Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Pracovné právo strana 1 z 21

Práce a Mzdy 1 2024 - Uzávierka roka v mzdovej učtárni


Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. Aké sú povinnosti zamestnávateľa? V rubrike Aktuálne sa dozviete aká je nová minimálna výška preddavku SZČO na zdravotné poistenie, čo je zárobkovou činnosťou SZČO pre účely zdravotného poistenia, kedy nemá SZČO povinnosť platiť preddavky a kedy vzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie. Personálna činnosť ako najvýznamnejšia súčasť firemného riadenia je zameraná na riadenie ľudských zdrojov, ktoré uvádzajú do pohybu ostatné zdroje – materiálne a finančné – a determinujú ich využívanie. Čo obsahuje personálna agenda? Zvýšenie minimálnej mzdy sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, dobu trvania pracovného pomeru, dosiahnuté výsledky... Výkon podnikania je spojený s veľkým počtom právnych povinností podnikateľa, ktoré si musí splniť nielen počas, ale aj koncom roka podľa platnej právnej úpravy. Na čo všetko musí podnikateľ dohliadať? Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musí byť splnená najneskôr do konca januára 2024. Na koho sa povinnosť podania priznania k dani z nehnuteľnosti vzťahuje? Uzávierka roka v mzdovej učtárni Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo závislej činnosti a zamestnávatelia ako platitelia týchto príjmov povinnosť sa daňovo vysporiadať s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a pripraviť sa na nové zdaňovacie obdobie. Aké sú povinnosti zamestnávateľa? SZČO a zdravotné poistenie v roku 2024 Aká je nová minimálna výška preddavku SZČO na zdravotné poistenie? Čo je zárobkovou činnosťou SZČO pre účely zdravotného poistenia? Kedy nemá SZČO povinnosť platiť preddavky? Kedy vzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie? Dávky v hmotnej núdzi po novom V prípade, že evidovaný nezamestnaný vyčerpal zákonom stanovenú výšku podpory alebo pre iné príčiny a nemá zabezpečené základné životné podmienky, má nárok požiadať úrad práce sociálnych vecí a rodiny alebo obec (ako zástupcu štátu, ktorý je povinný o takéhoto občana sa postarať) o pomoc v hmotnej núdzi v súlade s ustanoveniami zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. právneho predpisu, ktorý bol naposledy novelizovaný zákonom č. 275/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2023. Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru Ústava SR garantuje právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. V článku 36 ustanovuje, že zákon zabezpečuje pre zamestnancov najmä najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času, primeraný odpočinok po práci a najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie. Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2024 Zvýšenie minimálnej mzdy sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. pracovný vzťah člena družstva) bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, dobu trvania pracovného pomeru, dosiahnuté výsledky práce, formy odmeňovania, vykonávanú pracovnú činnosť, platobnú schopnosť zamestnávateľa. Zdanenie príspevku na stravovanie S účinnosťou od 1. októbra 2023 sa opätovne mení (zvyšuje) suma stravného pri tuzemských pracovných cestách. Uvedené má vplyv aj na výšku maximálneho príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a na výšku oslobodeného príjmu. Vozidlo a zamestnávateľ Daňovníkom podľa zákona o dani z motorových vozidiel je aj zamestnávateľ, i keď vždy ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. To, že ide o daňovníka zamestnávateľa vyplýva z členenia zákonného vymedzenia osoby daňovníka podľa „vzťahu“ k vozidlu. Registrácia občianskych združení Občianske združenia sú v Slovenskej republike veľmi rozšírené. Ide o najbežnejšiu formu neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou. Neboli založené za účelom dosahovať zisk, ich činnosť je predovšetkým zameraná na uplatňovanie záujmov svojich členov.
Na sklade 2Ks darček
10,64 € 11,20 €

Zákonník práce a súvisiace zákony do vrecka


Obľúbená vrecková príručka pracovného práva obsahuje úplné znenie Zákonníka práce so štyrmi vykonávacími nariadeniami v prvej časti a súvisiace zákony (o kolektívnom vyjednávaní, o minimálnej mzde, o nelegálnej práci, o cestovných náhradách a antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov v druhej časti.
U dodávateľa darček
7,55 € 7,95 €

