyZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty4. Miestne daneZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZÁKON č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov5. Spotrebné daneZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ZÁKON č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ZÁKON č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ZÁKON č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ZÁKON č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Na sklade > 5Ks
7,85 € 9,20 €

Zákony 2023 II. B – Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo a súdne spory


Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do dvanástich hláv osobitnej časti trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov. Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z.Súdny spor je najznámejší proces, v ktorom sa rieši právny spor. Zvyčajne zahŕňa jednotlivca alebo skupinu (napr. obchodný podnik), ktorá podniká. Hlavnými zákonmi pre túto oblasť sú Civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok a ďalšie, ktoré sú obsahom tejto publikácie.
Na sklade > 5Ks
7,85 € 9,20 €

Zákony 2023 III. A – Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda


Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1. 2023, bez ktorých sa zamestnávateľ alebo mzdový účtovník, či personalista nezaobíde.Základným právnym predpisom je Zákonník práce, ktorý patrí do prvej kapitoly. Druhá kapitola obsahuje mzdové predpisy. Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole.Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch, nachádzajúci sa vo štvrtej kapitole, upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Ďalšie kapitoly obsahujú právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, združovania sa občanov, BOZP, nelegálneho zamestnávania, inšpekcie práce a ochrany osobných údajov.
Na sklade > 5Ks
8,74 € 9,20 €
SCANDI Prehliadka súčasných severských filmov
Výpredaj kníh 2023

Zákony 2023 III. B – Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a sociálne zákony


Zákony III časť B obsahujú zákony sociálneho zabezpečenia, medzi ktoré patrí hlavne zákon o sociálnom poistení, ktorý vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. na základe sociálneho poistenia odvádza podnikateľ či zamestnávateľ odvody do Sociálnej poisťovne na účely dôchodku, PN, alebo invalidného dôchodku. Okrem zákona o sociálnom poistení sú dôležitými právnymi predpismi zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákon o 13. dôchodku. Tieto právne predpisy aj s ostatnými novelami patria do prvej kapitoly.Ďalšia kapitola sa venuje zdravotnému poisteniu a odvodom, pričom zdravotným poistením je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.Tretia kapitola je zameraná na príspevky a posledná kapitola sa venuje sociálnym službám.
Na sklade > 5Ks
8,74 € 9,20 €

Pakt


Historický význam paktu Hitler-Stalin na prvé roky druhej svetovej vojny sa ešte stále podceňuje. Z pohľadu tretej ríše bol ťahom na šachovnici, ktorý dovolil Hitlerovi vojenské ťaženie proti Poľsku bez toho, aby jeho plány na zničenie Sovietskeho zväzu prešli čo i len najmenšou zmenou. Z pohľadu Sovietov sa pokladal za Stalinov pokus oddialiť pravdepodobne nevyhnutný vpád – túto interpretáciu vypustil do sveta v roku 1941 sám Stalin. Spôsob nazerania na pakt, ktorý sa preferoval v 90. rokoch, zase upriamoval pozornosť na geopolitické rozdelenie Európy dohodnuté v tajnom dodatkovom protokole. A hoci platnosť týchto interpretácií nemožno vážne spochybňovať – každá má svoje historické oprávnenie –, obe len nedostatočne vystihujú význam, ktorý malo nemecko-sovietske spojenectvo pre históriu druhej svetovej vojny, ako aj moci a diktatúry v 20. storočí.
U dodávateľa
12,75 € 15,00 €

50 viet, ktoré vám uľahčia život


Je ozaj dobrodružné, čo všetko denne zažijeme od rána do večera. Jednoduché vety často interpretujeme ako námietky, výčitky, obvinenia a v rýchlosti si nespomeniem na suverénne, výstižné odpovede. A pritom je všetko celkom jednoduché. Karin Kuschiková tvrdí: „Sama rozhodujem o tom, kto ma nahnevá.“ V tejto knihe zhrnula priam zázračné tipy, ako získať väčšiu suverenitu v každodennom živote – v pracovnej i v súkromnej sfére. Tieto jednoduché vety majú veľký účinok, zaraz nás upokoja, vyvolajú prekvapenie a uľahčia nám život.
Na sklade > 5Ks
15,22 € 17,90 €

dostupné aj ako:

