Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2022


Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Posledná novelizácia bola urobená v júli 2022 zákonom NR SR č. 248/2022 Z. z.
Na sklade 1Ks
18,91 € 19,90 €

Nielen exekučné zrážky zo mzdy v praxi, 2. vydanie


Publikácia Exekučné zrážky zo mzdy poskytuje informácie o tom, kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy, ako postupovať pri ich výkone a aké administratívne povinnosti zamestnávateľovi pri tejto agende vznikajú. Druhé rozšírené vydanie príručky Exekučné zrážky zo mzdy rozoberá posledné legislatívne zmeny, ktoré pri výpočte nastali, aj po prepracovaní prvého vydania si zachováva svoj praktický účel, nakoľko obsahuje viac ako 70 riešených príkladov. Prednostné a bežné pohľadávky, určovanie poradia zrážok zo mzdy, nútený výkon exekučných titulov, nariadenie výkonu zrážok justičnou pokladnicou, výpočet zrážok na základe tretinového systému, doručovanie súdnych písomností a súčinnosť zamestnávateľa sú len stručným výberom spracovaných tém, ktoré spolu s riešenými príkladmi čitateľ v publikácii nájde. Publikácia je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje problematike personalistiky a mzdového účtovníctva. Ing. Iveta Matlovičová je autorkou troch úspešných publikácií Mzdy profesionálne, Dovolenka a Osobitosti v mzdovej učtárni.
U dodávateľa
17,09 € 17,99 €

Základy personálneho manažmentu


Publikácia „Základy personálneho manažmentu" prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Okrem toho upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. Zároveň tiež uvádza, aké sú možnosti rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa platných právnych predpisov. Publikácia je tiež doplnená o praktické príklady. V rámci personálneho riadenia treba zdôrazniť, že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení vykonávajú pracovnú činnosť v pracovnom pomere ako prácu vo verejnom záujme, ktorý má určité odchýlky od pracovného pomeru v súkromnom sektore. Z tohto dôvodu sa časť publikácie venuje vzniku, podmienkam zmeny a spôsobom skončenia pracovného pomeru. So vznikom pracovného pomeru súvisí adaptačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Následne počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj zamestnanca. Zameranie publikácie ju predurčuje stať sa praktickou pomôckou pri zvyšovaní informovanosti vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ) a vedúcich odborných zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci odborného útvaru) v oblasti riadenia s dôrazom na personálne riadenie.
Na sklade 2Ks
12,16 € 12,80 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Štátnozamestnanecké vzťahy 1. diel - Judikatúra


Predmetná publikácia poskytuje pohľad na rozhodovaciu činnosť súdov pri sporoch vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, ktoré sú mnohokrát ovplyvňované predstavou a nazeraním toho ktorého politického spektra na fungovanie štátnej moci prostredníctvom štátnych inštitúcií, ktorých činnosť vykonávajú štátni zamestnanci, často dosadzovaní do vedúcich funkcií ako politickí nominanti. Zákonodarca považuje úpravu postavenia štátnych zamestnancov za dôležitú oblasť spoločenských vzťahov. I podľa obsahu dôvodovej správy k zákonu o štátnej službe štátni zamestnanci sa v podstatnej miere priamo zúčastňujú na tvorbe a realizácii výkonu štátnej správy, a preto je nevyhnutné, aby právna úprava štátnozamestnaneckých vzťahov predstavovala jednotný, stabilný a funkčný systém. Za nie zanedbateľnú úlohu právnej normy možno považovať i úpravu a zabezpečenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami a vytvorenie priestoru na odborné plnenie úloh orgánov štátnej správy. Po prvý raz v právnom poriadku Slovenskej republiky sa upravili práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. V tomto zákone sa premietali právne úpravy problematiky štátnej služby iných, najmä európskych krajín. Následne sa ukázala potreba riešenia niektorých problémov týkajúcich sa nejasností v právnej úprave zákona o štátnej službe, vychádzajúc i z podaní samotných štátnych zamestnancov, poznatkov z rozhodovacej činnosti súdnej moci, a tak vstúpil do platnosti zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnosti sú štátnozamestnanecké vzťahy upravené zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto právnou normou sú upravené právne vzťahy fyzických osôb vykonávajúcich štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere k štátu. Okrem zákona o štátnej službe sa na štátnozamestnanecké vzťahy ponechala delegovane i pôsobnosť Zákonníka práce. Rovnako ako pri Zákonníku práce a pracovnoprávnych vzťahoch aj pri štátnozamestnaneckých vzťahoch spory medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o nároky vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. Zároveň na ochranu princípov štátnej služby sa zákonom o štátnej službe zriadil nezávislý koordinačný a monitorovací orgán, ktorým je Rada pre štátnu službu, ktorá zároveň dohliada nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca. Za dvadsať rokov rozhodovacej činnosti súdov v oblasti problematiky štátnozamestnaneckých vzťahov sa vyhotovilo množstvo súdnych rozhodnutí, ktorými súdy Slovenskej republiky podali právny výklad normy upravujúcej štátnozamestnanecké vzťahy, zisťovali zmysel a cieľ tejto právnej normy, ktorý by táto norma mala plniť a ktorý plní, s cieľom jej správneho praktického používania. Doposiaľ nie sú v žiadnej publikácii ucelene sústredené a zhromaždené rozhodnutia súdov sporovej agendy týkajúcej sa štátnozamestnaneckých vzťahov, pričom je viac než isté, že by takáto publikácia o judikatúre súdov Slovenskej republiky bola nápomocná mnohým štátnym i neštátnym inštitúciám pri predchádzaní sporov, či riešení sporov pri výkone štátnej služby.
Na sklade 1Ks
47,03 € 49,50 €