Práce a Mzdy 11/12 2023 - Nové sadzby stravného


Od 1. októbra dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Aký to prináša dopad nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov? Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane znamená pre daňovníka daňové zvýhodnenie v zákonom stanovenej výške, o ktoré si môže znížiť svoj základ dane z príjmov po splnení stanovených podmienok. Aké nezdaniteľné časti si môžu daňovníci uplatniť? Darovanie majetku upravuje Občiansky zákonník. Darovať možno akýkoľvek majetok, najčastejšie sa však darovanie týka nehnuteľnosti. Čo musí darovacia zmluva obsahovať a musí byť písomná? Aké sú predpoklady zodpovednosti za škodu? Ako bližšie delíme zodpovednosť zamestnanca za škodu? Čo je to bezdôvodné obohatenie v pracovnom práve? Je zamestnávateľ oprávnený žiadať od zamestnanca potvrdenie od ošetrujúceho lekára? Aké povinnosti v súvislosti s ošetrením u lekára má zamestnanec voči zamestnávateľovi? Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov – od 1. 10. 2023 Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) dochádza od 1. 10. 2023 k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Aký to prináša dopad nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov? Nezdaniteľné časti základu dane Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane znamená pre daňovníka daňové zvýhodnenie v zákonom stanovenej výške, o ktoré si môže znížiť svoj základ dane z príjmov po splnení stanovených podmienok. Zníženie základu dane znamená pre daňovníka v konečnom dôsledku nižšiu daň z príjmov. V roku 2023 sa budú uplatňovať tri nezdaniteľné časti základu dane. Darovanie nehnuteľnosti Darovanie majetku upravuje Občiansky zákonník. Ten stanovuje, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovať možno akýkoľvek majetok, najčastejšie sa však darovanie týka nehnuteľnosti. Darovacia zmluva musí byť v takomto prípade písomná. Čo musí darovacia zmluva obsahovať? Lehoty, doby a spory v pracovnoprávnych vzťahoch Všeobecne uplatňovanou právnou skutočnosťou, ktorá má výrazný význam aj z hľadiska vzniku a zániku práv a povinností účastníkov pracovnoprávnych vzťahov je plynutie času. Pre tieto účely je nevyhnutné rozlišovať obsahovú náplň pojmov „lehota“ a „doba“. Zdaňovanie príjmov z obdobných závislých vzťahov Z pohľadu režimu zdaňovania príjmov predstavujú jednu zo skupiny príjmov zo závislej činnosti príjmy plynúce z uzatvoreného súčasného alebo predchádzajúceho obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu. Čo predstavuje obdobný vzťah? Začiatok školského roka a daňový bonus So začiatkom školského a akademického roka vzniká rodičom alebo iným oprávneným osobám, ktoré si uplatňujú na žiakov a študentov daňový bonus u svojho zamestnávateľa, povinnosť preukázať nárok na jeho uplatnenie. Nepreukázaním alebo oneskoreným preukázaním síce o svoj nárok neprídu, zohľadní sa im však až neskôr. Podanie podania v správnom procese - postup miestnej samosprávy Miestna samospráva pri posúdení podania podaného účastníkom správneho konania musí podanie posúdiť, a to po formálnej, a aj obsahovej stránke. V prípade formálnej stránky musí obec, ktorá je správnym orgánom predovšetkým posúdiť, či boli dodržané formálne náležitosti podania, napríklad či bola dodržaná písomná forma podania, pokiaľ je právnou úpravou požadovaná. Aké sú náležitosti podania v správnom konaní?
Na sklade 2Ks darček
13,11 € 13,80 €

Zákonník práce. Úzz, 21. vydanie 9/2023


Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024 Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 309/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2024.
Na sklade 1Ks darček
6,27 € 6,60 €

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. septembra 2023


Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou.
Na sklade 4Ks darček
17,31 € 19,90 €

Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru


Neustále sa meniaci svet práce vytvára tlak na zamestnávateľov, ktorí v záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti či dokonca prežitia musia realizovať organizačné zmeny. Ako však majú organizačné zmeny prebiehať, aby boli v súlade s právom? Ako ich efektívne riadiť, zachovať práva zamestnancov a vyrovnať sa s ich dôsledkami? Toto je len zlomok otázok, na ktoré prináša odpovede monografia „Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru“. Autori sa v nej zamerali na mimoriadne citlivú oblasť organizačných zmien, následkom ktorých je skončenie pracovného pomeru. Nevynechali však ani organizačné zmeny, ktoré nevyúsťujú do skončenia pracovného pomeru, či problematiku riešenia prechodu práv a povinností v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Keďže právna úprava nie je schopná upraviť rôzne špecifické situácie, ktoré v súvislosti s organizačnými zmenami v praxi vznikajú, autori prinášajú nielen jej výklad a analýzu, ale aj relevantné súdne rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú súdnu prax. Vzhľadom na predkladanú problematiku, ktorá sa týka oboch strán pracovnoprávnych vzťahov, je monografia určená širokému spektru čitateľov – od zamestnávateľov, profesionálov v oblasti ľudských zdrojov a práva až po laickú verejnosť, ktorá sa s týmito situáciami stretáva v každodennom živote.
Na sklade 1Ks darček
17,39 € 18,30 €

Práce a Mzdy 8 2023 - Mzdové príplatky po novom


Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla viacero zmien v sporiacej aj výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia. Kto a ako sa stáva účastníkom II. dôchodkového piliera? Dočítate sa v rubrike Aktuálne. Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca sú okrem základnej a motivačnej zložky mzdy aj doplnkové plnenia, ktorých väčšina predstavuje mzdové zvýhodnenia. Aké príplatky je zamestnávateľ povinný zamestnancom za vykonanú práce poskytovať? Cieľom zamestnanca pri výkone závislej práce je predovšetkým dosiahnutie peňažného prospechu. Do akej miery a v akých prípadoch však môžu do času, ktorý nie je pracovným časom zamestnanca zasahovať? Aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či zamestnanec splnil podmienku pre vzniku nároku na dovolenku za odpracované dni, je potrebné poznať, aké dni sa na účely dovolenky považuje za výkon práce. Ako sa postupuje pri výpočte nároku na dovolenku za odpracované dni? Automatický vstup do II. dôchodkového piliera Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla viacero zmien v sporiacej aj výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia (t. j. II. dôchodkového piliera). Zámerom uzákonených zmien je dosiahnuť zvýšenie hmotného zabezpečenia v starobe pre širší okruh budúcich dôchodcov. Kto a ako sa stáva účastníkom II. dôchodkového piliera? Mzdové príplatky po novom Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca sú okrem základnej a motivačnej zložky mzdy aj doplnkové plnenia, ktorých väčšina predstavuje mzdové zvýhodnenia, resp. „príplatky“. Majú špecifický charakter, pretože nárok na ne vzniká len za určitých objektívne splnených predpokladov spojených s výkonom práce. Aké príplatky je zamestnávateľ povinný zamestnancom za vykonanú práce poskytovať? Nové potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2023 Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie a doručiť ho zamestnancovi. Ako dlho je zamestnávateľ povinný uchovávať kópie vydaných dokladov? Pracovný pomer a obmedzenie zárobkovej činnosti Cieľom zamestnanca pri výkone závislej práce je predovšetkým dosiahnutie peňažného prospechu. Dostatočný prospech však zamestnanci nie vždy dosiahnu len výlučne pri výkone závislej práce pre jedného zamestnávateľa. Z toho dôvodu často pristupujú k výkonu inej zárobkovej činnosti, ktorá im môže priniesť finančné prilepšenie. Do akej miery a v akých prípadoch však môžu do času, ktorý nie je pracovným časom zamestnanca zasahovať? Aké limity a podmienky upravuje Zákonník práce? Dovolenka za odpracované dni Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani nárok na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni. Aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či zamestnanec splnil podmienku pre vzniku nároku na dovolenku za odpracované dni, je potrebné poznať, aké dni sa na účely dovolenky považuje za výkon práce. Ako sa postupuje pri výpočte nároku na dovolenku za odpracované dni? Domáca kancelária zamestnanca – výdavky zamestnávateľa Práca zamestnancov z tzv. domácej kancelárie (home-office) predstavuje jednu z flexibilných foriem zamestnania, ktoré sú alternatívou k tradičnému pracovnému pomeru. V súvislosti s výkonom práce zamestnancov „z domu“ existujú určité pracovno-právne odlišnosti medzi domáckou prácou, teleprácou a prácou v režime „home office“. Aké výdavky si môže uplatniť zamestnávateľ a zamestnanec? Pracovný čas a pracovný úraz počas pracovnej cesty Zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie, v rámci ktorého zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal. Ako sa počíta využitie pracovnej doby vysielaného zamestnanca? Ako sa posudzuje prípadný vznik mimoriadnej situácie? Samospráva a separovaný zber Separovaním (triedením) odpadu je možné dosiahnuť zníženie množstva odpadov uložených na skládkach viac ako o 30 %. Skládky odpadov sú v prevažnej miere preplnené, mestá a obce zvyšujú poplatky za zber domového odpadu. Ako znížiť množstvo vyvážaného odpadu? Niektoré mestá túto dilemu vyriešili úpravou poplatkov podľa váhy odvážaného odpadu.
Na sklade 3Ks darček
8,74 € 9,20 €