  • 5 /5

Inspirace Baťa


Tomáš Baťa je známý především jako schopný podnikatel, který vybudoval světové obuvnické impérium. Málokdy se ale mluví o jeho propracovaném systému, který podporoval nejen efektivní podnikání, ale také duševní zdraví svých spolupracovníků. Kniha je rozdělena do čtyř částí, každá z nich se věnuje jedné z oblasti lidské bytosti tělo, mysl, duše a vztahy. Firma Baťa dlouhodobě podporovala rozvoj svých spolupracovníků, aby se zdokonalovali nejen profesně, ale také po osobnostní stránce. Kniha Inspirace Baťa je první svého druhu, protože nabízí čtenáři možnost takzvaně: jak na to. Přináší nový pohled na filozofii Baťa a ukazuje, jak začít s budováním sebe sama, změnou životních postojů i vnímání světa, podle baťovských principů. V knize naleznete také pověstná baťovská desatera například: Duševního zdraví, Zdravého spánku, Jak jednat s lidmi. Příjemným osvěžením zásad a desater, jsou krátké pravdivé příběhy, ve kterých poznáte pravou podstatu osobnosti Tomáše Bati. Pozornému čtenáři neunikne, že mnoho baťovských zásad se vyvinulo na základě osobních zážitků Bati. Najde zde příběhy, v nichž zaznívají jeho vize, kdy je shovívaný, ale také tvrdý a sebestředný, kdy zažívá pocit smutku i dětské radosti. Možnosti, jak měnit sám sebe podle Baťovské filozofie vychází z podstaty baťovské služby, která začíná slovy: na první místo si dejte sebe. S využitím každé rady můžete začít okamžitě, nejsou vázaný na žádné podmínky snad jen jedinou musíte chtít. Autorkou knihy je Gabriela Končitíková, která se čtrnáct let věnuje výzkumu baťovské historie. Kniha Inspirace Baťa je její desátou knihou, která čtenářům na konkrétních příkladech přiblíží, jak propojit pracovní a osobní sféru podle baťovských principů. Často se o Baťovi říká, že byl velmi přísný na své spolupracovníky, protože chtěl mít pod kontrolou nejen jejich pracovní, ale i osobní život. Na první pohled to může znít zvláštně, jenže on nic nedělal samoúčelně. Věřil, že když lidé na vedoucích pozicích budou mít všeobecný přehled, tak budou inspirovat své okolí. Dnes se často řeší, jak najít balanc mezi pracovním a osobním životem. Baťa na to měl jasný názor: člověk potřebuje přesně vymezený čas na práci i na odpočinek. Když si pořádně neodpočine, tak nebude v práci podávat stoprocentní výkony říká Končitíková, která se kromě vydávání knih věnuje také přednáškové činnosti pro firmy po celém Česku a popisuje, jak převést baťovská pravidla práce i životního stylu do současné praxe.
Očakávame
19,05 € 21,10 €

Zákony 2023 IV. - Stavebné zákony a predpisy


Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej hospodárnosti budov a zákony z oblastí: architektúra, rozvoj bývania, dotácie, pôda. Zmeny po novelách sú prehľadne vyznačené.Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele pre rok 2023:1. Stavebný zákon a súvisiace predpisyZákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)2. EnergetikaZákon č. 251/2012 Z. z. o energetike Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.3. Stavebné výrobkyZákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch Vyhláška č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb4. BývanieZákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Nariadenie vlády č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania Zákon č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Opatrenie č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania Zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení Opatrenie č. 329/2022 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebne sporenie na rok 2023 Prehľad opatrení o výške štátnej prémie na stavebne sporenie Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu Vyhláška č. 284/2013 Z. z., o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti5. PôdaZákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v z.n.p. Zákon č. 504/2003 Z. z. o najme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na sklade > 5Ks
8,74 € 9,20 €
  • 4,4 /5

Rekonštrukcia slovenských dejín, 2.rozšírené vydanie


Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton? Kniha, ktorú držíte v rukách, je fascinujúcou rekonštrukciou podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska od najstarších čias až po vznik národného hnutia. Presvedčivo dokazuje, že Slovensko nie je umelý útvar vymyslený v 20. storočí, ale geograficky, historicky, politicky i kultúrne špecifické územie, ktorého identita sa formovala od najstarších čias. Je zároveň cenným príspevkom k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmyslu slovenskej štátnosti.
Na sklade > 5Ks
14,16 € 14,90 €