Práce a Mzdy 8 2022 - Stravné od 1. 5. 2022, Zmeny v pracovnoprávnej oblasti, Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny – základné pravidlá


Od 1. 4. 2022 je účinná novela č. 82/2022 Zákonníka práce, ktorá mení a upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal príslušný úrad práce lehotu na vyjadrenie k výpovedi zamestnanca so zdravotným postihnutím 30 až 90 dní, po novom na to bude mať úrad práce len 7 pracovných dní. Ak úrad práce do siedmich pracovných dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca. Stravné S účinnosťou od 1. 5. 2022 sa zvyšujú sumy stravného pre časové pásmo: - 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 6 € - nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 9 € - nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 13,70 €. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je vo výške 4,50 €. Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny Dočasné útočisko sa aktuálne poskytuje na účely ochrany osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Dňa 22. 3. 2022 bola schválená novela č. 92/2022 zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorého súčasťou sú opatrenia zjednodušujúce pravidlá zamestnávania občanov Ukrajiny tzv. Lex Ukrajina. Počas mimoriadnej situácie sa umožňuje žiadateľom o azyl, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny, vrátane ich rodinných príslušníkov, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 9 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ukrajinci sa taktiež môžu evidovať na úradoch práce. Dovolenka Základnú výmeru dovolenky tvoria štyri týždne. Zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, prislúcha dovolenka vo výmere piatich týždňov. Základnou podmienkou pre vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok je nepretržité trvanie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi. Zamestnanec si ju môže čerpať, ak odpracoval 60 dní v kalendárnom roku. V prípade, že zamestnanec neodpracuje u zamestnávateľa celý rok, má nárok na pomernú časť dovolenky. Preradenie zamestnanca Pri preraďovaní zamestnanca na prácu iného druhu musí zamestnávateľ zohľadňovať aktuálny zdravotný stav zamestnanca, jeho schopnosti a dosiahnutú kvalifikáciu. Ak má dôjsť k preradeniu zamestnanca na inú prácu, zamestnávateľ musí prerokovať dôvody a dobu tohto preradenia so zamestnancom a pokiaľ v dôsledku preradenia na inú prácu dôjde aj ku zmene pracovnej zmluvy, uvedené oznámenie musí mať písomnú formu a musí sa vykonať zásadne pred preradením zamestnanca na inú prácu.
Na sklade 4Ks
6,56 € 6,90 €

Novelizovaný zákon o BOZP 10/22


Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 124/2006 Z.Z. Z 2. 2. 2006 O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 140/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 132/2010 Z.Z., ZÁKONA Č. 136/2010 Z.Z., ZÁKONA Č. 470/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 154/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 308/2013 Z.Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 204/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 118/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 128/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 378/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 66/2020 Z.Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z.Z., ZÁKONA Č. 73/2021 Z.Z., ZÁKONA Č. 310/2021 Z.Z. A ZÁKONA Č. 114/2022 Z.Z.
U dodávateľa
3,90 € 4,10 €