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár (2 zväzky), 2 vydanie


Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vychádza v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavujú zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Primárne nejde len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných pracovnoprávnych noriem, ale aj o pomerne silnú legislatívnu odozvu na pandémiu koronavírusu, ktorej dopady na oblasť trhu práce boli predmetom viacerých prijatých novelizačných úprav od roku 2019 (napr. v podobe zákona o podpore v čase skrátenej práce, konštituovania nového § 250b Zákonníka práce atď.).Výrazným spôsobom do uplatňovania Zákonníka práce v aplikačnej praxi zasiahli aj viaceré súdne rozhodnutia, ktoré, z hľadiska autorského kolektívu pozitívne i negatívne, ovplyvnili predpoklady uplatňovania konkrétnych pracovnoprávnych inštitútov, napr. vo vzťahu k neplatnosti právnych úkonov, prijímania vnútropodnikových predpisov, či povinnosti zamestnávateľa plniť si informačnú a oboznamovaciu povinnosť voči zamestnancom. Právny kontext však dotvorila v neposlednej miere aj prax rozhodovania alebo konania orgánov pôsobiacich na trhu práce, resp. vlastnej realizácie individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.V aktualizácii je zapracovaná aj prebiehajúca diskusia o opätovnom otvorení výšky mzdových zvýhodnení za vykonanú prácu a pripravované zmeny v oblasti stravovania v súvislosti s energetickou krízou a vysokou mierou inflácie.Výsledný text komentára systematicky prepája pracovnoprávnu úpravu so súvisiacimi právnymi predpismi, čo sa vo výsledku prejavilo na jeho konečnom rozsahu, čím je 2. prepracované a aktualizované vydanie najrozsiahlejším spracovaním uvedenej problematiky v česko-slovenskom právnom prostredí.Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je určený odbornej i laickej verejnosti, zamestnancom, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým osobám zodpovedným za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Na sklade 2Ks darček
189,05 € 199,00 €

Pracovné právo pre školy a školské zariadenia


Cieľom publikácie Pracovné právo pre školy a školské zariadenia je podať čitateľovi výklad problematiky týkajúcej sa uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach. Publikácia venuje priestor všetkým zamestnancom v školách a školských zariadeniach, nielen pedagogickým a odborným zamestnancom. Publikácia sa člení na sedem základných kapitol pojednávajúcich o prameňoch pracovného práva pre školy a školské zariadenia, zamestnancoch a zamestnávateľoch v prostredí školstva, o pracovnom pomere, pracovnom čase, odmeňovaní zamestnancov, prekážkach v práci a stravovaní zamestnancov, pričom čitatelia určite ocenia aj praktické príklady a odpovede na otázky, ktoré autor zapracoval do textu. Publikácia je určená predovšetkým pre riaditeľov škôl a školských zariadení, personalistov v školách a školských zariadeniach, zriaďovateľov škôl a školských zariadení a ich zamestnancov a zamestnancov školských úradov.
U dodávateľa darček
17,58 € 18,50 €