Zlatá vstupenka do nového života


Čo by ste urobili, keby ste jedného dňa dostali zlatú vstupenku, ktorá by vám otvorila dvere do úplne nového a oveľa šťastnejšieho života? Mary leží na pokraji smrti v nemocnici. Keď sa k nej konečne dostane jej snúbenec, odovzdá mu malú obálku a požiada ho, aby ju odniesol do opusteného lunaparku a odovzdal ju jej bratovi. Má to však malý háčik - Marin brat je už niekoľko rokov mŕtvy. Záhadou zostáva aj obsah obálky. Marin snúbenec vôbec netuší, že sa v nej skrýva zlatá vstupenka, ktorá má byť aj jeho druhou šancou na život.Po jeho príchode opustený lunapark zrazu ožíva a vťahuje mladého muža do svojho mystického sveta kúzel, zabudnutých príbehov, lásky a odpustenia. Prostredníctvom tajuplných postáv mu ukazuje, ako sa vymaniť z pút vlastnej minulosti tak, aby bol schopný tešiť sa z prítomnosti a darov, ktoré naňho ešte čakajú.ZLATÁ VSTUPENKA je čarovný príbeh o osobnom raste a zmene z pera svetoznámeho motivátora a kouča Brendona Burcharda, ktorý sa stane inšpiráciou pre každého, kto si z hĺbky srdca praje vkročiť do novej a šťastnejšej etapy svojho života.
U dodávateľa
3,90 € 12,90 €

dostupné aj ako:

Láska bez úzkosti


Nazval vás váš romantický partner závislou, neistou, zúfalou alebo žiarlivou? Nikto si nechce priznať, že tieto vlastnosti má, ale ak ste neustále v strehu, pociťujete vo vzťahu úzkosť alebo si robíte prehnané obavy, môžete trpieť úzkostnou pripútanosťou a strachom z opustenia, ktoré sú často zakorenené v zážitkoch z raného detstva. V tejto knihe sa naučíte, ako prekonať svoju úzkosť pomocou súcitného sebauvedomenia, čo je technika, ktorá vám umožní rozpoznať svoje negatívne myšlienky či nezdravé vzorce. Postupne v štyroch častiach zistíte, ako a prečo vznikajú vaše konflikty vo vzťahu. Zmenu budete iniciovať tým, že sa začnete zaoberať prekážkami, ktoré vám bránia v pestovaní šťastných vzťahov. Naučíte sa vytvoriť si intímne spojenia s pocitom bezpečia. Nastal čas, aby ste zastavili utrpenie a prehnané analyzovanie svojho vzťahu. Raz a navždy sa zbavíte neistoty a naučíte sa, ako si vybudovať láskyplný vzťah, po akom ste vždy túžili.
U dodávateľa
13,59 € 15,99 €

Odvody poistného od 1. 1. 2023


Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne.Nový minimálny vymeriavací základ za obdobie 1. januára – 31. decembra 2023 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 605,50 eur. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2023 bude určený vo výške 8 477 eur.Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 810,11 eur. Výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne v roku 2023 vzrastie na sumu 84,77 eur.Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení odpustí alebo nepredpíše dlžníkom penále v prípade, ak celé dlžné poistné z minulosti, ktoré im vzniklo za obdobie poistenia pred 1. júlom 2022, zaplatia v lehote najneskôr do 31. augusta 2023. Zmena zákona, ktorá zavádza tento „generálny pardon“, nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023.Titul Odvody poistného obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2023:• Pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy • Pracovnoprávny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo PP • Samostatne zárobkovo činné osoby • Spoločníci, konatelia, členovia štatutárnych a iných orgánov právnických osôb
Na sklade > 5Ks
4,06 € 4,50 €

Rozptýlená myseľ


Po úspešnej knihe Keď telo povie nie, vám od svetoznámeho neurológa, psychiatra a psychológa Gábora Matého prinášame ďalšiu knihu – Rozptýlená myseľ. Kniha je určená najmä pre rodičov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, ako skúsenosti v detstve ovplyvňujú a formujú ďalší biologický a psychologický vývin mozgu. Okrem iného sa dozviete, že: •ADD nie je dedičné ochorenie, ale reverzibilné vývojové oneskorenie, •„rozptýlenie“ je psychologickým produktom životnej skúsenosti, •prečo sa u niektorých detí v mozgu nevyvinú oblasti zodpovedné za emočnú sebareguláciu a kontrolu pozornosti. Rozptýlená myseľ umožní dospelým s ADD získať lepší prehľad o ich vlastných emóciách. Maté predstaví aj akýsi program, akým spôsobom pomáhať takýmto ľuďom v detstve i v dospelosti.
Na sklade > 5Ks
18,91 € 19,90 €
  • 5 /5