Práce a Mzdy 4-5 2022 - Prídavky a príplatky na dieťa


Zmeny zákonov a novinky z pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej oblasti, aj tieto témy nájdete v mesačníku Práce a mzdy, bez chýb, pokút a penále. Prídavok na dieťa je najrozsiahlejšia forma priamej finančnej podpory štátu orientovanej na rodiny s nezaopatrenými deťmi. Účelom dávky je prispievať na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine. Prídavok na dieťa je všeobecná rodinná dávka vyplácaná všetkým deťom takmer vo všetkých krajinách Európskej únie bez určenia akýchkoľvek príjmových limitov. Ak fyzickej osobe plynú príjmy nielen zo štátu, kde je daňovým rezidentom, ale len alebo aj z iného štátu, kde pracuje, môžu tieto príjmy podliehať daňovej povinnosti podľa daňových predpisov oboch štátov. Na vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia štáty uzatvárajú medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Tieto zmluvy koordinujú daňové systémy zmluvných štátov tak, aby príjmy toho istého daňovníka neboli zdanené dvakrát, ale aj, aby nezostali nezdanené. V aktuálnom čísle PAM 4-5/2022 nájdete nasledujúce témy: • Prídavky a príplatky na dieťa – úprava súm • Vysporiadanie príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia • Elektronická komunikácia • Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi • Odvody poistného pre rok 2022 • Pomoc v hmotnej núdzi – úprava súm • Doplnkové dôchodkové sporenie • Splatnosť, výplata a poskytovanie mzdy • Daňový bonus na zaplatené úroky • Nepeňažná hodnota stravy • Smernica k sociálnemu fondu • Vzdelávanie zamestnancov • Odchodné a odstupné • Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z BOZP • BOZP u zamestnávateľa • BOZP u podnikateľa • Poukazovanie podielu zaplatenej dane • Zmluva o vytvorení diela, Žaloba o neplatnosť zmluvy o dielo • Licenčná vydavateľská zmluva • Zákon o miestnych daniach • Aktuálne zmeny vo verejnej správe • Správa daní a poplatkov – zmeny • Obec organizuje dobrovoľnícku činnosť • Miestne poplatky • Konflikty záujmov v územnej samospráve • Problémy lietania • Ako dávať sľuby • Komunikačné problémy na pracovisku Vysporiadanie príjmov zo zahraničia Pokiaľ má fyzická osoba príjmy zo zahraničia, je pre správne posúdenie jej daňovej povinnosti v Slovenskej republike dôležité predovšetkým určenie jej daňovej rezidencie. Ak plynú fyzickej osobe príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri určení daňovej rezidencie podľa zákona o dani z príjmov. Elektronická komunikácia Zákon o elektronických komunikáciách sa dotýka regulácie hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií. Zavádza sa napríklad definícia nadnárodného trhu, dopytu a ukladania povinností podnikom s významným vplyvom na relevantnom trhu. Ide aj o možnosti firmy dobrovoľne sa zaviazať k splneniu určitých záväzkov s cieľom eliminovať reguláciu zo strany regulačného úradu. Zmenu priniesla aj v rozsahu definície univerzálnej služby a v posilnení ochrany spotrebiteľov. Rekvalifikácia fyzických osôb Rekvalifikácia fyzickým osôb je významným a dôležitým právnym inštitútom, ktorý získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou pracovné uplatnenie vo vhodnej činnosti alebo vo vhodnej oblasti umožňuje opätovné zapojenie rekvalifikovaných osôb do pracovného procesu a tým zároveň aj ich zapojenie do sociálneho a spoločenského života. Nepeňažné plnenie Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napr. poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, poskytnutie vozidla zamestnávateľa na súkromné používanie bez úhrady nákladov, dobrovoľné preplatenie očkovania proti chrípke, a pod.
Na sklade 4Ks
11,72 € 12,34 €