Zákonník práce - Veľký komentár


Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľov. Veľký komentár vychádza z dlhoročných skúseností z praxe autorov a na takmer 1000 stranách prináša nové informácie a analýzy. Autori svoj odborný výklad preklopili do praktickej roviny, podporili judikatúrou slovenských, českých a európskych súdov. Publikáciu môže využiť každý, kto potrebuje riešiť pracovnoprávne vzťahy v súlade s týmto zákonom. Právny stav k: 1.1.2023
U dodávateľa darček
135,85 € 143,00 €

Živnostenský zákon. Komentár


Jedinečný komentár k Živnostenskému zákonu obsahuje okrem podrobného odborného výkladu tiež bohatú judikatúru a praktické príklady. Súčasťou komentára sú aj prílohy dopĺňajúce výklad k jednotlivým ustanoveniam. Toto komplexné dielo je určené pre širokú odbornú verejnosť, ale aj samotných podnikateľov alebo budúcich podnikateľov.
Na sklade 1Ks darček
75,05 € 79,00 €

Repetitórium pracovného práva, 2., prepracované a doplnené vydanie


Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz nadobudnuté vedomosti z tohto odvetvia práva. Text publikácie je prehľadne rozdelený do jednotlivých častí podľa štruktúry Zákonníka práce. Zahŕňa širokú škálu pracovnoprávnych inštitútov vrátane základných zásad pracovného práva, vymedzenia základných pojmov a vzťahov, kolektívneho pracovného práva, agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a pod. Autori mali za cieľ poskytnúť prehľadnú a zrozumiteľnú učebnú pomôcku a pevne veria, že bude prínosom pri štúdiu tohto odvetvia práva, ako aj pri príprave študentov na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku. Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na všetky novelizácie Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. V texte sú zapracované aj zmeny v Zákonníku práce, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júna 2023.
U dodávateľa darček
27,55 € 29,00 €

Práca & mzdy 2023 - Úplné znenia platné v roku 2023


Interaktívny komplet tlačenej publikácie so slovenskou pracovnou a mzdovou legislatívou, e-booku, celoročného aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony (občanské, obchodné, daňové právo a iné). Právny stav k 1. januáru 2023.
Na sklade 5Ks darček
8,16 € 8,59 €

dostupné aj ako:

Zákon o štátnej službe


Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal. Zákon upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe. Komentár je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré okrem úvodných ustanovení obsahujú úpravu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pomeru a osobitných oblastí v podmienkach štátnej služby, akými sú napríklad odmeňovanie, služobné hodnotenie, disciplinárna zodpovednosť alebo vzdelávanie štátneho zamestnanca. Publikácia je obohatená o praktické príklady, ako aj o súvisiacu judikatúru, hoci mnohé inštitúty štátnozamestnaneckých vzťahov neboli dosiaľ predmetom súdneho konania. Komentár k zákonu o štátnej službe je určený odbornej i laickej verejnosti, služobným úradom, štátnym zamestnancom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým záujemcom o túto problematiku.
U dodávateľa darček
81,70 € 86,00 €

Práce a Mzdy 3-4 2023 - Zdravotné poistenie – zmeny


Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákonov, ktoré boli koncom roka schválené NRSR, medzi nimi aj zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov a Zákonník práce. Aké zmeny priniesli? Zdravotné poistenie - zmeny S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec. Zmeny zákona o dani z príjmov Pre daňové subjekty bola upravená v zákone o dani z príjmov registračná povinnosť a zaviedli sa nové opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom a nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov. Cieľom zavedenia pravidla je zamedzenie možnosti zníženia základu dane na vnútornom trhu v SR a presunu zisku do zahraničia u najväčších daňovníkov. Zákonník práce po novele Novela mení od 1. júna 2023 odmeňovanie zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu. Dochádza ku zmenám v odmeňovaní za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, mení sa odmeňovanie cez úpravu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce. Plnenie povinného podielu občanov so ZP Za rok 2022 bude zamestnávateľ povinný preukázať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím príslušnému úradu najneskôr do 31. marca 2023. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak ÚPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím. Povinný podiel predstavuje 3,2 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa.
Na sklade 3Ks darček
13,11 € 13,80 €
  • 5 /5