Rýchlokurz geniality


Na prahu ďalšej technologickej revolúcie, vážnych následkov klimatických zmien a vo víre svetových megatrendov, ako je starnutie populácie či deglobalizácia, je úplne jedno, či niekto vie vymenovať všetky dôležité priemyselné odvetvia Hondurasu. Svet sa už dávno nekončí na hranici našej dediny a k jeho pochopeniu už nestačí rozlišovať podmet a prísudok. Nechcime súťažiť s vyhľadávačom Google ani s robotmi v pásovej výrobe a sústreďme sa radšej na tie veci, kde vieme byť maximálne užitoční. Ľudstvo stáročie posúvali ďalej zvedavosť a nové myšlienky. Kniha Rýchlokurz geniality vás na viac ako 650 stranách prevedie tými najdôležitejšími trendmi súčasnosti aj budúcnosti. Nezľaknite sa! Aj kvantová mechanika, HDP, príjmové rozdiely, starnutie populácie, fungovanie počítačov či nekonečno sa dajú zrozumiteľne vysvetliť - pokiaľ máte vzdelanie, skúsenosti, nadhľad a humor ako autor knihy, ekonóm Ľudovít Ódor.Kniha je rozdelená do 42 kapitol a 9 okruhov: svetové megatrendy, fungovanie vesmíru, biologický svet, rozum a cit, ľudia a spoločnosť, technologická revolúcia, čísla a formy, fundovaný občan a spokojný život. Je doplnená množstvom ilustrácií a grafov, ktoré pomáhajú porozumieť aj zložitejším témam, ako sú fraktály či dilatácia času a tiež množstvom Shootyho karikatúr.Všetky kapitoly pritom spája presvedčenie, že poctivý vedecký prístup je stále najlepšou cestou k porozumeniu sveta okolo nás, že musíme zostať zvedaví, ak chceme napredovať a že netreba memorovať telefónne zoznamy - poznať treba niekoľko kľúčových myšlienok a kriticky uvažovať.
Na sklade > 5Ks
28,41 € 29,90 €

dostupné aj ako:

  • 5 /5

Tajná reč tela


Čo si o vás skutočne myslí váš šéf? Má o vás váš potenciálny partner či partnerka skutočne záujem? Prečo sa ľudia dotýkajú krku, keď sa dozvedia nepríjemnú novinu? Čo znamená, keď sa ženy pri telefonovaní hrajú s vlasmi? Prečo ľudia doširoka otvárajú oči, keď vidia niekoho, koho majú radi? Prečo ľudia robia to, čo robia? Nie je lepší spôsob, ako porozumieť svojim priateľom, partnerom či kolegom, než sa zoznámiť s najdôležitejším prostriedkom našej komunikácie – s rečou tela. S jej znalosťou dokážete odhaliť skutočné zámery a pocity druhých ľudí – nielen také, ktoré pred vami úmyselne skrývajú, ale dokonca i tie, ktorých si sami nie sú vedomí. Joe Navarro je bývalý agent FBI na neverbálnu komunikáciu v oddelení kontrarozviedky a boja s terorizmom a autor svetového bestselleru Ako prekuknúť druhých ľudí. Prostredníctvom tejto praktickej príručky sa vám naskytne pohľad do zákulisia ľudského správania. V kapitolách rozdelených podľa jednotlivých častí ľudského tela – od hlavy až po chodidlá – odhalíte skryté významy viac ako štyristo vedomých a nevedomých prejavov reči tela.
U dodávateľa
10,59 € 11,99 €
  • 4,8 /5

Obklopený idiotmi


Nie každý, komu nerozumiete, je nevyhnutne idiot. Prelomová metóda vám pomôže konečne porozumieť svojmu šéfovi, kolegom či životnému partnerovi, ba dokonca vlastným deťom.Máte pocit, že všade stretávate samých idiotov? Vytáčajú vás ľudia a zdá sa vám, že ich reakciám a správaniu vôbec nerozumiete? Prečo je komunikácia s určitými ľuďmi bezproblémová a iní sú ako chmuľovia? Škandinávsky bestseller, z ktorého sa po celom svete predalo už milión kópií, vysvetľuje štyri základné typy ľudského správania, ktoré definujú spôsob komunikácie a vnímania ľudí okolo nás. Červení sú dominantní a panovační. Žltí sú sociálnejší a majú v sebe viac optimizmu. Zelení sú zasa uvoľnení a kamarátski. No a modrí oplývajú analytickým myslením a presnosťou. Autor Thomas Erikson vám vtipným spôsobom vysvetlí, ako komunikovať s každým z nich. Okrem toho sa veľa dozviete sami o sebe, z nadhľadu spoznáte svoje silné aj slabé stránky. Táto nadčasová metóda navždy zmení váš pohľad na ľudí okolo vás. Ak teda chcete pochopiť medziľudské vzťahy a komunikáciu, neváhajte a pustite sa do čítania.Kniha Obklopený idiotmi patrí medzi svetové bestsellery v oblasti literatúry faktu a doteraz vyšla v 33 krajinách. Len vo Švédsku sa predalo viac ako 250 000 kópií a titul práve čaká na slovenských čitateľov.
Na sklade > 5Ks
12,29 € 13,90 €

dostupné aj ako:

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022


Publikácia "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" Ing. Anny Cenigovej, ktorá sa dostáva do predaja, je 20. aktualizovaným vydaním k 1.1.2022. V publikácii je zahrnuté Opatrenie MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania pre podnikateľov. Okrem toho je v publikácii doplnené: a) účtovanie správy cudzieho majetku podľa zákona 326/2005 Z. z. o lesoch, b) účtovanie a vykazovanie majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v účtovníctve a v účtovnej závierke správcu, c) podrobnejšie a prehľadnejšie usporiadaný postup účtovania základného imania a vydaných družstevných podielnických listov v poľnohospodárskych družstvách, d) v súvzťažnostiach doplnené účtovanie DPH pri ručení za daň podľa § 69b a 69c zákona o DPH a oprava dane z pridanej hodnoty podľa § 25a a § 53b zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2021.
Na sklade > 5Ks
26,82 € 29,70 €
  • 5 /5

Mysli a zbohatni (mäkká väzba)


Kniha Mysli a zbohatni je jednou z najpredávanejších kníh všetkých dôb a je považovaná za absolútny základ všekých teórií, učení, štúdií, statí, publikácií a kníh na tému úspechu. Vznikala vyše dvadsať rokov, počas ktorých sa jej autor zhováral, pozoroval a analyzoval správanie a premýšľanie najbohatších a najúspešnejších mužov tej doby, medzi ktorými boli vynálezcovia Thomas Edison a Alexander Graham Bell, zakladatelia spoločností George Eastman (Kodak), Henry Ford (Ford Motor Company), americkí prezidenti Theodore Roosevelt a William H. Taft, industrialisti a filantropi Andrew Carneg ie a John D. Rockefe ller, Sr., majiteľ oceliarní Charles M. Schwab, zakladateľ siete obchodných domov F.W. Woolworth a mnohí ďalší. Napoleon Hill neskôr pôsobil ako poradca amerických prezidentov Woodrowa Wilsona a Franklina D. Roosevelta. Napriek tomu, že kniha Mysli a zbohatni bola prvý raz publikovaná v roku 1937, návod, ako sa „preprogramovať“ na úspech a zarobiť toľko peňazí, koľko si želáte, zhrnutý do trinástich krokov, je aktuálny aj v 21. storočí.
Na sklade 5Ks
11,39 € 11,99 €

Sociální práce na příkladech z praxe


Publikace přináší nejen pestrou mozaiku příkladů a postřehů z každodenní praxe sociálních pracovníků a jejich kolegů, ale také náměty k zamyšlení, diskuzi a k dalšímu prohloubení znalostí i praktická doporučení.Je určena zejména sociálním a zdravotně-sociálním pracovníkům, dalším pracovníkům pomáhajících profesí a studentům sociálně zaměřených oborů. Přínosem však může být i zájemcům z řad široké veřejnosti, kterých se problematika dotýká například v roli neformálního pečovatele, pěstouna nebo asistenta pedagoga.Druhá publikace tohoto autorského tria pomáhá nahlédnout do světa lidí, z nichž někteří teprve nedávno nastoupili na své první místo sociálního pracovníka, jiní působí v praxi již několik desítek let. K jejich klientům patří ohrožené a znevýhodněné děti, dospělí, kteří se potýkají s duševním onemocněním, závislostí nebo z nejrůznějších důvodů spadli až na dno společnosti, i křehcí senioři prožívající samý závěr života. Zranitelní lidé, kteří potřebují k plnohodnotnému životu podporu ostatních i ti, kteří touží konečně najít na světě své šťastné místo.
U dodávateľa
10,65 € 11,21 €

Rozšírte svoje vedomosti z nových oblastí ako ekonómia, manažment a marketing. Zaujímate sa o vesmír a jeho fungovanie, správanie živočíchov či históriu času? Správny smer do života a pozitívnu psychológiu prinesie motivačná literatúra. Knihy odborné - z oblasti práva, pedagogiky, sociológie či medicíny - ukrýva práve táto sekcia.