Nástroje slaďování osobního a pracovního života


Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské a rodičovské dovolené? Snaha o nalezení rovnováhy mezi osobním a profesním životem je aktuálním tématem už řadu let. Z dříve často nedostupného benefitu se i kvůli pandemické situaci stala nutnost. Slaďování přináší výhody nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zahrnuje celou řadu nástrojů a opatření, které umožní lepší zvládnutí obou zdánlivě protikladných oblastí. Složení autorského kolektivu zaručuje pohled jak právní, tak personalistický, autoři čerpají i z dobré a inspirativní praxe celé řady zaměstnavatelů, kteří už v této oblasti zaznamenávají úspěchy. Kniha přináší přehled nástrojů ve slaďování využitelných, jejich právního zakotvení, přínosů i rizik pro všechny zúčastněné. Součást knihy tvoří množství ilustrativních příkladů i drobnějších případových studií z praxe. Aktivní snaha o slaďování má příznivé dopady i na místní komunity a společnost jako celek. Jde o nástroj genderové rovnosti, zvýšení kvality pracovního života, podpory diverzity, společenské odpovědnosti, výhodný pro zaměstnance i zaměstnavatele - všechny tyto perspektivy publikace zahrnuje.
Na sklade 1Ks
10,65 € 11,21 €

Neplatné skončenie pracovného pomeru


Publikácia „Neplatné skončenie pracovného pomeru" podáva ucelený obraz o nárokoch zamestnancov a zamestnávateľov v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru, a to s poukazom na konkrétne príklady a modelovanie situácií, do ktorých sa môžu zamestnanec alebo zamestnávateľ dostať. Pri písaní monografie autorka zúročila svoje praktické skúsenosti z oblasti skončenia pracovných pomerov. V jednotlivých kapitolách čitateľa postupne oboznamuje s konkrétnymi nárokmi zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj s povinnosťami zamestnávateľa v súvislosti so zdravotným poistením, sociálnym poistením a daňou z príjmov v prípade právoplatného súdneho rozhodnutia o neplatnom skončení pracovného pomeru v prospech zamestnanca. Publikácia je určená predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, zástupcom zamestnancov, ale aj širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu.
Na sklade 1Ks
11,78 € 12,40 €

Kurzarbeit a iné prekážky v práci


Ako riešiť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z dôvodov vzniknutých na strane zamestnávateľa a z dôvodov, za ktoré zamestnávateľ nezodpovedá? Publikácia „Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa" prináša právny výklad existujúcich pracovnoprávnych in­štitútov, ktoré slúžia k manažovaniu neprítomnosti zamestnanca v práci. Súčasne upriamuje pozornosť na nový pracovnoprávny inštitút v podobe slovenského modelu „kurzarbeitu", ktorý výrazne zasiahne do vnútorného prostredia zamestnávateľov od 1. marca 2022. Autori načrtávajú postupy zamestnávateľa pri nemožnosti zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážok v práci na jeho strane, ale aj z dôvodu nemožnosti podmienenej rozhodnutím orgánu verejnej moci v čase pandémie. Osobitnú pozornosť venujú podmienkam zavedenia slovenského „kurzarbeitu" u zamestnávateľa, identifikácii jeho vplyvu na vnútorné prostredie zamestná­vateľa vrátane podmienok jeho uplatnenia. Praktické zameranie publikácie, ktoré reflektuje reálne problémy zamestnávateľov pri uplatňovaní prekážok v práci na strane zamestnávateľa, ako aj bohaté skúsenosti oboch autorov s realizáciou individuálnych a kolektívnych pracovno­právnych vzťahov sú zárukou, že si monografia nájde miesto v knižniciach zamestnávateľov, personalistov a zástupcov zamestnancov. Vhodná je však aj na pedagogické účely.
Na sklade 2Ks
14,92 € 15,70 €

Zákonník práce s komentárom 2022


Od 1. 1. 2022 v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 2 výraznejšie zmeny. Prvá zmena súvisí so stravovaním zamestnancov a druhá nadväzuje na systém skrátenej práce. Pôvodne mala v rovnaký deň nadobudnúť účinnosť zmena týkajúca sa ukončenia pracovného pomeru z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, avšak v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa tak nestane. Uvedená zmena bola pozastavená. Titul obsahuje príspevky: • Zákonník práce s komentárom • Zákon o podpore v čase skrátenej práce s komentárom • Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch s komentárom
Na sklade > 5Ks
16,17 € 18,00 €