Príručka mzdovej účtovníčky 2023 (s príkladmi z praxe)


Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy k 1. 1. 2023, doplnený desiatkami praktických príkladov. V kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním osôb na území Slovenska. Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, podnikateľov i študentov rieši množstvo odborných otázok, ktoré každodenne prináša mzdová prax. Okrem povinností určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov vrátane sezónnej práce a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru kniha uvádza aj podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj povinnosti pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je aj detailný popis aktuálnych zmien v Zákonníku práce. Podrobne je vysvetlený postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad podľa Zákonníka práce, priemerného zárobku, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca, pri poskytovaní príspevku na rekreáciu, na stravovanie, na športovú činnosť dieťaťa a na štátom podporované bývanie. Kniha obsahuje výpočet výšky jednotlivých dávok poskytovaných z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a aj dávok v nezamestnanosti. Na praktických príkladoch je vysvetlené vypĺňanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Okrem návodov na výpočet a vykazovanie poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku je uvedený aj postup pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v sociálnom a zdravotnom poistení. Kniha obsahuje detailný postup pri zdanení príjmov zamestnancov, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie rôznych sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Osobitne sú uvedené podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov – na dieťa a na bankové úroky a súčasťou je aj detailný opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe. Praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania je tiež súčasťou knihy, rovnako ako výpočet náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Mzdoví účtovníci ocenia aj detailné vysvetlenie účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov vrátane rezerv v oblasti miezd nielen v podvojnom, ale aj v jednoduchom účtovníctve. Záver knihy je venovaný podmienkam a aktuálnej výške dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanov a občanom v sociálnej núdzi. Prednosťou knihy je prehľadné spracovanie odbornej problematiky s použitím veľkého množstva príkladov.
Na sklade 2Ks darček
15,20 € 16,00 €

Zákonník práce a Cestovné náhrady 2023 - Úplné znenia platné v roku 2023


Interaktívny komplet tlačenej publikácie so slovenskou pracovnou legislatívou, e-booku, celoročného aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony z oblasti pracovného, mzdového a daňového práva. Právny stav k 1. januáru 2023.
U dodávateľa darček
6,55 € 6,89 €

dostupné aj ako:

Práce a Mzdy 2 2023 - Čiastočný pracovný úväzok


Zákonník práce pojem „čiastočný pracovný úväzok“ nepozná, ale používa označenie pracovný pomer na kratší pracovný čas. Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorú zamestnanec utrpel pri pracovnom úraze má svoje zákonitosti upravené pracovnoprávnymi predpismi. Úskalia „švarcsystému“ Predovšetkým je potrebné poznamenať, že tzv. „švarc-systém“ práce je zaužívaným názvom pre druh závislej práce vykonávanej formálne prostredníctvom samostatných podnikateľov. Kultúrno – osvetová činnosť Predstavuje najširšiu cieľavedomú a sústredenú činnosť človeka. Zameriava sa na sprostredkovanie a zabezpečenie prístupu verejnosti ku kultúre a kultúrnym hodnotám spoločnosti Titul obsahuje: • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka • Povinné informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania • Čiastočný pracovný úväzok • Zmeny ochrannej doby a zákazu výpovede • Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach • Možnosti výkonu inej zárobkovej činnosti • Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch • Stravovanie zamestnancov • Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania • Prechod na inú formu zamestnania • Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie • Jednotlivé formy zamestnania • Mzdové zvýhodnenia • Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov • Úskalia „švarcsystému“ • Materská a otcovská dovolenka • Lyžiarsky kurz • Príspevok na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa • Obsah a podklady rozhodnutia samosprávy • Poplatok za rozvoj • Ochrana práce v stavebníctve • Kultúrno – osvetová činnosť • Starosta – registrácia do poisťovní, dovolenka, odstupné Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť každá fyzická osoba (daňový rezident SR a aj daňový nerezident SR), ak v príslušnom zdaňovacom období dosiahla aktívne príjmy, t. j. príjmy zo závislej činnosti, príp. príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zmeny ochrannej doby a zákazu výpovede Zákonník práce upravuje zákaz výpovede v § 64, ktorý je nástrojom ochrany zamestnancov nachádzajúcich sa v takých životných situáciách, v ktorých si vyžadujú zvýšenú právnu ochranu pred skončením pracovného pomeru vo forme výpovede zo strany zamestnávateľa. Pri zákaze výpovede je kľúčovým pojmom ochranná doba a jej plynutie. Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorú zamestnanec utrpel pri pracovnom úraze má svoje zákonitosti upravené pracovnoprávnymi predpismi. Na to, aby zamestnávateľ zodpovedal za škodu musia byť kumulatívne naplnené určité zodpovednostné predpoklady. Ktoré sú to? Ochrana práce v stavebníctve Praktické skúsenosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poukazujú na skutočnosť, že zamestnávatelia, rovnako ako i zamestnanci nevenujú tejto oblasti ešte stále dostatočnú pozornosť. Svedčí o tom nielen počet smrteľných, ale aj ťažkých pracovných úrazov. Jedným z odvetví, v ktorom dochádza pomerne často k poškodeniu zdravia spôsobeného nedodržaním zákonných povinností, je stavebníctvo.
Na sklade 3Ks darček
8,74 € 9,20 €

Sankcie zamestnávateľa


Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený. Hoci Zákonník práce upravuje určitý proces pri riešení porušenia pracovnej disciplíny či neuspokojivého plnenia pracovných úloh, je nastavený všeobecne a stroho, a preto si aplikačná prax vytvára podrobnejšie upravené procesy pre sankcionovanie zamestnancov. Tento proces je často prísne individualizovaný na podnikovej úrovni, keďže zohľadňuje špecifiká daného zamestnávateľa a pracovného prostredia. Autorský kolektív preto pripravil publikáciu, ktorá sa primárne zameriava na vedenie disciplinárneho procesu u zamestnávateľov vrátane ukladania sankcií zamestnancom bez skončenia pracovného pomeru. Predmetom odborného výkladu sú situácie, keď zamestnávatelia ukladajú zamestnancom iné druhy a formy sankcií, ako je skončenie pracovného pomeru podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce. Autori zároveň poukazujú aj na príklady nesprávnej aplikačnej praxe vyskytujúcej sa u zamestnávateľov. Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s realizáciou individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, personálnym riadením, HR agendou, či nastavujú motivačné procesy pre zamestnancov.
Na sklade 1Ks darček
16,72 € 17,60 €

Pracovné právo je oblasť právneho systému, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Táto právna oblasť upravuje práva a povinnosti oboch strán a poskytuje rámec pre riadenie pracovných vzťahov v organizáciách. Pracovné právo sa zaoberá širokou škálou tém, vrátane zamestnaneckých práv, pracovných zmlúv, odmeny, ochrany pred diskrimináciou, zdravotných a bezpečnostných opatrení na pracovisku, a mnohých ďalších aspektov týkajúcich sa zamestnancov a zamestnávateľov.

Kategória "Pracovné právo" zahŕňa aj právne predpisy a ustanovenia týkajúce sa pracovných vzťahov, ako sú minimálna mzda, pracovný čas, dovolenka, prepúšťanie a iné aspekty, ktoré ovplyvňujú zamestnancov a zamestnávateľov. Táto oblasť práva je dôležitá pre zachovanie spravodlivých a vyvážených pracovných vzťahov a zabezpečuje, aby zamestnanci mali primerané pracovné podmienky a ochranu pred nekalými praktikami.

Ak potrebujete informácie o svojich pracovných právach alebo povinnostiach ako zamestnanec alebo zamestnávateľ, kategória "Pracovné právo" poskytuje základné informácie a rady, ktoré vám môžu pomôcť porozumieť právnym aspektom pracovných vzťahov.