Práce a Mzdy 3 2022 - Zdravotné poistenie


Pri uzatváraní kalendárneho roka v oblasti mzdového účtovníctva je zamestnávateľ povinný každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave ročnej mzdovej uzávierky. Aké legislatívne zmeny sú platné od 1. 1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia? Koncom roka 2021 boli v zdravotnom poistení upravené viaceré oznamovacie povinnosti zamestnávateľov. Zmena sa týka aj vykazovania preddavkov na poistné. Aké povinnosti z toho pre zamestnávateľov vyplývajú? V priebehu pracovného pomeru sa môžu vyskytnúť skutočnosti, ktoré bránia plneniu povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, t. j. zamestnancovi vykonávať prácu, alebo zamestnávateľovi prideľovať zamestnancovi prácu. V prípade prekážky v práci nedochádza k výkonu práce a preto zamestnanec nemá nárok na mzdu. Povinnosť podať daňové priznanie patrí medzi základné povinnosti daňového subjektu. Aké sú výnimky z podania daňového priznania? Legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti od 1. 1. 2022 Pri uzatváraní kalendárneho roka v oblasti mzdového účtovníctva je zamestnávateľ povinný každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave ročnej mzdovej uzávierky a k príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a pripraviť sa na legislatívne zmeny. Zmeny v stravovaní zamestnancov Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Prekážky v práci V priebehu pracovného pomeru sa môžu vyskytnúť skutočnosti, ktoré bránia plneniu týchto povinností, t. j. zamestnancovi vykonávať prácu, alebo zamestnávateľovi prideľovať zamestnancovi prácu. Tieto skutočnosti znemožňujúce zamestnancovi plnenie pracovného záväzku môžu mať trvalý alebo dočasný charakter. Diskriminácia pri výkone práce - postup zamestnanca Každá fyzická osoba má právo na slobodnú voľbu povolania, spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a taktiež právo na rovnaké zaobchádzanie, ktorá sa v pracovnoprávnych vzťahoch prejavuje tým, že nikto nemôže byť vystavený svojvoľnému prepusteniu a taktiež nemôže byť diskriminovaný v pracovnoprávnom vzťahu. Právna úprava mzdy v pracovnom práve V súvislosti s poskytovaním mzdy je podstatným aj aspekt minimálneho mzdového nároku, ktorý je daný kogentnou právnou úpravou. Aspekt odmeňovania je spojený aj so zákazom mzdovej diskriminácie, ktorá je porušením zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnom práve. Minimálna mzda je podstatným právnym nástrojom ochrany práv a oprávnených záujmov zamestnanca. Pokladnica e-kasa klient - príležitostné podujatia Podnikateľovi, ktorý podniká na základe oprávnenia na podnikanie a predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu o evidencii tržieb, vzniká povinnosť evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Daňové priznanie k dani z príjmov nepodnikajúcich právnických osob za rok 2021 Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, len príjmy oslobodené od dane. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením. Protipožiarna ochrana budov Rozsah a zložitosť úloh pri ochrane života a zdravia občanov i majetku fyzických osôb a právnických osôb pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami si vyžaduje neustále zdokonaľovať systém ochrany pred požiarmi. Je potrebné prijať súbor účinných preventívnych a operatívno-technických opatrení zameraných na zabránenie vzniku požiarov a likvidáciu už vzniknutých požiarov. Obec zriaďuje centrá voľného času Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí, žiakov a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže žiakov základných škôl a stredných škôl.
Na sklade 5Ks
6,46 € 6,80 €

Práca & mzdy 2022


Interaktívny komplet tlačenej publikácie so slovenskou pracovnou a mzdovou legislatívou, e-booku, celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony (občanské, obchodné, daňové právo a iné). Právny stav k 1. januáru 2022.
Na sklade 2Ks
6,55 € 6,89 €

dostupné aj ako:

Zákonník práce Úzz, 17. vydanie 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce so zmenami novelizácie: zákona č. 76/2021 Z.z.s účinnosťou od 1. januára 2022 a 1. januára 2023, zákona č. 215/2021 Z.z. (zákon o podpore v čase skrátenej práce) s účinnosťou od 1. januára 2022, zákona č. 407/2021 Z.z. s účinnosťou od 2. februára 2022 a zákona č. 412/2021 Z.z. s účinnosťou od 15. novembra 2021.
Na sklade 4Ks
5,51 € 5,80 €

Práce a Mzdy 1 2022 - Daň z motorových vozidiel, Daň z nehnuteľností, Verejná správa


ARCHIVÁCIA MZDOVEJ AGENDY Súčasťou mzdovej agendy je výplatná listina, mzdový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, povinné výkazy o výške preddavkov na poistné pre jednotlivé zdravotné poisťovne a výške poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu, výkazy o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzickej osoby a hlásenie o vyúčtovaní dane, a rôzne potvrdenia o mzde. ZÁVISLÁ ČINNOSŤ PODĽA ZP Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. Závislá práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo závislá práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. ZAMESTNÁVANIE, VYSIELANIE A PRIJÍMANIE VYSLANÝCH ZAMESTNANCOV Občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci môžu byť na území Slovenskej republiky zamestnaní bez povolenia na zamestnanie. Zamestnávanie občanov Európskej únie sa realizuje podľa rovnakých pravidiel ako zamestnávanie občanov Slovenskej republiky. PLATOVÉ TRIEDY - ZARAĎOVANIE ZAMESTNANCOV V zmysle zákona zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE - PRÁVNA ÚPRAVA Pracovnoprávny vzťah v prípade dohôd sa zakladá podpisom dohody, ktorá má špecifické obsahové náležitosti a závisí od druhu právneho vzťahu, aké náležitosti má tá ktorá dohoda v pracovnom práve. Taktiež je možné konštatovať, že zamestnanci pracujúci na dohodu si nemôžu privyrobiť nadčasovou prácou, taktiež rozsah výkonu závislej práce je presne určený. OBČIANSKE ZDRUŽENIA Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združení môžu byť aj právnické osoby. Združenia sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2022 Na rok 2022 daň z nehnuteľností môže obec ukladať a vyrubiť, ak ju zavedie všeobecne záväzným nariadením platným k 1. januáru 2022, Keďže táto majetková daň je podstatnou položkou príjmovej základne obce, daň z nehnuteľností obce zavádzajú každoročne. Podľa splnomocnení určených zákonom o miestnych daniach, obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť len tie skutočnosti, ktoré jej tento zákon ustanovuje.
Na sklade 5Ks
6,56 € 6,90 €

Práce a mzdy 12 2021 - Ukončenie roka v mzdovej učtárni


Minimálna mzda a mzdové príplatky, Zmeny v asignácii dane Ukončenie roka v mzdovej učtárni Zamestnávateľ, ktorý vypláca príjmy zo závislej činnosti je v kontexte so zákonom o dani z príjmov viazaný viacerými povinnosťami v súvislosti s uzatváraním zdaňovacieho obdobia. Predovšetkým ide o mzdové listy, výplatné listiny, doklade o vykonanom ročnom zúčtovaní, potvrdení o zaplatení dane, prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Zmeny v asignácii dane V júli 2021 schválila Národná rada SR dve novely právnych predpisov, ktoré sa týkajú podielu zaplatenej dane z príjmov. Pre prijímateľov podielu zaplatenej dane obdržanej v roku 2020 sa predlžuje lehota na použitie prijatých prostriedkov, ako aj lehota na zverejnenie špecifikácie použitia prijatých prostriedkov. S cieľom zníženia administratívnej náročnosti sa vypúšťajú niektoré údaje z vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a povinnosti prijímateľov. V aktuálnom čísle PAM 12/2021 nájdete nasledujúce témy: • Ukončenie roka v mzdovej učtárni • Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2022 • Zmeny v asignácii dane • Hromadné prepúšťanie • Okamžité skončenie pracovného pomeru • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov • Domácka práca a telepráca – aktuálne zmeny • Špecifická úprava pracovného času • Dobrovoľné nemocenské poistenie • Príspevok na stravovanie zamestnancov • Príjmy, ktoré sú predmetom dane • Modrá karta EÚ • Materská a rodičovská dovolenka • Oznámenie o protispoločenskej činnosti • Neplatné skončenie pracovného pomeru • Poskytnutie vozidla zamestnancovi na súkromné účely • Štipendiá a dotácie v školskom roku 2021/2022 • Komunálny odpad • Spoločný obecný úrad – vnútorné predpisy • Talent a jeho rozvoj • Boľavý tunel v zápästí • Spokojnosť manažéra v práci Minimálna mzda a mzdové príplatky Od 1. 1. 2022 bude minimálna mzda v nasledovnej výške: suma mesačnej minimálnej mzdy sa zvýši z 623 € na 646 € [57 % z 1 133 €] a suma hodinovej minimálnej mzdy, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 40 hodín, sa zvýši z 3,580 na 3,713 €. Suma minimálneho mzdového nároku predstavuje "najnižšiu možnú" celkovú mzdu zamestnanca, ktorej výška je závislá od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej práce, t.j. od stupňa náročnosti práce. V závislosti od toho, aký stupeň náročnosti má pracovné miesto zamestnanca, prináleží zamestnancovi mzda najmenej vo výške príslušnej sumy minimálneho mzdového nároku. Pracovné miesta, a tým aj minimálne mzdové nároky sú v Zákonníku práce odstupňované podľa zložitosti, namáhavosti a zodpovednosti práce do 6. stupňov náročnosti práce a súčasne do 6. koeficientov minimálnej mzdy. V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.
Na sklade 3Ks
6,56 € 6,90 €

Práce a Mzdy 10-11/ 2021


Prinášame Vám príspevky od renomovaných autorov, ktorí sa v nich zameriavajú na novely zákonov z oblasti zákonníka práce, školského zákona a zákona o finančnej kontrole. Od 1. júla 2021 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.. Titul obsahuje: Výber zamestnanca a GDPR Očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus Zmeny pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ŤZP od júla 2021 Osobné prekážky v práci Smrť zamestnanca a jeho pracovnoprávne nároky Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru Pracovné a životné podmienky zamestnancov Personálny informačný systém v podniku Kamerové záznamy z pohľadu GDPR Lekársky posudok - jeho význam Podiel na zisku s. r. o. Priemerný zárobok - výpočet Výkon exekúcie zrážkami zo mzdy Otázky z praxe Odklad a splátková úhrada dane počas mimoriadnej situácie Judikát - vplyv práceneschopnosti zamestnanca na plynutie lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru Interné predpisy zamestnávateľa Škoda spôsobená zamestnancom Mandátna zmluva Vzory zmlúv Poriadok školskej jedálne Účtovné doklady v otázkach z praxe roka 2021 Predprimárne vzdelávanie Dotácie na bývanie po novom (3.) Zákon o finančnej kontrole a audite - plánovaná novelizácia Ako viesť ľudí Nenápadne nápadní hltači kalórií Výhody a riziká tímovej práce
Na sklade 3Ks
11,72 € 12,34 €

Nové trendy v pracovnom práve


V súčasnom modernom 21. storočí sa dostávajú veľmi výrazne do popredia nové technológie, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. V súvislosti s ich dynamickým rozvojom často dochádza k sociálnoprávnym rizikám a ovplyvňujú tak pracovný, ako aj súkromný život zamestnanca. Nové technológie v systéme pracovného práva súvisia s nástupom digitálnej doby. Cieľom monografie s názvom Nové trendy v pracovnom práve je poukázať na pomerne nové inštitúty, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne v systéme pracovného práva. Publikácia má charakter vedeckej monografie a je určená pre širokú odbornú, ale aj laickú verejnosť. Vhodná je aj pre študentov, vedeckých pracovníkov, ako aj predstaviteľov justičných povolaní.
U dodávateľa
15,99 € 16,83 €

Sto otázok o odpovedí - Kurzarbeit, Zamestnávanie


Publikácia obsahuje nový zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom. Druhá kapitola ponúka spektrum otázok a odpovedí z oblastí zamestnávania a zdaňovania príjmov. Zákon upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa... Titul obsahuje úplné znenie zákona o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom súbor otázok a odpovedí z oblastí zamestnávania a zdaňovania príjmov. Zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – s komentárom (č. 215/2021 Z. z.) Zamestnávanie – Zákon o zamestnanosti – Dotácie – Náhrada mzdy – Zdaňovanie príjmov Zákon o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit Podstatou nového zákona o podpore v čase skrátenej práce – kurzarbeit – je poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá je účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. skrátenej práci, ktorej rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania, výšku podpory a ďalšie rozhodujúce náležitosti jej poskytovania identifikuje práve nový zákon... Zamestnávanie Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti, ktorých účastníkmi môžu byť orgány štátnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávny kraj, obec, občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia, zamestnávateľ, partnerstvo v zmysle uvedeného zákona, uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, zamestnanec, SZČO, právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávania a prípravy pre trh práce, štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo osoba bez štátnej príslušnosti, občan členskej krajiny Európskej únie a jeho rodinní príslušníci...
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €